Internationale veiligheid

2010
Afgerond
Brede Heroverweging
Apr-10

Doel

Door de economische crisis dreigde de betaalbaarheid van voorzieningen in gevaar te komen, zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Daarom heeft de overheid onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen

Samenvatting

In de heroverweging Internationale veiligheid zijn twaalf varianten opgenomen. Negen zijn ambitievarianten en drie varianten grijpen in op de bedrijfsvoering. Vier van de ambitievarianten zijn gebaseerd op de minvarianten van de beleidsopties van de Verkenningen (variant A t/m D). Variant 2011 2012 2013 2014 2015 Structureel Ambitievarianten A. Veilig blijven 80 334 639 636 949 1001 B. Kort en krachtig 83 348 655 641 938 993 C. Veiligheid brengen 77 270 555 548 848 899 D. Veelzijdig inzetbaar 25 95 221 213 378 400 E. Meerzijdig beperkt 97 504 876 881 1180 1245 F. Beperken internationale interventies 122 556 957 949 1462 1536 G. Inzetten op specifieke kwaliteiten 120 584 1297 1458 1984 2096 H. Dienstplicht - subvariant inimumloon - subvariant zakgeldregeling 0 0 7 12 19 34 31 51 49 80 49 80 I. Beëindigen ICMS 46 62 33 31 32 34 Bedrijfsvoeringvarianten J. Arbeidsvoorwaarden - aanvulling bindingspremie 0 0 92 42 177 42 252 42 321 42 321 42 K. Inrichting van de ondersteuning 0 10 25 50 75 75 L. Reductie staven - 10% variant - 20% variant 0 0 12 24 25 50 25 50 25 50 25 50 Voor de gevolgen van de variant A t/m G zijn de volgende criteria gehandhaafd: 1) internationale gevolgen, 2) escalatiedominantie, zelfbescherming en voortzettingsvermogen, 3) logistieke afhankelijkheid, 4) personele conquenties en 5) impact op nationale bijstand en ondersteuning hulpverlening. Voor variant H is gekeken naar de operationele en maatschappelijke consequenties. In variant I zijn de gevolgen voor de gegarandeerde beschikbaarheid van militairen en materieel beschreven. Bij Variant J zijn de gevolgen voor de werving en het behoud van personeel beschreven en het overleg met de bonden. In variant K zijn de gevolgen voor de dienstverlening in kaart gebracht. Bij variant L zijn de effecten voor de bestuurbaarheid beschreven. In de korte tijd die beschikbaar was voor de Heroverwegingen is getracht het rekenmodel van de Verkenningen geschikt te maken voor het specifieke doel van de Heroverwegingen, te weten inzicht in mogelijke bezuinigingen in de periode 2010- 2015. Het daarvoor vereiste detailniveau van berekeningen op eenhedenniveau inclusief ondersteuning is geen sinecure. Hoewel het nu gehanteerde model een betere indicatie geeft van de mogelijke opbrengsten van maatregelen dan in het kader van de Verkenningen noodzakelijk was, resteren de beperkingen van een modelmatige benadering. De cijfers verschaffen derhalve een onderbouwde indicatie, hetgeen voor het doeleinde van de Heroverwegingen afdoende is en gelet op de beschikbare tijd het maximaal haalbare. Bij besluitvorming over afzonderlijke Pagina 8 maatregelen zal opnieuw per maatregel moeten worden gekeken naar de mogelijke verschillen tussen de modeluitkomsten en de feitelijke besparingen.