Base description which applies to whole site

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne worden diverse maatregelen genomen met gevolgen voor de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van JenV. In onderstaande budgettaire tabellen zijn enkel maatregelen opgenomen waar reeds door het kabinet toe is besloten, inclusief een raming van het budgettaire beslag. Deze maatregelen worden vervolgens separaat toegelicht. Er zijn ook andere maatregelen in voorbereiding danwel besluitvorming.

Artikel 37

Beleidsartikel 37 Migratie
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW en amendementen en ISB 1 en 2)

Mutaties ISB 3

Stand (incl ISB 3)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

2.155.964

438.300

2.594.264

0

0

0

0

        

Programma-uitgaven

1.300.064

137.300

1.437.364

301.000

0

0

0

        

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

       

Bijdrage Agentschappen

       

Immigratie- en Naturalisatiedienst

470.769

0

470.769

0

0

0

0

DJI - Vreemdelingenbewaring

72.395

0

72.395

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

COA

538.486

0

538.486

0

0

0

0

NIDOS - opvang

65.463

0

65.463

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

       

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

95.100

126.000

221.100

301.000

0

0

0

Subsidies

       

Vluchtelingenwerk Nederland

10.371

0

10.371

0

0

0

0

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

0

8.100

8.100

 

0

0

0

Overige Subsidies

1.726

0

1.726

0

0

0

0

Opdrachten

       

Programma Keteninformatisering

8.834

0

8.834

0

0

0

0

Versterking vreemdelingenketen

8.379

0

8.379

0

0

0

0

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

1.600

3.200

4.800

0

0

0

0

        

37.3 Terugkeer

       

Bijdrage Agentschappen

       

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

9.896

0

9.896

0

0

0

0

Subsidies

       

REAN-regeling

5.657

0

5.657

0

0

0

0

Overige Subsidies

3.059

0

3.059

0

0

0

0

Opdrachten

       

Vreemdelingen vertrek

8.329

0

8.329

0

0

0

0

        

Ontvangsten

3.000

0

3.000

0

0

0

0

Toelichting

Bijdrage medeoverheden

Gemeentelijke en particuliere opvang (2022: vpl € 308 mln., uitgaven € 30,8 mln.)

Deze maatregel betreft de verhoging van de compensatie voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden. Dit bedrag is geraamd voor zes maanden, gezien de regeling voorzien wordt voor drie maanden met eventueel verlenging met drie maanden en uitgaande van 75.000 ontheemden, waar in de vorige Incidentele Suppletoire Begroting (ISB2) was uitgegaan van 50.000 plekken. Voor de periode na zes maanden wordt een nieuwe regeling uitgewerkt. Met deze middelen betalen gemeenten ook de huur voor het Rijksvastgoed. Gemeenten zullen deze compensatie in beginsel via de reguliere wegen ontvangen in 2023. Er is echter op aanvraag de mogelijkheid tot het ontvangen van een voorschot in 2022. De verwachting is echter dat daar maar beperkt gebruik van zal worden gemaakt.

Veiligheidsregio’s en GGD’en ( 2022: vpl € 119 mln., uitgaven € 95,2 mln.)

Voor de bedrijfsvoering en kosten voor GGD en veiligheidsregio’s en gemeenten met een coördinerende taak wordt een systeem voor vergoeding gerealiseerd. Hieronder vallen in principe de extra kosten voor regie en coördinatie (een deel van de coördinatie zit in de reguliere bekostiging) en eerste medische zorg en tolken (die niet al via een andere route gefinancierd worden). De jeugdgezondheidszorg valt hier niet onder. Om de 25 veiligheidsregio’s in de periode van 9,5 maand (half maart t/m december) te kunnen ondersteunen is een bedrag van ca. € 500.000 per maand per regio geschat, wat uitkomt op € 119 mln. De verwachting is dat deze middelen grotendeels in 2022 worden betaald en het restant in 2023.

Subsidies

Subsidies ngo’s ten behoeve van inzet Oekraïne (€ 8,1 mln.)

Bij de voorbereiding van de opvang van Oekraïners in Nederland is de hulp van verschillende non gouvernementele organisaties (ngo’s), Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis, Leger des Heils en TakecareBNB, ingeroepen ten behoeve van ondersteuning, hulpverlening en advies. De ngo’s, met wie het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere departementen reeds subsidierelaties onderhouden, hebben hiervoor direct kosten gemaakt – en maken deze nog steeds. Deze middelen zijn noodzakelijk om de diensten die deze ngo’s leveren voor de opvang van Oekraïense ontheemden in Nederland doorgang te laten vinden zijn. Deze subsidies zullen in 2022 worden betaald.

Opdrachten

Gelijkstelling voorzieningenniveau ontheemden aan asielzoekers (€ 3,2 mln.)

Ontheemden hebben recht op hetzelfde voorzieningenniveau als asielzoekers. De Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) bevat op bepaalde onderdelen een bredere dekking dan het basispakket. Het voorzieningenniveau gelijkstellen leidt naar verwachting tot extra zorgkosten, die tot en met het tweede kwartaal van 2022 worden geraamd op € 3,2 mln.

Artikel 91

Niet beleidsartikel 91 Apparaat Kerndepartement
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW en amendementen en ISB 1 en 2)

Mutaties ISB 3

Stand (incl ISB 3)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

461.196

6.900

468.096

0

0

0

0

        

Apparaatsuitgaven

462.527

6.900

469.427

0

0

0

0

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

       

Personele uitgaven

325.134

6.150

331.284

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

290.263

3.675

293.938

0

0

0

0

waarvan externe inhuur

33.624

2.475

36.099

0

0

0

0

waarvan overig personeel

1.247

0

1.247

0

0

0

0

Materiele uitgaven

137.393

750

138.143

0

0

0

0

waarvan ict

15.764

0

15.764

0

0

0

0

waarvan sso's

84.357

0

84.357

0

0

0

0

waarvan overig materieel

37.272

750

38.022

0

0

0

0

        

Ontvangsten

4.406

0

4.406

0

0

0

0

Directoraat Generaal Oekraïense ontheemden en Nationale Opvang Organisatie (€ 6,9 mln.)

Zoals eerder gemeld in de verzamelbrief opvang ontheemden uit Oekraïne1 is besloten tot oprichting van een apart Programma-Directoraat-Generaal Oekraïense ontheemden. De kerntaak van het programma-DG is het integraal coördineren van interdepartementaal beleid voor registratie, plaatsing, opvang, repatriëring of bestendigen verblijf Oekraïense ontheemden. Ook komt er een Nationale Opvangorganisatie (NOO) met als taak om bij te dragen aan het realiseren van voldoende opvanglocaties van voldoende kwaliteit en het voldoende beschikbaar en toegankelijk zijn van benodigde basisvoorzieningen en –functies, zoals onderwijs, zorg, maatschappelijke hulp.Ten behoeve van de apparaatskosten in 2022 van het DG en de NOO zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van JenV.

Licence