Base description which applies to whole site

2 Saldibalans per 31 december 2019 van het Kabinet van de Koning (IIIB)

Tabel 23 Saldibalans per 31 december 2019 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2019

 

31-12-2018

 

Passiva

31-12-2019

 

31-12-2018

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

2.532

 

2.485

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

2.534

 

2.489

3

Liquide middelen

0

 

0

     

4

Rekening-courant RHB1

59

 

70

4a

Rekening-courant RHB

0

 

0

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

 

0

5a

Begrotingsreserves

0

 

0

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

2

 

2

7

Schulden buiten begrotingsverband

59

 

68

8

Kas-transverschillen

0

 

0

     

Subtotaal intra-compatabel

2.593

 

2.557

Subtotaal intra-comptabel

2.593

 

2.557

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

0

 

0

10a

Tegenrekening vorderingen

0

 

0

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

0

 

0

12a

Tegenrekening voorschotten

0

 

0

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

 

0

13

Garantieverplichtingen

0

 

0

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

0

 

0

14

Andere verplichtingen

0

 

0

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

0

 

0

          

Totaal

2.593

 

2.557

Totaal

2.593

 

2.557

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2019 van het Kabinet van de Koning (IIIB)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2019 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

7) Schulden buiten begrotingsverband

Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:

Tabel 24 Schulden buiten begrotingsverband (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Schulden

Netto salarissen

59

Totaal

59

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2019 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2020 betaald.

Licence