Base description which applies to whole site
+

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in:

a. de begrotingsstaat van de Diergezondheidsfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen DGF

Bedragen x € 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijns-problemenStand ontwerp-begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting Totaal geraamd RealisatieSlotwetmutaties (+ of – ) (+ = tekortschietend t.o.v geraamd bedrag)
VERPLICHTINGEN5 2008 7075 68619 59318 359– 1 235
       
UITGAVEN5 2008 7075 68619 59318 359– 1 235
Beginsaldo   08 707 
Programma-uitgaven5 2008 7075 68619 59318 359– 1 235
U0111 Bewaking van dierziekten5 200 – 2474 9535 597644
U0112 Bestrijding van dierziektenp.m.8 7075 93314 64012 155– 2 486
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemenp.m. p.m.000
U0114 Overigp.m. p.m.0607607
       
ONTVANGSTEN5 200 5 68610 88622 79511 909

Toelichting:

De lagere verplichtingen en uitgavenrealisatie houdt met name verband met vertraging in de afwikkeling van de bestrijding van de AI-2003 uitbraak.

De hogere ontvangstenrealisatie is het gevolg van ontvangsten van het bedrijfsleven en het Ministerie van LNV als bijdrage in verband met de DGF-afrekeningen van de jaren 2002 tot en met 2004.

Licence