Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2 AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Voor deze bijlage is niet in detail vastgesteld of de onderzoeken aangekondigd in de tabel «evaluatie en overig onderzoek» van de begroting van 2016 niet zijn afgerond in 2016. Dit wordt dan ook niet vermeld in de toelichting in deze bijlage.

 

Titel (en vindplaats)

Jaar van afronding

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Waterkwantiteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254

2014

 

Waterkwaliteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-16.html

2015

1b Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Effectenonderzoek ex post evaluatie van enkele

Onderdelen vd waterwet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-336.html

2014

 

ILT rapportage Derde toets primaire waterkeringen 2006–2011 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-141517

2011

 

Verlengde derde toets primaire waterkeringen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-298987

2014

 

Toetsing van de basiskustlijn http://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/kustlijnkaart.aspx

2015

 

Toetsing van de basiskustlijn (kustlijnkaartenboek) https://data.overheid.nl/data/dataset/kustlijnkaartenboek-2016-af-te-beelden-trendwaarden-schaal-100000

2016

 

Effectenonderzoek ex post: evaluatie

Waterschapswet verkiezingsstelsel https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31142-51.html

2014

 

Evaluatie structuurvisie Waddenzee https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

2016

 

Wettelijke evaluatie Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34513-1.html

2016

 

Evaluatie water-RO; Naar een vloeiende lijn. Opdracht Deltaprogramma aan Rijnmond Drechtsteden

https://www.deltacommissaris.nl/documenten/publicaties/2016/06/21/evaluatie-water-ro-naar-een-vloeiende-lijn

2016

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

2a. MKBA’s

MIRT onderzoeken in het kader van Deltabeslissingen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-J-4.html

2014

 

Ex ante evaluatie SGBP’s http://www.pbl.nl/publicaties/waterkwaliteit-nu-en-in-de-toekomst

2016

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

OESO Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future? https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966-27.html

2014

 

Nationaal waterplan 2016–2021 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-298987

2015

 

Deltaprogramma rapport «Koers houden in de Delta» http://www.pbl.nl/publicaties/koers-houden-in-de- delta

2016

 

Onderzoeken mbt totstandkoming omgevingswet http://www.omgevingswetportaal.nl/publicaties-eenvoudig-beter

2016

 

Verkenning van de veiligheid in Nederland fase 2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-335.html en blijvend in te zien via www.overstroomik.nl

2016

 

Nader onderzoek naar de doorwerking van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening voor het Waddengebied https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684-121.html

2016

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29684-124.html

2016

     

3. Overig onderzoek

Water in beeld (jaarlijks tot en met 2015)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-338.html

2016

 

De staat van ons water Jaarlijks miv 2016 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/05/26/rapportage-over-de-uitvoering-van-het-waterbeleid-in-2015

2016

 

PBL Leefomgevingsbalans http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2016

 
 

Voortgangsrapportages Grote ProjectenRegeling:

Ruimte voor de Rivier https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-603506 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30080-75.html

2015

 

Zandmaas en Grensmaas https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-232.html

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-18106-229.html

2015

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32698-30.html

2016

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32698-21.html

2015

 

Monitor Infrastructuur en Ruimte https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660-60.html

2014

 

http://www.pbl.nl/publicaties/monitor-infrastructuur-en-ruimte-2016

2016

 

Project Veiligheid Nederland in kaart https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-335.html

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-783889

2016

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-32861-14.pdf

2016

 

http://decisio.nl/projecten-mobiliteit-infrastructuur/2016/tussentijdse-evaluatie-waterveiligheidsprogrammas/

2016

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/01/29e-voortgangsrapportage-zandmaas-en-grensmaas

2016

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/27/aanbieding-28e-voortgangsrapportage-tweede-hoogwaterbeschermingsprogramma

2016

     

Toelichting

De beleidsdoorlichting waterkwantiteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442254 beschrijft in bijlage 2 de uitgevoerde evaluaties op beleid.

     

Artikel 12 Waterkwaliteit

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Waterkwaliteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-16.html

2015

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Eindrapport visitatiecomm. Waterketen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966-28.html

2015

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Maatregelen en kosten Uitvoering Kaderrichtlijn

 
 

Mariene strategie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-641931

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

OESO Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future? https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28966-27.html

 
 

Nationaal waterplan 2016–2021 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-298987

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Water in beeld (jaarlijks)

2014

 

EC toestand zwemwater (jaarlijks)

2014

 

Tarieftoezicht drinkwater https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-344.html

2015

 

Monitor Infrastructuur en Ruimte https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660-60.html

2014

 

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2014 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-343.html

2015

 

Advies gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en toegestane eigen vermogen 2016–2017 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-342.html

2015

     
 

De beleidsdoorlichting waterkwaliteit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-16.html beschrijft in bijlage 1 onder meer de uitgevoerde evaluaties op beleid.

 
     

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Ruimtelijke Ontwikkeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442256

2014

     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Kadaster https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268-B.html

2015

 

IBO Opgavegericht werken bij infrastructurele planning

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-5.html

2016

 

Zicht op de effecten van de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2016 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-784527

 
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Structuurvisie bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32598-21.html

2015

 

Structuurvisie ondergrond https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-13.html

2015

 

Actualisatie KBA Inspirehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-749616

2016

 

Kansrijk mobiliteitsbeleidhttp://www.cpb.nl/publicatie/kansrijk-mobiliteitsbeleid

2016

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Gezondheid en Veiligheid in de Omg.wet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-18.html

2015

 

Geluid, bodem, ammoniak en veehouderij https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28663-64.html

2015

 

Bestuursakkoord omgevingswet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-19.html

2015

 

Kabinetsvisie grondbeleid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27581-53.html

2015

 

Evaluaties crisis en herstelwet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127-211.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-799845

2017

 

SVIR en nationale belangen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660-63.html

2015

 

PBL monitor SVIR https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32660-60.html

2016

 

Voortgangsrapportage crises en herstelwet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32127-214.html

2016

 

Evaluatie structuurvisie derde nota Waddenzee https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-665763

2016

 

Evaluatie regeling bijzondere financiering/Besluit Borgstelling MKB-kredieten 2016 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/06/evaluatie-bijzondere-financiering-besluit-borgstelling-mkb-kredieten

 
     

Toelichting

De beleidsdoorlichting ruimtelijke ontwikkeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442256 beschrijft in de literatuurlijst de uitgevoerde evaluaties op beleid.

     

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

1a Beleidsdoorlichting

Plan van aanpak bd wegen en verkeersveiligheid 2016 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-19.html

 
 

Wegen en verkeersveiligheid (Leefomgeving)https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-3.html

2012

     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

IBO beheer en onderhoud http://www.rijksbegroting.nl/system/files/12/2012ibobeheerenonderhoudrapport.pdf

2012

 

Verslag over de wijze waarop de Tracewet is toegepast https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-A-69.html

2014

 

Monitoring en evaluatie «Beter benutten» https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264684

2013

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-620815

2015

 

Resultaten programma «Beter benutten» https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-A-66.html

2016

 

Effectonderzoek Wet Rijonderricht motorrijtuigen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-379.html

2013

 

Evaluatie Alcoholslotprogramma https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-430.html

2014

 

Voortgang MIRT https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html

2016

 

Evaluatie meerjarenprogramma Geluidsanering https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-625588.pdf

2016

 

Evaluatie aantal doden in verkeer

2016

 

IBO verkeershandhaving https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-796697

2017

 

Voortgangsrapportage DBFM(O) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-784635

2016

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Voortgangsrapportage over tracewetplichtige projecten http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/financien/tracewetprojecten_vgr/

2015

 

Voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten http://mirt2015.mirtprojectenoverzicht.nl/financien/bijlage_2_vgr/

2014

 

Afsprakenlijst bestuurlijke overleggen MIRT https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-620811

2015

 

Afsprakenkader MIRT Sloterdijk https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-620814

2015

 

MIRT overzicht https://www.mirtoverzicht.nl

2016

 

Wettelijke evaluatie RDW https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-793275

2016

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Update nationale markt en capaciteitsanalyse https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-264683

2013

 

Maatregelen verkeersveiligheid SWOV prognoses https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-478.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Mobiliteitsbeeld 2015 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305-213

2015

 

Mobiliteitsbalans 2013 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305-206.html

2013

 

Evaluatie toezicht ZBO’s IenM https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268-130.html

2015

 

Tweede Publieksrapportage rijkswegennet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-A-7.html

2015

 

Eerste Publieksrapportage rijkswegennet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-A-64.html

2015

 

Maatregelen verkeersveiligheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-369.html

2013

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089-29

2015

 

Monitor verkeersveiligheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-793170

2016

     

Toelichting:

In de brief opzet bd wegen en verkeersveiligheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-19.html worden de uitgevoerde evaluaties op beleid benoemd.

     

Artikel 15 Openbaar Vervoer

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Regionaal openbaar vervoer https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259

2014

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie sociale veiligheid regionaal openbaar vervoer

 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28642-64.html

2015

 

Tussentijdse Evaluatie taxiwet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-511495

2015

 

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31521-72.html

2013

 

Beleidsevaluatie tariefstructuur taxivervoer https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-772802

2016

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en

   

doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Voortgangsrapportage over tracewetplichtige projecten http://mirt2016.mirtoverzicht.nl/financien/tracewetprojecten_vgr/

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Stand van zaken Lange Termijn Spoor Agenda https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-611.html

2015

 

Ruimte voor de fiets https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-317.html

2012

     

3. Overig onderzoek

   
 

Voortgang aanpak sociale veiligheid ov https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28642-65.html

2015

 

Mobiliteitsbeeld 2015 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305-213

2015

     

Toelichting

De beleidsdoorlichting openbaar vervoer b https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442259 beschrijft in hoofdstuk 5 de eerder uitgevoerde evaluaties en methodiek.

     

Artikel 16 Spoor

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

   
     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Tweede Kader-Nota Railveiligheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-70830

2010

 

Kabinetsreactie op parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32707-16.html

2012

 

Tussentijdse evaluatie derde Kadernota railveiligheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-636686

2015

     
 

Evaluatie HSL Zuid groot project

 
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

Goedkeuringsbeslissing corridor R’dam-Genua https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-291747

2013

 

MKBA en reviews ERTMS https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652-17

2015

 

PHS https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32404-74.html

2014

 

Eindrapport Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-782770

2016

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Derde kadernota Railveiligheid 2010

 
 

ERTMS groot project https://zoek.

2014

 

HSL Zuid geluidaanpak https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22026-474.html

2015

 

Evaluatie besluitvorming, informatie-uitwisseling en projectbeheersing bij de projecten OV SAAL KT cluster C en Doorstroomstation Utrecht https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-630.html

2015

 

Spoor-, vervoer en beheerplan https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-697.html

2016

 

Toekomstbeeld OV https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23645-640.html

2016

 

Integratie doelgroepenvervoer https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23645-639.html

2016

     

3. Overig onderzoek

   
 

Externe en infrastructuurkosten van verkeer. Een overzicht voor Nederland in 2010 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-344768

2014

 

Stand van zaken van de spoorbudgetten voor beheer, onderhoud en vervanging https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-637.html

2015

 

Stand van zaken grote stationsprojecten https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-624.html

2015

 

Benchmark en halfjaarverantwoording NS https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-617.html

2015

 

Eerste voortgangsrapportage LTSA-2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-611.html

2015

 

Derde voortgangsrapportage ERTMS groot project https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33652-36.html

2015

 

Ten-T projecten http://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country/netherlands

2015

 

Verwerking herijkte goederenprognoses PHS https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-310658

2014

 

Belangrijke ontwikkelingen corridor Rhine-Alpine en Rotterdam-Lyon https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-33-508.html

2015

 

Fyra https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33678-14.html

2015

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089-29

2015

 

HSL Zuid 37e voortgangsrapportage https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22026-481.html

2015

 

Mobiliteitsbeeld https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-786572

2016

     

Artikel 17 Luchtvaart

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Opzet en vraagstelling 2016 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-18.html

 
     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Beleidsevaluatie geluidsisolatiebudget schiphol https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26959-140.html

2013

 

De luchtvaart in het EU-Emissiehandelssysteem, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-08-419.html

2012

 

Evaluatie Wet Luchtvaart https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33231-1.html 012

2012

 

Evaluatie convenant Vogelaanvaringen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-778.html

2015

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   
     

2a. MKBA’s

Luchthavenbesluit Lelystad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-202.html

2014

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Luchtruimvisie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-114.html

2012

 

Gebruiksprognose schiphol 2016 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29665-221.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Voortgang luchtruimvisie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-322.html

2015

 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en transport https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089-29

2015

 

Wettelijke evaluatie ZBO LVNL 2005–2012 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-230.html

2015

     

Toelichting:

In de brief opzet bd luchtvaart https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-18.html worden de uitgevoerde evaluaties op beleid benoemd.

     

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

   

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Beleidsdoorlichting scheepvaart en havens 2016 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-22.html

 
 

Scheepvaart en Havens (Nota Zeehavens) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-2.html

2012

     

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie van het zeevaartbeleid 2008 – 2013 (2014) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-67.html

2014

 

Evaluatie van de fiscale maatregelen in het zeescheepvaartbeleid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-67.html

2014

 

Voortgangsrapportage beleidsbrief Binnenvaart (2009) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523-38.html

2009

 

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Beheer en Onderhoud (2012) http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/beleidsonderzoek/overzicht-afgeronde-ibos#j2015

2012

 

Rapport brede heroverwegingen Mobiliteit en Water (2010) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/evaluaties-van-beleid/documenten/rapporten/2010/04/01/3-mobiliteit-en-water

2010

 

Tussentijdse evaluatie voortgang en uitvoering PMR https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24691-126.html

2016

 

Evaluatie Belastinguitgaven op het terrein van de accijnzen

2008

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

KBA Volkeraksluizen

2013

 

KBA Twentekanalen

2013

 

CPB: second opinion KBA Zeetoegang Ijmond

2012

 

Voorkeursbesluiten MIRT

2014

 

MIRT 2016 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-581916

2015

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Rijksbrede maritieme strategie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-70.html

2015

 

Versterking van de marktstructuur in de binnenvaart https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-79.html

2015

 

Rapportage containerhoogtemetingen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-63.html

2014

 

Markttransparantie Binnenvaart https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523-80.html

2013

 

Evaluatie 1ste 2 tranches subsidieregeling Quick wins binnenvaart https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XII-47

2010

 

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29362-240.html

2015

 

Evaluatie onderzoeksraad voor veiligheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32008-2.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Staat van de veiligheid in de leefomgeving en de transport https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089-29

2015

 

Balans van de topsectoren 2014 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-509870

2015

 

evaluatie van het inzamelingssysteem voor het scheepsafval van de binnenvaart en reactie op een drietal onderzoeks- en beleidsrapportages https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-151

2016

     

Toelichting

De beleidsdoorlichting scheepvaart en havens https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-22.html beschrijft de eerder uitgevoerde evaluaties.

     

Artikel 19 Klimaat

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

   

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Beleidsevaluatie Clean Development Mechanism https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-346237

2014

 

Kabinetsaanpak klimaatbeleid op weg naar 2020 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-118.html

2015

 

IBO CO2-reductie http://www.rijksbegroting.nl/system/files/10/taakopdracht-ibo-kostenefficientie-co2-reductie-maatregelen.pdf

2016

 

CE Delft/Ecorys:rapport Belastingen op energieproducten, electra en CO2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32740-8.html

2011

 

KPLUSV: evaluatie klimaat Akkoorden 2012

 
 

Lokale klimaatinitiatieven https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-540033.html

2015

 

ECN: evaluatie besluit Emissie eisen middelgrote stookinstallaties https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-231228.html

2013

 

MIA/VAMIL https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-5.html

2013

 

Agentschapsevaluatie NEa

2016

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

CO2 emissie reductiemaatRegelen (kosteneffectief Klimaatbeleid naar 2050) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-169274

2012

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid En doelmatigheid

EU doelen klimaat en energie 2030: impact op Nederland https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33858-28.html onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) «Effort Sharing Regulation 2030; gevolgen voor Nederland» (bijgevoegd) en de betekenis van dit onderzoek voor de positie van het kabinet ten aanzien van het voorstel voor de Effort Sharing Regulation 2017 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34535-8.html

2015

     

3. Overig onderzoek

   
 

Kabinetsreactie op parlemenTair onderzoek kosten en effecten klimaat en energiebeleid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32813-52.html

2012

 

Voortgang klimaatbeleid in De balans voor de leefomgeVing https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31253-32.html

2014

     

Artikel 20 Lucht en Geluid

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

   
 

Geluid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-17.html

2016

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Milieueffecten invoering activiteitenbesluit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383-237.html

2015

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

Monitoring en verlenging NSL https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30175-G.html

2015

 

Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-629857

2015

 

PBL Leefomgevingsbalans http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/2014/

2014

     

Artikel 21 Duurzaamheid

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Duurzaamheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442260

2014

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Ex post beleidsevaluatie duurzaam inkopen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-290001

2013

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Ex ante evaluatie circulaire Economie (incl consumenten-Beleid en VANG) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-234688.html

2013

     

3. Overig onderzoek

PB ea: monitor duurzaam Nederland 2014 http://www.monitorduurzaamnederland.nl/

2014

 

Voortgangsrapportage VANG (oa OESO rapport milieu) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30872-202.html

2015

     

Toelichting

De beleidsdoorlichting duurzaamheid (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-442260) benoemt in bijlage 2 de gebruikte bronnen.

     

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

Externe veiligheid en risico’s(besluit externe veiligheid Inrichtingen) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32861-4.html

2013

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Bureau KLB evaluatie Reach

2012

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

actualisatie MKBA Asbestdaken

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-514238

2015

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid En doelmatigheid

Bepalen aanvaardbaarheid Oplossen niet aanvaardbare en preventie tegen nieuwe Risicovolle situaties Verslag over de werking van het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-784527

2012

     

3. Overig onderzoek

2e Vijfjaarlijkse evaluatie Resultaten beleid prioritaire Stoffen

2016

 

Vierjaarlijkse wettelijke Evaluatie Commissie Genetische Modificatie

2016

 

Quick scan BRZO bedrijven

2012

 

Evaluatie BRZO (RUD)structuur 2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-573158.html

Steekproef 2011

Van Seveso 2 naar Seveso 3 Review 2012

Evaluatie Reachverordening in Nederland https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-08-369.html

2011

 

Voortgang Reach https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-08-588.html

2014

 

Tussentijdse evaluatie omgaan Met risico’s van nanotechnologie 2015

2016

 

Vierjaarlijkse evaluatie NatioNale aanpak Milieu en Gezondheid

2015

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28089-27.html

 
 

Evaluatie activiteitenbesluit

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383-K.html

2013

 

Evaluatie VTH, inclusief BRZO-OD structuur

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-573158.html

2015

 

Evaluatie TNS regeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-478157.html

2015

     

Artikel 23 meteorologie, seismologie en aardobservatie

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

2018

 

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie wetenschappelijk ruimteonderzoek in Nederland 2006–2011 https://www.knaw.nl/nl/actueel/...ruimteonderzoek.../20111027.pdf

2011

     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en Doelmatigheid

Belang Eurometsat satellieten voor KNMI

2012

 

Toekomstige positionering KNMI https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32379-8.html

2013

     

3. Overig onderzoek

   
 

Verkenning toekomst KNMI en heroverweging wet KNMI 2013

2013

     

Artikel 24 Handhaving en Toezicht

(keuzes in het handhavings- en toezichtbeleid die door ILT kunnen worden gemaakt)

   
     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a Beleidsdoorlichting

   

1b Ander ex post onderzoek naar Doeltreffendheid en doelmatigheid

Publicitair jaarverslag

2014

 

Groen licht meting ILT 2016https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/16/groenlichtmeting-ilt

 
     

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en

   

doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3. Overig onderzoek

Meerjarenplan ILT

2014

Artikel 25 Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer

(is zoveel als mogelijk opgenomen in de beleidsdoorlichtingen (bijv. artikel 15)

Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

(is zoveel als mogelijk opgenomen in de beleidsdoorlichtingen (bijv. artikel 11)

Licence