Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

a. Inhoudelijke toelichting

Met de brief van 15september 2020 (Kamerstukken II, 2020/21, 23645, nr. 739) bent u genformeerd over de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding OV tot 1juli 2021. Met de brief van 5februari 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 23645, nr. 747) bent u vervolgens genformeerd over het besluit tot een verdere verlenging tot 1oktober 2021. Hiervoor is 1.110 miljoen aanvullend op de Aanvullende Post gereserveerd.

Door middel van deze ISB worden de middelen ad 1.110 miljoen begrotingstechnisch overgeheveld van de Aanvullende Post naar artikel XII/16.02 van de begroting van IenW.

Artikel 16 Openbaar vervoer en spoor

Verplichtingen

De verplichtingen worden verhoogd met 1.110 miljoen. De toelichting is dezelfde als bij de uitgavenmutatie hieronder.

Uitgaven

16.02 Maatregelenpakket OVS

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

De verhoging van subsidies op artikel 16.02 met 1.110 miljoen is het gevolg van een generale toevoeging voor de beschikbaarheidsvergoeding 2021 vanuit de Aanvullende Post.

b. Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 16 Openbaar vervoer en spoor

Budgettaire gevolgen van beleid tweede incidentele suppletoire begroting (bedragen x 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2021

Mutaties tweede incidentele suppletoire begroting

Stand tweede incidentele suppletoire begroting

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

29.606

1.110.000

1.139.606

0

0

0

0

Uitgaven

28.309

1.110.000

1.138.309

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

93%

1 Spoor

28.309

0

28.309

0

0

0

0

Opdrachten

5.426

Aanst. NS & ProRail

228

ACM

1.550

OV & Stations (S)

1.426

Overige opdrachten

2.222

Subsidies

19.483

3e spoor Duitsland

2.938

Maatregelen Spoorgoederenvervoer

15.161

NS IC Dordrecht Breda

Overige subsidies

1.384

Bijdrage aan agentschappen

869

Waarvan bijdrage aan RWS

823

Waarvan bijdrage aan KNMI

46

Overige bijdrage aan agentschappen

0

Bijdrage aan medeoverheden

2.429

CLU Betuwe en HSL

2.429

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

102

Leningen

0

2 Maatregelenpakket OVS

0

1.110.000

1.110.000

0

0

0

0

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

0

1.110.000

1.110.000

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence