Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2:

MOTIES EN TOEZEGGINGEN IN HET VERGADERJAAR 2005–2006

A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.1 Afgedaan

Omschrijving van de motieVindplaatsStand van zaken
Motie Fierens c.s. met verzoek aanbevelingen uit rapport Cebeon ten aanzien van de verdeelmaatstaf slappe bodem onverkort over te nemen. Kamerstukken II, 30 300 B, nr. 20.De beheerders van het gemeentefonds hebben de problematiek van de meerkosten bij slappe bodem met de Tweede Kamer besproken. Dit heeft geleid tot aanpassing van gemeentefondsmaatstaven conform de aanbevelingen van rapport Cebeon. Daardoor vloeien meer middelen toe aan gemeenten met slappe bodem.

Onderdeel A.2 In behandeling

Geen.

B. Door de bewindspersonen gedane toezeggingen

Onderdeel B.1 Afgedaan

Niet van toepassing.

Onderdeel B.2 In behandeling

Onderwerp en omschrijving van de toezeggingVindplaatsStand van zaken
De minister van BZK zal de kamer vóór de begrotingsbehandeling informeren over de meest actuele stand van zaken rond het BTW-compensatiefonds. Kamerstukken II, 30 550 VII, nr. 7, blz. 12. In behandeling bij BZK.
Licence