Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

1.Leeswijzer3
   
2.Het beleid4
2.1Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties4
2.2De beleidsartikelen7
2.3De niet-beleidsartikelen15

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2008.

Daarna is onder 2. Het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën.

Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Als laatste wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2009 (Vermoedelijke Uitkomsten 2008), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2008 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2008 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

 Art.nr. UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 20088.1890,63,2
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22 0,5  
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22 – 0,5  
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 30 200 XII, nr. 60 3,0  
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 30 200 XII, nr. 60 – 3,0– -3,0
Stand vastgestelde begroting 2008 8 183,287,6
    
Stand 1e suppletore begroting 2008 7 508,693,9
– mutaties Miljoenennota 2009 (uitkomst 2008)  – 190,07,6
– mutaties Najaarsnota 2008 (belangrijkste)    
1. Vertraging ECTS 35 – 6,1  
2. Overboekingen andere begrotingen 36– 3,7  
3. Overschot Transumo 36/41.09 – 4,7– 4,7
4. Leefbaarheidsfonds 36 10,0  
5. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds 39 64,6  
6. Compensatie voor de betaling aan de BES eilanden 40– 17,6  
7. Departementsmiddelen en vordering IVW moederdepartement 41– 6,9  
8. O.a. huisvestingskosten/transitiekosten/ICT 419,0  
9. Overboekingen van andere diensten 41 2,3  
10. Ontvangsten van derden 41  3,0
Diversen 8,3 2,3
Stand 2e suppletore begroting 2008 7 373,8102,1

Toelichting:

Dit wetsvoorstel sluit geheel aan bij de Najaarsnota 2008 van het ministerie van Financiën. De belangrijkste voorgestelde mutaties opgenomen in bovenstaande tabel worden hieronder toegelicht. Voor het overige gaat het om relatief beperkte, meer technische verschuivingen.

1. Het overschot van € 6,1 mln. wordt veroorzaakt doordat er een vertraging is opgetreden bij de ombouw van het European Train Control System (ECTS).

2. Door VenW wordt € 1,7 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het betreft een bijdrage voor energietransitie.

  Verder wordt € 2 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dit betreft de bijdrage van VenW in de subsidiekosten van roetfilters vrachtwagens.

3. Bij de Stichting Transumo (TRANsition SUstainable MObility), die uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt gefinancierd, worden lagere uitgaven verwacht van € 4,7 mln. De bijdrage uit het FES kan analoog daaraan met eenzelfde bedrag worden verminderd (artikel 41.09).

4. Met het convenant leefomgeving stellen provincie Noord Holland, SchipholGroup en het Rijk middelen ter beschikking voor een leefbaarheidsfonds. Daarmee zal, waar minder mogelijkheden zijn voor hinderbeperkende maatregelen, een programma worden gefinancierd ter verbetering van de leefomgeving bij Schiphol.

5. Via artikel 39 verlopen de bijdragen aan en van het Infrastructuurfonds. De opgenomen mutatie heeft met name betrekking op de vergoeding van de BTW-gelden HSL/Betuweroute alsmede de financiering van de toezeggingen met betrekking tot de nieuwe staatkundige structuur van de drie BES – eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en logistieke innovatie (in het kader van het dieselakkoord; commissie Van Laarhoven).

6. Uit dit artikel vindt de financiering plaats van de toezeggingen die VenW heeft gedaan met betrekking tot de drie BES eilanden en logistieke innovatie (in het kader van het dieselakkoord; commissie Van Laarhoven).

7. De verlaging van € 6,9 mln. is een saldomutatie van een overschot ad € 12,7 mln. en een tekort van € 5,8 mln. Het overschot is gevolg van het feit dat er in 2008 door de VenW diensten minder beroep is gedaan op de post «overig algemeen departement». Het tekort betreft de betaling aan het agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) van de vordering die IVW heeft op VenW.

8. De verhoging van € 9 mln. bestaat voornamelijk uit huisvestingskosten (door de Rijksgebouwendienst opgelegde hogere huren voor de Haagse panden en een nieuw energiecontract), ICT (aanschaf server en ontwikkeling-/implementatie-/licentie- en exploitatiekosten), de uitvoering van de migratie en implementatie van de VenW/Rijkspas en als laatste de oprichting van (rijksbrede) HR-expertisecentra.

9. Uit de budgetten van andere onder Verkeer en Waterstaat ressorterende diensten binnen Verkeer en Waterstaat wordt een bedrag van € 2,3 mln. overgeboekt ten behoeve van met name de uitvoering van het sociaal fankerend beleid, de ARBO dienstverlening en gelden in het kader van het rijkstraineeprogramma.

10. De hogere ontvangst van € 3,0 mln. betreft hoofdzakelijk de ontvangst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ten behoeve van Deltares.

Overig, beleidsmatig relevant

Op de begroting van het ministerie van VenW staan op grond van het «Besluit gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk», de uitgaven voor de inzet van het regeringsvliegtuig voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis en de uitgaven voor de inhuur van civiele luchtvaartuigen in het geval dat het regeringsvliegtuig niet beschikbaar is.

Zoals toegezegd bij de beantwoording van de kamervraag bij de begroting 2008 van het Huis der Koningin (Kamerstuk 2007–2008, 31 200 I, nr. 8), is de raming voor de inzet van luchtvaartuigen voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis op basis van de realisatie bijgesteld.

Suppletore mutatie voor het jaar 2008 (in € 1000)

 Raming 2008Mutatie Najaarsnota 2008Stand 2e suppletore begroting 2008
Inzet regeringsvliegtuig (PH-KBX)1 167– 941226
Inhuur civiele luchtvaartuigen716– 613103
Totale vliegkosten*1 883– 1 554329

* Op grond van het «Besluit gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen in beheer bij het Rijk».

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 31 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal WaterbeleidStand ontwerpbegroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1) (4) (3) (4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen69 56770 6021 474– 10 45161 625
Uitgaven:75 50276 6441 474– 3078 088
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie25 92727 3472 741– 1 50528 583
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming10 440 10 3022 741 105 13 148
31.01.02 HGIS Partners voor Water 11 207 12 5330 0 12 533
31.01.03 Leven met Water 4 2804 5120 – 1 610 2 902
31.02 Veiligheid15 28315 269– 215– 24514 809
31.02.01 Hoogwaterbescherming 9 7979 791 – 624 55 9 222
31.02.02 Kust 1 9551 953244 – 300 1 897
31.02.03 Inspectie VenW 3 531 3 525165 03 690
31.03 Waterkwantiteit2 9532 8726581283 658
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw2 953 2 872658 128 3 658
31.04 Waterkwaliteit31 33931 156– 1 7101 59231 038
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water23 664 23 578– 1 382 1 49223 688
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie 3 8713 780– 506 100 3 374
31.04.03 Inspectie VenW 3 804 3 798178 0 3 976
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    7 220
– Agentschapsbijdragen    25 156
– Restant     45 712
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht    100%
31.09 Ontvangsten4544541160570

Doordat er in voorgaande jaren reeds verplichtingen zijn aangegaan in plaats van 2008 wordt de verplichtingen begroting 2008 verlaagd.

Artikel 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteitStand ontwerpbegroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1) (4) (3) (4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen51 48051 1421 62233853 102
Uitgaven:52 58052 5421 62233854 502
32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.46 841 46 8121 36320048 375
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling1 801 1 65660 0 1 716
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie 4 668 4 69118 100 4 809
32.01.03 Gedragsbeinvloeding24 857 24 878562 100 25 540
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur 0 00 0 0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat15 515 15 587723 0 16 310
32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.5 6515 585257505 892
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 197 1405 50 195
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»210 2108 0 218
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat 5 244 5 235244 05 479
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren88145288235
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 27 840 88 172
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV 61612 0 63
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    2 550
– Agentschapsbijdragen    22 799
– Restant     29 153
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht    100%
32.09 Ontvangsten3 4003 594003 594

Artikel 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’sStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.notaNajaarsnota
 (1) (4)(3) (4) (5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen46 22044 0576 3402 80853 205
Uitgaven:51 00551 5492 1862 98656 721
33.01 Externe veiligheid8 4849 58021368210 475
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen 4 069 4 057901 443 5 590
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens428 1 2426 – 761 487
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone’s Schiphol 1 0211 3200 0 1 320
33.01.04 IVW-domein goederenvervoer 2 966 2 9611170 3 078
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart19 43817 1499391 68819 776
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart 4 374 2 19532 1 771 3 998
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens 890 81314 – 23804
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren 490380114 – 60 434
33.02.04 IMO (HGIS)416 4160 0 416
33.02.05 IVW-domein binnenvaart, koopvaardij en visserij 13 268 13 345779 0 14 124
33.03 Veiligheid luchtvaart22 25923 6761 01255625 244
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart 2 9744 04730 320 4 397
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) 1 265 1 3650 – 231 342
33.03.03 Internationaal 1 373 1 449– 281 259 1 427
33.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim, luchtvaart-, operationele- en luchtvaarttechnische bedijven 16 647 16 8151 263 0 18 078
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring8241 14422601 226
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens 509 50913 50 572
33.04.02 Beveiliging luchtvaart 2532737 10 290
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen 0 00 0 0
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen 62 622 0 64
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer 0 3000 0 300
Van totale uitgaven:      
– Apparaatsuitgaven     5 754
– Agentschapsbijdragen     39 312
– Restant     11 655
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht     100%
33.09 Ontvangsten0 00122122

Artikel 34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheidStand ontwerpbegroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1) (4) (3) (4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen132 758140 661– 20 0615 693126 293
Uitgaven:134 899151 192– 23 3513 845131 686
34.01 Netwerk weg19 03519 4541205 14724 721
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 3 564 3 933183 3 737 7 853
34.01.02 Beheer en onderhoud83 833 0 86
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit 333 00 0 0
34.01.04 Benutting en aanleg 12 706 12 706– 561 500 14 150
34.01.05 Verkeersmanagement 000 0 0
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer 737 1 047– 8 – 90949
34.01.07 IVW 1 612 1 685– 20 1 683
34.02 Netwerk vaarwegen2 2222 22677– 1002 203
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen 2 222 2 22677 – 1002 203
34.03 Netwerk spoor53 40762 891– 11 362– 80550 724
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 887 887280 915
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet 613 61322 0 635
34.03.03 Beheer overig 7070488 0 558
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 51 040 59 975– 11 435– 805 47 735
34.03. 05 Vervoer overig 1321325 0 137
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen goed.verv. 57 5720 59
34.03.07 IVW 608 1 157– 4720 685
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer60 23566 621– 12 186– 39754 038
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 7 3246 99360 345 7 398
34.04.02 Samenwerking Rijk-Regio’s 14 758 14 756– 7 725 – 1 500 5 531
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap.organisaties 10 736 9 411– 3 935 – 90 5 386
34.04.04 Stimulering martwerking OV 10 820 16 147– 1 019– 1 250 13 878
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV771 7714 0 775
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi 1 031 3 4566 5464 008
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat14 795 15 087423 1 552 17 062
Van totale uitgaven:      
– Apparaatsuitgaven    12 042
– Agentschapsbijdragen    25 507
– Restant     94 137
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht    100%
34.09 Ontvangsten982 098002 098

In 2008 wordt € 1,5 mln. subsidie verleend aan de G4 ten behoeve van de uitvoering van maatregelen in het kader van het taxiconvenant 2008–2009.

Artikel 35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiekStand ontwerpbegroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1) (4) (3) (4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen61 71062 7761 05555664 387
Uitgaven:75 03083 006– 4 293– 6 57772 136
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens5 83410 4783072011 228
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol 0 09320 932
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens 3 9225 36776 524 5 967
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid 0 00 0 0
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. 0 00 0 0
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens 1 380 4 580– 1 000 1963 776
35.01.06 IVW-Regiebureau Schiphol 532 53122 0 553
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens3 1903 728– 384– 313 313
35.02.01 Verbetering martkwerking 1 348 1 44629 8 1 483
35.02.02 Formuleren maatschappelijke ransvoorwaarden 747 68917 80 786
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit 1 0951 593– 430 – 119 1 044
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart31 35031 7709033032 703
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens 24 342 24 3427260 25 068
35.03.02 Luchtruim 2 347 2 91444 – 70 2 888
35.03.03 Marktordening en markttoegang 2 386 2 24343 100 2 386
35.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim en luchtvaartoperationele bedrijven 2 275 2 27190 0 2 361
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer34 65637 030– 4 842– 7 29624 892 <med>
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie3 2183 12428 40 3 192
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee-en kustvaart 6 804 6 80451– 1 095 5 760
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart 5 798 5 786– 1 642 – 334 111
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer 4 2484 117136 – 108 4 145
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer 14 411 17 023– 3 423 – 6 100 7 500
35.04.06 IVW-domein goederenvervoer 177 1768 0184
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    8 834
– Agentschapsbijdragen    6 608
– Restant     56 694
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht    90%
35.09 Ontvangsten10 87610 8763 9321 47316 281
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat 2 042 2 042682 1 473 4 197
35.09.02 Overige ontvangsten8 834 8 8343 250 0 12 084

Voor de ombouw European train system (ECTS) zijn er lagere uitgaven van € 6,1 mln. maar vindt er geen verlaging plaats van de verplichtingen.

Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteitStand ontwerpbegroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1) (4) (3) (4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen82 10851 80615 2153 85570 876
Uitgaven:114 23196 903– 3 5872 81296 128
36.01 Leefomgeving hoofdwegen30 949 32 898– 99– 6 91525 884
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming710 71230 0 742
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie 8 396 8 952– 87 – 4 658 4 207
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer 13 191 14 055177 – 1 774 12 458
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit 1 058 1 05824 531 135
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.143 1435 0 148
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer 7 451 7 978– 248– 536 7 194
36.02 Leefomgeving spoorwegen9 149 9 149309 152
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 0 00 0 0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor 73 733 0 76
36.02.03 Bodemsanering NS percelen9 076 9 0760 0 9 076
36.03 Luchtvaart70 17050 962– 3 1959 90757 674
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS 11 043 10 9463 310 946
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)9 500 6 0000 0 6 000
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) 26 377 15 0000 0 15 000
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol 0 9100 0 910
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol 0 200 0 20
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol 14 957 8 0000 08 000
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol 1 2001 3200 0 1 320
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens 2 310 4 707– 902 0 3 805
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens 2 3252 325– 2 245 0 80
36.03.10 Duurzame luchtvaart 1 911 1 188– 73 9 91011 025
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol 0 00 0 0
36.03.12 IVW-domein luchtvaarttechn.bedr.en luchth./luchtruim 547 54622 0 568
36.04 Scheepvaart3 9633 894– 296– 1803 418
36.04.01 Duurzame zeevaart 82478519 – 305 499
36.04.02 Duurzame zeehavens 330 3163 125 444
36.04.03 Duurzame binnenvaart 2 212 2 197– 342 01 855
36.04.04 IVW-domein koopvaardij en visserij597 59624 0 620
Van totale uitgaven:      
– Apparaatsuitgaven    1 978
– Agentschapsbijdragen    1 552
– Restant     92 598
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht    90%
36.09 Ontvangsten57 150 57 15005057 200
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 1 0946 10 9460010 946
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 0 0000
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 3 488234 8820 0 34 882
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 0 000 0
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten 1 1017 11 0170 0 11 017
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens 2502500 0 250
36.09.07 Overige ontvangsten55 550 50 105

Artikel 37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaartStand ontwerpbegroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1) (4) (3) (4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen39 20339 34810 6195950 026
Uitgaven:46 52746 293– 1 3065945 046
37.01 Weer, klimaat en seismologie29 18829 0046945929 757
37.01.01 Weer 15 851 15 748114 59 15 921
37.01.02 Klimaat 11 085 11 013590 011 603
37.01.03 Seismologie 1 516 1 507– 10 0 1 497
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)736 7360 0 736
37.02 Ruimtevaart17 33917 289– 2 000015 289
37.02.01 Aardobservatie 17 33917 289– 2 000 0 15 289
Van totale uitgaven:      
– Apparaatsuitgaven     
– Agentschapsbijdragen    29 021
– Restant     16 025
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht    86%
37.09 Ontvangsten45445400454

2.3 De niet beleidsartikelen

Artikel 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDUStand ontwerpbegroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1) (4) (3) (4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen7 421 3036 554 403– 27 521113 1956 640 077
Uitgaven:7 416 3286 549 428– 29 97164 6456 584 102
39.01 Bijdrage aan het IF5 620 8094 745 566– 76 30764 6454 733 904
39.02 Bijdrage aan de BDU1 795 5191 803 86246 33601 850 198

Op artikel 39.02 zijn er verplichtingen aangegaan waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden. Het betreffen verplichtingen voor tunnelveiligheid metro, mobiliteitsprojecten, structureel onderhoud SUNIJ-lijn, innovatieprogramma duurzaam OV en de SUNIJ-lijn.

In de Mobiliteitsaanpak is geld beschikbaar gesteld voor het actieprogramma regionaal openbaar vervoer, dat de groei van het regionale OV ondersteunt en versnelt, vooral in stedelijke gebieden. Het kabinet stelt maximaal € 500 mln. beschikbaar (waarvan € 200 mln. extra uit de reservering van de enveloppe OV).

In het Najaar 2008 worden in dit kader bestuurlijke overeenkomsten gesloten tussen regio’s en ministerie van Verkeer en Waterstaat. De vastlegging van deze verplichtingen zal in de slotwet 2008 worden opgenomen, omdat dit te laat is voor verwerking bij Najaarsnota 2008.

Artikel 40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1) (4) (3) (4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen– 9 156165 429– 147 791– 17 6380
Uitgaven:– 9 156165 429– 147 791– 17 6380
40.01 Programmauitgaven– 9 156165 429– 147 791– 17 6380
40.01.01 Onvoorzien – 9 156– 1 807 19 445 – 17 638 0
40.01.02 Loonbijstelling 0 71 780 – 71 780 0 0
40.01.03 Prijsbijstelling 0 95 456 – 95 456 00
40.01.04 Nog te verdelen RWS 0 0 0 00

Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenWStand ontwerpbegroting Stand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
Milj.nota Najaarsnota
 (1) (4) (3) (4)(5)=(2 t/m 4)
Verplichtingen215 632211 968108 2367 716327 920
Uitgaven:226 265235 66014 9924 695255 347
41.01 Centrale diensten139 290141 99116 403– 10 120148 274
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW 9 4028 503737 374 9 614
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW 32 237 30 93913 627– 2 970 41 596
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding 6 911 7 277361 – 8106 828
41.01.04 Internationaal beleid VenW 3 4893 386125 – 310 3 201
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering 9 8349 743593 – 280 10 056
41.01.06 Financial en operational auditing 6 579 6 404277 650 7 331
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak 4 169 3 953343 1 208 5 504
41.01.08 HGIS-gelden 2 265 2 3650– 160 2 205
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden 56 174 63 057174 – 5 81257 419
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit 8 2306 364166 – 2 010 4 520
41.02 Shared Service Organisatie64 447 70 670– 66512 11182 116
41.02.01 ICT-dienstverlening 7 181 11 052– 3 3602 967 10 659
41.02.02 Facilitaire dienstverlening38 095 38 467– 2 079 3 47139 859
41.02.03 Personele dienstverlening 9 83311 6282 3 176 14 806
41.02.04 Financiële dienstverlening 4 536 4 376– 627 1 679 5 428
41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikkeling 4 802 5 1475 399 81811 364
41.03 Algemene uitg. departementale onderd.22 52822 999– 7462 70424 957
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO 5 336 8 933119 0 9 052
41.03.02 Personeel en materieel DGMO5 922 4 266126 204 4 596
41.03.03 Personeel en materieel DGLM 7 123 5 804137 2 700 8 641
41.03.04 Personeel en materieel DGW 4 147 3 996– 1 128– 200 2 668
Van totale uitgaven:     
– Apparaatsuitgaven    227 773
– Agentschapsbijdragen    4 207
– Restant     23 367
– waarvan op 1 oktober 2008 juridisch verplicht    66%
41.09 Ontvangsten18 21319 2653 585– 1 02421 826
Licence