Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

E begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelatie (IV).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Beleidsartikelen

Hieronder worden de belangrijkste van afgerond € 1,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2007 en de stand van de 2e suppletore begroting 2007 (stand Najaarsnota 2007) toegelicht.

Bij de uitgaven en verplichtingen betekent een -/- lagere uitgaven, dan wel verplichtingen t.o.v. de stand Najaarsnota 2007. Een +/+ staat voor hogere uitgaven of verplichtingen. Voor de ontvangsten geldt dat een -/- staat voor minderontvangsten en een +/+ voor meerontvangsten.

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie

In 2007 is ca € 8,0 miljoen minder uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er is voor ca € 8,0 miljoen minder verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn ca € 4,2 miljoen minder dan de raming.

1.1 Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen (-/- 8,0 miljoen)

De lagere realisatie van uitgaven en verplichtingen wordt veroorzaakt door lagere kosten voor onderhoud, exploitatie en investeringen bij de Kustwacht. Daarnaast is extra uitgaven- en verplichtingenruimte ontstaan door het opboeken van de kustwachtontvangsten 2006 bij Najaarsnota 2007.

Ontvangsten (-/- € 4,2 miljoen)

De lagere ontvangsten worden veroorzaakt doordat de bijdrage van de Nederlandse Antillen en Aruba voor de Kustwacht in 2007 niet is ontvangen.

Beleidsartikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

In 2007 is ca € 1,9 miljoen meer uitgegeven dan werd geraamd ten tijde van de Najaarsnota 2007. Er is voor ca € 19,4 miljoen meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn ca € 1,6 miljoen hoger dan de raming.

2.1 Apparaat (-/- € 1,9 miljoen)

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door een lagere bezetting bij de projectorganisatie Koninkrijksrelaties ten behoeve van de staatkundige vernieuwingen.

2.2 Bevorderen autonomie (+/+ € 4,8 miljoen)

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een eenmalig toegezegde begrotingssteun voor de BES-eilanden.

2.3 Bevorderen staatkundige relaties (-/- € 1,0 miljoen)

De lagere uitgaven worden veroorzaakt door lagere kosten dan geraamd voor de ondersteuning van de kabinetten gouverneur en verschillende projecten.

Verplichtingen (+/+ € 19,4 miljoen)

De hogere realisatie van de verplichtingenstand wordt veroorzaakt door bij Najaarsnota 2007 nog niet geraamde verplichtingen voor o.a. het SEI, begrotingssteun BES-eilanden, Quickwins en de verlengingsregeling voor TAM.

Ontvangsten (+/+ € 1,6 miljoen)

De meerontvangsten worden veroorzaakt door incidentele meerontvangsten uit rente en aflossingen vanuit de Antillen en incidentele meerontvangsten uit het NPMNA.

Licence