Base description which applies to whole site

Beleidsevaluatie

Ministeries voeren beleidsevaluaties uit om inzicht te krijgen in de werking van beleid. Worden de beoogde doelen behaald? Doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed? Ministeries gebruiken de uitkomsten om te leren wat er goed gaat of wat er juist nog beter kan, en om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Er zijn tal van instrumenten om beleid te evalueren. Het geheel aan instrumenten, wetten en regels voor evaluatie vormt samen het Rijksbrede evaluatiestelsel.

Ministeries voeren jaarlijks honderden onderzoeken uit om beleid te evalueren. Zo gaan ze na of het beleid werkt en hoe het beter kan. Vrijwel alle onderzoeksrapporten zijn openbaar. Vanaf 2022 publiceren ministeries een Strategische Evaluatie Agenda als onderdeel van de Rijksbegroting.

In interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) worden alternatieven ontwikkeld voor bestaand beleid. IBO's gaan over brede beleidsterreinen. Ze vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen.

Licence