6. Infographics

Dit artikel hoort bij: Rijksfinanciën Online 02

Overheidsfinanciën in beeld

grafisch beeld van geld schatkist en overheid

Bij de aanbieding van de Miljoenennota is een schets beschikbaar van de situatie van de overheidsfinanciën. Hierin staan het begrotingstekort, de rentelasten, het begrotingssaldo en de overheidsschuld centraal. Dit is gebaseerd op de rijksbegroting 2015.

Infographic Overheidsfinanciën 2015
In 2015 bedraagt het begrotingstekort € 15 miljard. De totale overheidsschuld komt daarmee op € 467 miljard. De overheid betaalt hierdoor in 2015 € 8,4 miljard aan rentelasten. Dat is minder dan in 2014.
Infographic Overheidsschuld 2009 - 2015
De overheidsschuld, ook wel de EMU-schuld genoemd, is de optelling van alle schulden van de overheid uit het verleden. Deze schuld wordt elk jaar hoger en bedraagt in 2015 € 467 miljard.
Infographic Begrotingssaldo 2015
Hoewel het kabinet de afgelopen tijd de groei van de uitgaven fors heeft beperkt, wordt er in 2015 naar verwachting € 15 miljard meer uitgegeven dan dat er binnenkomt.
Tabel EMU-schuld en EMU-saldo
Het verwachte EMU-saldo voor 2015 van -2,2% blijft ruim onder de Europese tekortnorm van 3%. De EMU-schuld loopt in 2015 op tot 70% van het bbp.
Balk

Lees ook dit artikel:

inh_samenvatting

Samenvatting Miljoenennota

Lees de samenvatting van de Miljoenennota 2015.

Lees verder