Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

16.392,8

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Realisatie apparaat

‒ 29,6

Realisatie opdrachten

‒ 23,8

Realisatie subsidies

‒ 46,6

Diversen

‒ 6,7

Zorg

 

Diversen

‒ 13,6

 

‒ 120,3

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Affinanciering transitie autoriteit jeugd

43,6

Begrotingsreserve garanties

200,0

Informatiebeleid

17,6

Kasschuif - jeugdautoriteit vangnet cruciale jeugdhulp

‒ 20,0

Kasschuif - middelen transitieautoriteit jeugd

‒ 33,5

Kasschuif g39 maatschappelijke diensttijd

‒ 33,7

Kasschuif inzicht

‒ 20,0

Kasschuif sectorplanplus

‒ 23,8

Kasschuif set

‒ 21,3

Subsidieregeling bosa

‒ 15,0

Diversen

‒ 44,3

Zorg

 

Kasschuif hoofdlijnenakkoord ggz

‒ 29,0

Kasschuif sectorplanplus

‒ 55,4

Stimulering medisch specialisten in loondienst/participatiemodel (h58)

‒ 16,0

Diversen

‒ 19,2

 

‒ 70,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Buurtsportcoaches

‒ 60,8

G39 maatschappelijke diensttijd

50,0

Loonbijstelling

82,1

Diversen

205,4

Zorg

 

Diversen

‒ 2,0

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Bikk wlz

33,9

Rijksbijdrage wlz

950,0

Zorgtoeslag

494,1

Diversen

37,0

 

1.789,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

1.599,2

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

17.992,0

Totaal Internationale samenwerking

22,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

18.014,0

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

87,6

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 13,6

 

‒ 13,6

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

38,5

 

38,5

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

41,6

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Ontvangsten zorgtoeslag

594,7

Diversen

0,3

 

636,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

661,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

749,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

749,0

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Realisatie apparaat

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers op het apparaatsartikel (per saldo valt er circa 30 miljoen euro vrij). Het betreft zowel personele- als materiële uitgaven.

Realisatie opdrachten

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers op het instrument opdrachten, waaronder vrijval van 7,9 miljoen euro bij opdrachten voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en vrijval van 6,3 miljoen euro bij opdrachten voor de participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen.

Realisatie subsidies

Deze post bestaat uit diverse mee- en tegenvallers op het instrument subsidies. De grootste post betreft vrijval van 28,6 miljoen euro bij sportsubsidies.

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft het saldo van diverse in omvang relatief geringe mee- en tegenvallers op alle instrumenten behalve opdrachten, subsidies en het apparaatsartikel. Per saldo doet de grootste meevaller zich voor bij het instrument bijdrage aan ZBO’s (9,1 miljoen euro).

Diversen - Zorg

Dit betreft het saldo van diverse in omvang relatief geringe mee- en tegenvallers bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven. De grootste post betreft vrijval van 7,5 miljoen euro op het instrument subsidies voor opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt.

Beleidsmatige mutaties

Affinanciering transitie autoriteit jeugd

Dit betreft middelen voor de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) voor herziene aanvragen van subsidies en tijdelijke liquiditeitssteun aan diverse jeugdinstellingen in 2018.

Begrotingsreserve garanties

Er wordt een begrotingsreserve garanties aangehouden. Hierover is de Kamer per vertrouwelijke brief geïnformeerd.

Informatiebeleid

Om digitalisering in de zorg te versnellen zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor thema’s als authenticatie in de zorg, privacy en informatieveiligheid in de zorg, uitvoeringstaken agentschap CIBG, faciliteren verbinding zorgveld en het programma data, programma gegevensuitwisseling en programma internationaal.

Kasschuif - jeugdautoriteit vangnet cruciale jeugdhulp

In de Voorjaarsnota is voor de periode 2019 ‒ 2021 20 miljoen euro gepositioneerd bij de Jeugdautoriteit om tijdelijke liquiditeitssteun toe te kunnen kennen als de zorgcontinuïteit in gevaar komt. In 2019 heeft de Jeugdautoriteit dit budget nog niet hoeven inzetten en daarom wordt deze 20 miljoen euro geheel doorgeschoven naar 2020.

Kasschuif - middelen transitieautoriteit jeugd

De regeling van de Transitieautoriteit Jeugd (TAJ) voorzag van 2014 tot en met 2018 in een tegemoetkoming in frictiekosten door transformatie van het zorglandschap en in eventuele tijdelijke liquiditeitssteun bij het in gevaar komen van de zorgcontinuïteit. In de Voorjaarsnota zijn extra middelen (43,6 miljoen euro) beschikbaar gesteld om de instellingen die op grond van voorwaarden van de TAJ-regeling in aanmerking kwamen voor een subsidie te kunnen financieren (aangezien het meerjarig subsidieplafond nog niet was bereikt). Van de regeling wordt 33,5 miljoen euro in 2019 niet beschikt. Middels een kasschuif worden deze middelen meegenomen naar 2020.

Kasschuif g39 maatschappelijke diensttijd

Met deze kasschuif wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte bevoorschotting van de projecten.

Kasschuif inzicht

Het kasritme voor de subsidieregeling InZicht is aangepast in verband met de latere openstelling en de gewijzigde opzet van de regeling.

Kasschuif sectorplanplus

Naar aanleiding van nieuw beschikbaar gekomen cijfers over de subsidieaanvragen, wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte bevoorschotting.

Kasschuif set

Aan de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is in 2019 minder besteed, doordat de regeling later is opengesteld en de regeling nog bekendheid moest genereren binnen het veld. Middels deze kasschuif blijven de middelen beschikbaar voor de stimulering van E-health.

Subsidieregeling bosa

De subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) is sinds 1 januari 2019 opengesteld. De subsidieregeling zit in de beginfase en in 2019 is niet het volledige bedrag tot besteding gekomen. Dit leidt tot 15 miljoen euro onderuitputting.

Diversen - Rijksbegroting

Deze post is het saldo van een groot aantal in omvang relatief geringe mutaties. Dit betreft onder meer een verhoging van het budget voor de tegemoetkoming Q-koortspatiënten (11,5 miljoen euro in 2019), middelen voor het bewaren en toegankelijk houden van de dossiers van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (7,5 miljoen euro in 2019) en middelen voor de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland (5 miljoen euro in 2019). Deze mutaties zijn ook bij Voorjaarsnota 2019 gemeld. Daarnaast vallen middelen vrij voor diverse ZonMw-programma’s (12 miljoen euro) en voor de uitkeringen op grond van de Wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (11 miljoen euro). Ook vallen Regeerakkoord middelen vrij voor Onbedoelde zwangerschappen (7,9 miljoen euro), Alcohol, tabak, drugs, voeding (3,1 miljoen euro), Geestelijke verzorging (1,7 miljoen euro), Onafhankelijke cliëntondersteuning (2 miljoen euro) en Uitkomstgerichte zorg (1,9 miljoen euro). Deze mutaties zijn ook bij Najaarsnota 2019 gemeld.

Kasschuif hoofdlijnenakkoord ggz

Dit betreft de aanpassing van het kasritme van de regeling VIPP ggz (een subsidieprogramma om een impuls te geven aan de digitalisering in de ggz). Hiermee blijven de bestuurlijk toegezegde middelen die samenhangen met het hoofdlijnenakkoord ggz beschikbaar.

Kasschuif sectorplanplus

VWS ondersteunt door middel van subsidies initiatieven gericht op nieuwe personeelsinstroom in de zorg middels SectorplanPlus. Met deze kasschuif wordt het budget aangepast aan het juiste kasritme.

Stimulering medisch specialisten in loondienst/participatiemodel (h58)

De in het Regeerakkoord gereserveerde middelen voor stimulering van medisch specialisten in loondienst/participatiemodel komen in 2019 niet tot besteding.

Diversen - Zorg

Deze post betreft onder meer het naar beneden bijstellen van de raming van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) (6,9 miljoen euro). Deze mutatie is ook bij Voorjaarsnota 2019 gemeld. Daarnaast vallen middelen vrij voor de subsidieregeling waarmee medisch specialisten worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst (7,1 miljoen euro).

Technische mutaties

Buurtsportcoaches

Dit betreft een overboeking naar het gemeentefonds voor de buurtsportcoaches.

G39 maatschappelijke diensttijd

De resterende middelen voor 2019 zijn vrijgegeven vanuit de aanvullende post voor een derde ronde projecten. Het in stappen vrijgeven van middelen past bij de vroege fase van dit programma, waarbij de ervaringen uit pilotprojecten worden gebruikt om het definitieve instrument te ontwikkelen.

Loonbijstelling

Dit betreft tranche 2019 van de loonbijstelling.

Diversen - Rijksbegroting

Deze post bestaat uit een groot aantal mutaties. De grootste categorie betreft de overheveling van Regeerakkoordmiddelen naar de VWS-begroting voor H59 Preventieakkoord (23 miljoen euro in 2019) en H59 Onbedoelde zwangerschappen (12 miljoen euro in 2019). Dit is eerder bij Nota van Wijziging verwerkt. Ook is bij Voorjaarsnota 2019 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Jeugdautoriteit. Daarnaast zijn diverse overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken verwerkt (ca. 28 miljoen euro).

Diversen - Zorg

Deze post betreft onder meer de loonbijstelling van het plafond Zorg (14,5 miljoen euro) en een overboeking naar de beschikbaarheidsbijdrage zorgopleidingen voor extra opleidingsplaatsen ggz (15 miljoen euro).

Bikk wlz

Dit is de bijstelling van de Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.

Rijksbijdrage wlz

Dit is de bijstelling van de Rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.

Zorgtoeslag

Ten opzichte van de ontwerpbegroting is in 2019 de netto zorgtoeslag met ‒ 100,6 miljoen euro bijgesteld (494,1 miljoen euro uitgaven minus 594,7 miljoen euro ontvangsten). In de VWS-begroting worden de netto uitgaven aan zorgtoeslag weergegeven (dat wil zeggen de uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de terugvorderingen van zorgtoeslag). Bij Slotwet worden de uitgaven en ontvangsten zorgtoeslag bruto gepresenteerd.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

In het kader van de koopkrachtbesluitvorming over 2020 is de zorgtoeslag structureel verhoogd. De uitbetaling van de zorgtoeslag in januari 2020 valt in december 2019, daarom valt 15,4 miljoen euro in 2019. Daarnaast zijn de uitgaven voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten hoger uitgevallen (21,4 miljoen euro).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen - Rijksbegroting

Dit betreft de realisatie van ontvangsten verspreid over de gehele begroting.

Beleidsmatige mutaties

Diversen - Rijksbegroting

Deze post betreft onder meer hogere ontvangsten als gevolg van een terugbetaling door het CIBG in verband met afrekeningen over voorgaande jaren en correcties in het kostprijsmodel (8,9 miljoen euro) en hogere ontvangsten op beleidsartikel 4 als gevolg van diverse herzieningen en vaststellingen van subsidies (1,3 miljoen euro). Deze mutaties zijn ook bij Najaarsnota 2019 gemeld. Ook zijn terugbetalingen van een verstrekte lening aan het CAK (4,6 miljoen euro) en het CIZ (3,5 miljoen euro) verwerkt.

Technische mutaties

Diversen - Rijksbegroting

Deze post betreft onder andere een desaldering bij de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein vanwege hogere uitgaven voor en ontvangsten van derden (11,5 miljoen euro) en een desaldering van de bijdrage van het CIBG in verband met kosten voor SSC ICT (5,3 miljoen euro). Deze mutaties zijn ook bij Voorjaarsnota 2019 gemeld. Daarnaast betreft dit een aantal in omvang relatief geringe desalderingen waarbij hogere ontvangsten (en uitgaven) zijn verwerkt.

Ontvangsten zorgtoeslag

In de VWS-begroting worden de netto uitgaven aan zorgtoeslag weergegeven (de uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de terugvorderingen van zorgtoeslag). Bij Slotwet worden de uitgaven en ontvangsten zorgtoeslag bruto gepresenteerd. Dit leidt onder meer tot een verhoging van de ontvangsten van zorgtoeslag (terugvorderingen van te veel of ten onrechte ontvangen zorgtoeslag) van 594,7 miljoen euro.

Diversen - Niet relevant voor het uitgavenplafond

Deze post bevat een terugontvangst m.b.t. de regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven.

Licence