Asiel immigratie en integratie

2010
Afgerond
Brede Heroverweging
WRR, Jusitie, VROM, SZW, BZ, FIN, AZ
Apr-10

Doel

Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen

Samenvatting

Het beleidsterrein van asiel, immigratie en integratie kenmerkt zich door veel maatschappelijke discussie en een veelheid aan standpunten. In deze context heeft de werkgroep brede heroverweging asiel, immigratie en integratie de opdracht uitgevoerd tot het inventariseren van bezuinigingsmaatregelen. Ook wijst de werkgroep erop dat de afweging voor de keuze voor een besparingsvariant mede gezien moet worden in het licht van besparingen die in aanpalende beleidsterreinen voorgesteld worden. Voor de mogelijkheden tot besparingen is gekeken naar het aanpassen van uitgangspunten voor beleid, het aanpassen van ambities en het versoberen van overheidstaken. Ook is gekeken naar herijking van verantwoordelijkheden tussen overheden, tussen overheid en migrant en tussen overheid en werkgevers. Op het gebied van de inburgering is de ruimte voor beleidswijziging groter dan op het terrein van de vreemdelingenketen. Dat heeft tot gevolg dat de omvang van besparingen niet naar rato op beide beleidsterreinen neerslaat. De varianten zijn op hun inhoudelijke merites beoordeeld. Besluitvorming over varianten zal grondige weging van maatschappelijke effecten met zich mee brengen waarvoor de werkgroep consequenties in beeld heeft gebracht. De werkgroep heeft geen beleidswijzigingen overwogen waarvoor aanpassing of opzegging van internationale verdragen nodig is. Aanpassing van Vluchtelingenverdrag, EVRM of EU-verdragen zou een zeer langdurig proces zijn, dat in tijd ver buiten de scope van de heroverwegingen valt. De varianten worden in ‘dashboards’ gepresenteerd. Varianten 14B en 14D sluiten elkaar grotendeels uit. Andere varianten kunnen worden gecombineerd, waarbij geldt dat de totale besparingsopbrengst dan lager uitvalt dan de som van besparingen in afzonderlijke varianten. • 14A – Selectiever bij toelating en verkorten doorlooptijd • 14B - Herziening inburgeringsbeleid • 14C - Maatregelen op het terrein van opvang • 14D - Herijking van verantwoordelijkheden • 14E - Productiviteit vreemdelingenketen