Base description which applies to whole site

2. Suppletoire mutatie

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000)
 

Uitgaven

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2012

39 495

 

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Loonbijstelling 2012

174

2

2. KdK aandeel in eindejaarsmarge 2011 AZ

24

3

     

Stand 1e suppletoire begroting 2011

39 693

 

Ad 1. Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.

Ad 2. Dit betreft de doorbelasting van de uitgavenmutaties zoals deze bij het Kabinet der Koningin als onderdeel van de begroting van Algemene Zaken (III) hebben plaatsgevonden. Deze mutaties worden als uitgaven en ontvangsten van die begroting toegelicht.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000)

 

Ontvangsten

Art. nr.

Stand ontwerpbegroting 2012

 

Voorgestelde suppletoire mutaties:

   

1. Eindafrekening functionele uitgaven 2011

301

2

2. Eindafrekening Militaire Huis 2011

105

3

     

Stand 1e suppletoire begroting 2012

406

 

Zoals aangekondigd in het Jaarverslag 2011 van de Koning (Kamerstuk 33 240 I, nr. 1), vindt de eindafrekening van de in 2011 verstrekte voorschotten aan de Dienst van het Koninklijk Huis respectievelijk het ministerie van Defensie voor het Militaire Huis plaats in het volgende begrotingsjaar. Met bovengenoemde mutaties vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekeningen plaats. Het betreft voor zowel de Dienst van het Koninklijk Huis als het Militaire Huis het verschil tussen de verstrekte voorschotten en de goedgekeurde einddeclaratie over 2011, wat in beide gevallen per saldo een ontvangst inhoudt.

Licence