Base description which applies to whole site

13. OVERZICHT TOEZICHTRELATIES ZBO’S EN RWT’S

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder Ministerie VenJ).

 

Naam organisatie1 (zie * bij toelichting)

RWT

ZBO

Artikel

Financiering van RWT's en ZBO's

Verwijzing (URL-link) naar website RWT/ZBO

Verwijzingen (URL-link) naar toezichtvisies/-arrangementen

Het bestuur en/of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is

         

Begrotingsramingen 2013 (x 1.000 euro)

Realisatiecijfers 2012 (x 1.000 euro)

Premies

Tarieven

     

1

 

Bureau Financieel Toezicht, BFT

 

x

32

6.250

6.250

   

www.bureauft.nl

Er is een toezichtarrangement, kenmerk. 5629628/09/9 van december 2009, Verder heeft de Wet op het notarisambt, in Titel IX. bepalingen over het toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen en de tuchtrechtspraak, alsmede het financiële toezicht.

v

2

 

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

 

x

32

7.610

7.827

   

www.cbpweb.nl

Zelfstandige P&C-cyclus met minimaal twee bestuurlijke overleggen per jaar. Een toezichtarrangement wordt opgesteld.

v

3

 

College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten2

 

x

91

n.v.t.

n.v.t.

   

www.cvta.nl

n.n.b.

n.n.b.

4

 

College voor de Rechten van de mens (CRM)

 

x

32

6.758

6.113

   

www.mensenrechten.nl

Het CRM valt onder de kaderwet ZBO's.

v

5

 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

x

x

34

22.199

19.571

   

www.schadefonds.nl

n.n.b.

n.n.b.

6

 

Gerechtsdeurwaarders, cluster3

 

x

n.v.t

n.v.t

n.v.t

   

n.v.t

n.v.t

n.v.t

7

 

HALT

x

 

35

12.500

12.795

   

www.halt.nl

zie financieel economisch toezicht statuut en specifiek Controleprotocol Halt

v

8

 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

x

x

35

3.496

4.398

   

www.lbio.nl

v

v

9

 

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, NIFV4

x

x

36

31.040

n.v.t.

   

www.nifv.nl

v

v

10

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

 

x

33

1.805

1.701

   

www.nrgd.nl

v

v

11

 

Notarissen, cluster5

 

x

32

n.v.t

n.v.t

   

n.v.t

n.v.t

n.v.t

12

 

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

x

x

36

11.115

11.380

   

www.onderzoeksraad.nl

n.n.b.

n.n.b.

13

 

Particuliere Jeugdinrichtingen

x

 

35

84.107

80.878

   

www.dji.nl

www.jaarverslagzorg.nl

v

14

 

Particuliere TBS-inrichtingen

x

 

34

222.128

256.443

   

www.dji.nl

www.jaarverslagzorg.nl

v

15

 

Politieacademie (PA)

x

x

31

132.295

209.068

   

www.politieacademie.nl

n.n.b.

n.n.b

16

 

Nationale Politie

x

 

31

4.940.566

n.v.t.

   

Jaarverslag politie 2012

n.n.b.

n.n.b.

17

 

Raad voor Rechtsbijstand (RRB)

x

x

32

55.232

71.358

   

www.rvr.org

Zie:

– Reglement Raad van Advies versie juli 2010;

– Reglement Bestuur versie juli 1020;

– Protocol vaststelling doelmatige werking Raad voor Rechtsbijstand d.d. 6 december 2011;

– Protocol risico's en risicobeheersing fraude versie 1.2;

– Integriteits-beleid 1.0

v

18

 

Reclasseringsorganisaties

x

 

34

234.858

237.673

   

www.reclassering.nl www.svg.Nl ; www.jeugdzorgenreclassering.nl

n.n.b

v

19

 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

x

 

34

25.603

20.765

   

www.slachtofferhulp.nl

n.n.b.

n.v.t.

20

 

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, SDKB6

 

x

 

n.v.t

n.v.t

   

www.donorgegevens.nl

n.v.t.

n.v.t.

21

 

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

x

x

37

385.103

383.330

   

www.coa.nl

www.coa.nl/nl/over-coa/organisatie/aansturing/raad-van-toezicht

v

21

 

Stichting Nidos

 

x

35

27.054

27.003

   

www.nidos.nl

v

v

1

BZK houdt rijksbrede ZBO-register bij van alle ZBO's, waaronder ZBO's die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

2

Het College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten wordt bekostigd door de organisaties waarop het toezicht wordt gehouden. De begroting behoeft goedkeuring van de Minister van Veiligheid en Justitie.

3

Gerechtsdeurwaarders en notarissen zijn opgenomen in het ZBO register van het Ministerie van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VenJ, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

4

NIFV is een ZBO die eigen opbrengsten genereert. Incidenteel ontvangen zij subsidies van het Ministerie van VenJ voor specifieke opdrachten die voortkomen uit een opdrachtgevers/ opdrachtnemersrelatie.

5

Notarissen zijn opgenomen in het ZBO register van het Ministerie van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van VenJ, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

6

Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van VenJ.

Licence