Base description which applies to whole site

17.2. Budgettaire gevolgen wetsvoorstel Belastingplan 2020

In tabel 4 is het budgettaire effect van het wetsvoorstel Belastingplan 2020 weergegeven. Een volledig overzicht van het lastenbeeld is opgenomen in de Miljoenennota 2020. Een nadere toelichting op de budgettaire effecten van de afzonderlijke maatregelen is te vinden in de bijlage met de ramingstoelichtingen.

Tabel 4: budgettaire gevolgen in euro miljoen (+/+ = saldo verbeterend/lastenverzwarend)

Budgettaire tabel Belastingplan 2020 in € miljoen

2020

2021

2022

structureel

Aanpassen tarieven loon- en inkomstenbelasting

– 267

184

184

184

Verlagen zelfstandigenaftrek

50

100

150

450

Verhogen arbeidskorting

– 800

– 1.600

– 2.150

– 2.150

Verhogen algemene heffingskorting

– 721

– 739

– 739

– 739

Overgangsrecht voor saldolijfrenten van vóór 2001

0

– 1

– 1

0

Werkkostenregeling: vergroten vrije ruimte gericht op mkb en vrijstellen vergoedingen voor VOG

– 100

– 100

– 100

– 100

Werkkostenregeling: verlengen uiterste moment aangifte en afdracht en waarde producten uit eigen bedrijf

0

0

0

0

Indexeren van vrijwilligersregeling

0

– 3

– 3

– 3

Aanpassen onderwijsvrijstelling voor internationaal onderwijs

0

0

0

0

Uitbreiden vrijstellingen voor overheidsondernemingen Vpb

-5

– 1

– 1

– 1

Aanpassen tarief vennootschapsbelasting

1.791

919

919

919

Invoeren minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

392

356

295

295

Vrijstelling tijdelijke woningen in de verhuurderheffing

0

– 1

– 1

0

Heffingsvermindering nieuwbouw in de verhuurderheffing

– 100

– 100

– 100

– 100

Verlaagd btw-tarief voor elektronische uitgaven

– 30

– 30

– 30

– 30

Aanpassen tabaksaccijns (preventieakkoord)

128

170

170

170

Vrijstelling assurantiebelasting voor verzuim- en WGA-eigenrisicodragersverzekeringen

0

0

0

0

Vrijstelling voor brede weersverzekering

– 6

– 7

– 7

– 7

Rentevergoeding bij te late terugbetaling Belastingwet BES (uitgavenkant)

0

0

0

0

Grensbedragen voor teruggaaf en terugbetaling BES

0

0

0

0

Invoeren aftrekuitsluiting dwangsommen

3

3

3

3

Totaal

335

– 850

– 1.411

– 1.109

De maatregelen met het grootste budgettaire effect zijn de maatregelen uit de augustusbesluitvorming, de invoering van de minimumkapitaalregel, het aanpassen van de tabaksaccijns, de verruimingen van de werkkostenregeling en de introductie van het verlaagde btw-tarief op elektronische uitgaven.

Bij de augustusbesluitvorming is besloten het tweeschijvenstelsel al in te voeren per 1 januari 2020. In dat jaar geldt dan een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%. In 2021 wordt het basistarief op grond van het wetsvoorstel verlaagd naar 37,10%. De zelfstandigenaftrek wordt in negen jaarlijkse stappen afgebouwd tot € 5.000 in 2028. De arbeidskorting wordt over het gehele traject verhoogd met in totaal € 285 extra, verdeeld over drie stappen in 2020, 2021 en 2022. De algemene heffingskorting wordt met € 78 extra verhoogd in 2020 en € 2 extra in 2021. Het hoge vennootschapsbelastingtarief blijft in 2020 gelijk aan 25% en daalt in 2021 naar 21,7%.

Daarnaast worden middelen aan de heffingsvermindering nieuwbouw toegevoegd. Dit zorgt voor een verlaging van de inkomsten van de verhuurderheffing met € 100 miljoen per jaar.

De toevoeging van de vrijstelling tijdelijke woningen zorgt ook voor een aanpassing van de inkomsten van de verhuurderheffing. Naar schatting gaat het om € 2,4 miljoen gemiddeld per jaar in de periode 2021–2039, waarbij de eerste en laatste jaren onder dit gemiddelde zullen zitten. Door middel van een verandering van het tarief zal deze derving tenietgedaan worden. Het effect zal worden gecompenseerd met een verhoging van het tarief met 0,001%-punt vanaf 2024 tot en met 2036.

De minimumkapitaalregel is een maatregel uit het regeerakkoord en betekent een lastenverzwaring voor de banken en verzekeraars. Het budgettaire effect van de minimumkapitaalregel is een structurele opbrengst van € 295 miljoen vanaf 2022. De opbrengst is in de eerste twee jaren (2020 en 2021) hoger dan in de structurele fase (2022). Deze afloop kan deels worden verklaard doordat het vennootschapsbelastingtarief in de tweede schijf per 2021 verlaagd wordt van 25% naar 21,7%. Daarnaast wordt door een wijziging in de verordening kapitaalvereisten met ingang van 28 juni 2021 de berekeningswijze van de leverage ratio aangepast. Hierdoor wordt vanaf 2022 de structurele opbrengst bereikt. In het Belastingplan 2019 is de aftrekmogelijkheid van de vergoeding op aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten afgeschaft, wat voor banken en verzekeraars eveneens een lastenverzwaring betekende. Daartegenover staat dat banken en verzekeraars profiteren van de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Deze verlaging wordt kleiner door aanpassing van de vennootschapsbelasting als gevolg van de augustusbesluitvorming.

Tabel 5 geeft het totaaloverzicht van de structurele budgettaire effecten in deze kabinetsperiode van de maatregelen die banken en verzekeraars raken.

Tabel 5: Structurele budgettaire effecten (€ mln., -/- = lastenverlichting) naar belastingjaar
 

Budgettaire effect maatregel

Aandeel banken en verzekeraars

Totaal

Afschaffing renteaftrek op aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten

   

159

Invoering minimumkapitaalregel

   

295

Earningstrippingmaatregel

2.061

0%

0

Beperkingen verliesverrekening van 9 jaar naar 6 jaar

1.018

9%

92

Tariefsverlaging Belastingplan 2019

– 2.772

9%

– 249

Tariefsverlaging heroverweging pakket

vestigingsklimaat

– 1.185

9%

– 107

Tariefsaanpassing Belastingplan 2020

919

9%

83

Totaal

   

273

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord stelt het kabinet voor de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak verder te verhogen dan voorzien op grond van het regeerakkoord. De accijns van sigaretten wordt per 1 april 2020 zodanig extra verhoogd dat de verkoopprijs van een pakje sigaretten van 20 stuks 1 euro stijgt. Om substitutie-effecten te voorkomen wordt de accijns op rooktabak in gelijke mate verhoogd. Deze extra verhoging komt bovenop de al (in het regeerakkoord) geplande accijnsverhoging van sigaretten en rooktabak per 1 januari 2021. De budgettaire opbrengst bedraagt € 128 miljoen in 2020 en € 170 miljoen in 2021 en latere jaren.

De vrije ruimte in de werkkostenregeling zal over – kort gezegd – de fiscale loonsom tot en met € 400.000 worden verruimd van 1,2% naar 1,7%. Daarnaast wordt een gerichte vrijstelling geïntroduceerd voor vergoedingen van de werkgever aan de werknemer voor de kosten van het aanvragen van een VOG. Deze twee verruimingen leiden samen jaarlijks tot een budgettaire derving van € 100 miljoen.

Het verlaagde btw-tarief voor boeken, kranten, tijdschriften en dergelijke wordt uitgebreid zodat ook bepaalde digitale uitgaven hieronder komen te vallen. Voor deze zogenoemde e-publicaties daalt het btw-tarief van 21% naar 9%. De budgettaire derving van deze maatregel bedraagt jaarlijks € 30 miljoen.

Licence