Base description which applies to whole site

4. Overige aspecten van de bedrijfsvoering

BTW-regelgeving

De Werkmaatschappij (DWM) (per 01-01-2014 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) heeft vastgesteld dat vanaf 2008 de BTW-regelgeving onjuist is toegepast. Een door DWM uitgevoerde eerste analyse naar de BTW-positie bij DWM geeft aan dat per saldo circa € 0,4 mln. (exclusief rentederving en eventuele boete) te weinig is afgedragen. Dit bedrag is een indicatie daar het onderscheid tussen BTW-plichtige en vrijgestelde transacties soms lastig is. Het niet in rekening brengen van BTW aan een deel van de afnemers van DWM heeft er bij die afnemers toe geleid dat zij ook geen BTW hebben teruggevorderd. Als dit aspect wordt meegenomen blijkt dat de fiscus op basis van de huidige quick scan niet is benadeeld.

DWM gaat eerst met de eigenaar bespreken hoe dit moet worden opgelost, mede in het licht van de veronderstelling dat deze problematiek niet louter bij DWM speelt. De Auditdienst Rijk heeft aangegeven dat herstel noodzakelijk is, tenzij de fiscus expliciet een andere oplossing goedkeurt. Daarnaast is van belang dat afspraken worden gemaakt voor de toekomst, wellicht in bredere zin dan louter voor DWM, met de fiscus over toepassing van de BTW-regelgeving.

Voor de overige aspecten van de bedrijfsvoering verwijs ik u naar de bedrijfsvoeringsparagraaf van het Ministerie van BZK (VII).

Licence