Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Waterkwantiteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

11

Waterkwantiteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

45.755

0

50.198

– 4.917

666

– 4.251

45.947

Uitgaven:

40.946

0

45.470

1.496

– 2.691

– 1.195

44.275

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

11.01

Algemeen waterbeleid

34.769

0

38.745

1.210

– 1.506

– 296

38.449

11.01.01

Opdrachten

3.760

0

3.507

– 41

– 923

– 964

2.543

11.01.02

Subsidies

12.305

0

16.256

– 1.870

0

– 1.870

14.386

 

– Partners voor Water (HGIS)

9.536

0

13.499

0

0

0

13.499

 

– Overige subsidies

2.769

0

2.757

– 1.870

0

– 1.870

887

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

18.704

0

18.982

1.121

890

2.011

20.993

 

– waarvan bijdrage aan RWS

18.704

0

18.234

1.156

875

2.031

20.265

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

748

– 35

15

– 20

728

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

2.000

– 1.473

527

527

 

– Waterschappen

0

0

 

2.000

– 1.473

527

527

11.02

Waterveiligheid

3.206

0

3.371

286

0

286

3.657

11.02.01

Opdrachten

3.206

0

3.371

286

0

286

3.657

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.971

0

3.354

0

– 1.185

– 1.185

2.169

11.03.01

Opdrachten

2.971

0

3.354

0

– 1.185

– 1.185

2.169

 

Ontvangsten

470

0

50

0

0

0

50

In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de regeling compensatie kinderopvang aan de Waterschappen. Deze regeling wordt namelijk jaarlijks juridisch vastgelegd, waardoor er € 8 mln. naar latere jaren (€ 2 mln. per jaar) verschuift.

De afwijking tussen de verplichtingen en kasmutaties in de Najaarsnota is ontstaan doordat er in 2013 minder aanvragen van de Waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang zijn binnen gekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,5 mln. overgeheveld naar het Ministerie van SZW. De verlaging van de verplichtingen vindt echter op basis van de kaseffecten van de aangegane verplichting in 2013 (€ 2,8 mln.) in latere jaren plaats.

Daarnaast worden er in 2013 verplichtingen vastgelegd voor Partners voor Water (HGIS) die naar verwachting in 2014 en 2015 tot betaling komen.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

12

Waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

48.085

0

95.962

– 14.002

522

– 13.480

82.482

Uitgaven:

100.756

0

104.541

– 25.345

– 1.236

– 26.581

77.960

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

12.01

Waterkwaliteit

100.756

0

104.541

– 25.345

– 1.236

– 26.581

77.960

12.01.01

Opdrachten

2.818

0

4.315

– 40

319

279

4.594

12.01.02

Subsidies

22.166

0

7.603

– 7.432

0

– 7.432

171

 

– Synergie KRW

22.000

0

7.432

– 7.432

0

– 7.432

0

 

– Overige subsidies

166

0

171

0

0

0

171

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

72.883

0

91.198

– 25.305

0

– 25.305

65.893

 

– Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

59.856

0

78.128

– 25.305

0

– 25.305

52.823

 

– Natuurcompensatie Perkpolder

7.067

0

7.325

0

0

0

7.325

 

– Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

5.000

0

4.485

0

0

0

4.485

 

– Verruiming vaargeul Westerschelde

960

0

1.260

0

0

0

1.260

12.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

7.432

– 1.555

5.877

5.877

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.889

0

1.425

0

0

0

1.425

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

In de Miljoenennota wordt de verlaging van de verplichtingen met name veroorzaakt door de overheveling van het budget voor Haringvliet de Kier van HXII naar het DF (- € 27,6 mln.). Daarnaast is het verplichtingenbudget voor Synergie KRW opgehoogd (€ 11,3 mln.), omdat door de wijziging van het financieel instrument (bijdragen aan medeoverheden in plaats van subsidies) deze verplichting opnieuw is vastgelegd.

De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van verplichtingen met een verwachte betaling in 2014 en verder.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

157.114

0

127.169

6.195

12.346

18.541

145.710

Uitgaven:

147.634

0

137.548

– 5.693

– 17.166

– 22.859

114.689

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

20.485

0

20.688

– 3.451

– 899

– 4.350

16.338

13.01.01

Opdrachten

17.238

0

13.985

– 5.419

– 33

– 5.452

8.533

13.01.02

Subsidies

3.247

0

6.703

– 707

– 700

– 1.407

5.296

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

1.948

0

1.948

1.948

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

1.948

0

1.948

1.948

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

727

– 166

561

561

13.02

Geo-informatie

30.556

0

25.866

10.907

1.155

12.062

37.928

13.02.01

Opdrachten

1.980

0

1.617

1.004

75

1.079

2.696

13.02.02

Subsidies

0

0

5.400

0

– 420

– 420

4.980

13.02.05

Bijdrage aan ZBO en RWT

28.576

0

0

0

0

0

0

13.02.06

Basisregistratie Grootschalige Topografie

0

0

18.849

9.903

1.500

11.403

30.252

13.03

Gebiedsontwikkeling

39.530

0

33.901

– 8.419

– 13.223

– 21.642

12.259

13.03.01

Opdrachten

757

0

3.850

– 1.749

– 383

– 2.132

1.718

13.03.02

Subsidies

0

0

0

101

0

101

101

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

86

0

86

86

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

86

0

86

86

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

38.773

0

30.051

– 6.857

– 12.840

– 19.697

10.354

 

– Bufferzones

5.303

0

5.303

– 5.303

0

– 5.303

0

 

– Projecten BIRK

19.642

0

14.579

– 1.554

– 8.717

– 10.271

4.308

 

– Projecten Nota Ruimte

13.828

0

10.169

0

– 4.123

– 4.123

6.046

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

0

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

57.063

0

57.093

– 12.328

– 1.500

– 13.828

43.265

13.04.01

Opdrachten

9.321

0

11.892

– 7.707

– 1.173

– 8.880

3.012

13.04.02

Subsidies

18.138

0

20.597

0

1.374

1.374

21.971

 

– Bedrijvenregeling

6.400

0

6.400

0

513

513

6.913

 

– Overige subsidies

11.738

0

14.197

0

861

861

15.058

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

7.372

566

7.938

7.938

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

7.372

566

7.938

7.938

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

20.904

0

15.904

– 11.993

– 2.267

– 14.260

1.644

 

– Meerjarenprogramma Bodem

13.946

0

968

1.299

– 2.267

– 968

0

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

6.958

0

14.936

– 13.292

0

– 13.292

1.644

13.04.07

Bekostiging

8.700

0

8.700

0

0

0

8.700

 

– Uitvoering klimaatadaptie

8.700

0

8.700

0

0

0

8.700

13.05

Eenvoudig Beter

0

0

0

7.598

– 2.699

4.899

4.899

13.05.01

Opdrachten

0

0

0

6.501

– 2.699

3.802

3.802

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

1.097

0

1.097

1.097

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

1.097

0

1.097

1.097

 

Ontvangsten

934

0

1.903

2.256

200

2.456

4.359

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door het vastleggen in 2013 van de subsidie van € 10 mln. aan het Bodemcentrum die in de periode 2014–2017 tot betaling komt.

De verplichtingenmutatie bij Najaarsnota wordt hoofdzakelijk verklaard door het versneld verstrekken van de opdracht aan het Kadaster voor 2014 (ruim € 14 mln.).

De uitgavenmutatie bij Najaarsnota (van – € 17,2 mln.) is het gevolg van met name projectvertragingen.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

40.180

0

35.861

1.610

– 4.298

– 2.688

33.173

Uitgaven:

40.405

0

40.397

– 3.320

– 3.363

– 6.683

33.714

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

14.01

Netwerk

20.215

0

20.378

– 3.353

– 4.837

– 8.190

12.188

14.01.01

Opdrachten

17.079

0

17.237

– 3.815

– 4.837

– 8.652

8.585

14.01.02

Subsidies

856

0

861

419

0

419

1.280

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.280

0

2.280

43

0

43

2.323

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.280

0

2.280

43

0

43

2.323

14.02

Veiligheid

20.190

0

20.019

33

1.474

1.507

21.526

14.02.01

Opdrachten

6.191

0

5.891

92

1.597

1.689

7.580

14.02.02

Subsidies

13.215

0

13.399

0

– 123

– 123

13.276

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

784

0

729

– 59

0

– 59

670

 

– waarvan bijdrage aan RWS

784

0

729

– 59

0

– 59

670

 

Ontvangsten

6.782

0

6.782

129

– 2.042

– 1.913

4.869

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota is een saldo van een verplichtingenschuif Beter Benutten, meerdere overboekingen en herschikkingen.

De verlaging van de verplichtingen bij Najaarsnota met € 4,3 mln. wordt voor € 2,2 mln. veroorzaakt door overboekingen voor uitgaven voor ultra stille wegdekken (RWS), handhaving van verkoopverboden (ILT), een bijdrage aan de regio Groningen-Assen ter financiering van een project in het kader van Beter Benutten (Provinciefonds), compensatie van uitgaven Caribisch Nederland voor afval (artikel 21) en een impuls voor verkeersveiligheid ten aanzien van ambulancegegevens (RIVM). Daarnaast is er sprake van een verplichtingenschuif van € 0,8 mln. voor Beter Benutten in verband met de aanbesteding van een ITS contract. De resterende verlaging is het gevolg van interne herschikking van middelen en meevallende uitgaven.

Artikel 15 Openbaar vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

15

Openbaar vervoer

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

6.362

0

6.890

3.734

– 2.394

1.340

8.230

Uitgaven:

8.316

0

8.844

3.734

– 2.394

1.340

10.184

Waarvan juridisch verplicht

           

92%

15.01

Openbaar vervoer

8.316

0

8.844

3.734

– 2.394

1.340

10.184

15.01.01

Opdrachten

6.470

0

6.273

3.734

– 2.394

1.340

7.613

15.01.02

Subsidies

851

0

1.576

0

0

0

1.576

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

0

995

0

0

0

995

 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

0

995

0

0

0

995

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

16

Spoor

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

9.473

0

9.771

– 959

20.979

20.020

29.791

Uitgaven:

38.049

0

38.347

2.541

19.936

22.477

60.824

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

16.01

Spoor

38.049

0

38.347

2.541

19.936

22.477

60.824

16.01.01

Opdrachten

3.595

0

3.819

2.496

11.219

13.715

17.534

16.01.02

Subsidies

34.377

0

34.377

– 18

8.717

8.699

43.076

 

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

25.170

0

25.170

– 18

8.377

8.359

33.529

 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

0

9.076

0

0

0

9.076

 

– Overige subsidies

131

0

131

0

340

340

471

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

74

63

0

63

137

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

74

0

0

0

74

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

63

0

63

63

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

77

0

77

0

0

0

77

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verlaging plaats van € 3,5 mln. door opschoning van verplichtingen.

De verhoging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen alsmede doordat er in 2013 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven vanaf 2014 zullen plaatsvinden.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

14.958

0

15.806

14.699

– 3.749

10.950

26.756

Uitgaven:

23.341

0

23.889

5.473

– 4.781

692

24.581

Waarvan juridisch verplicht

           

61%

17.01

Luchtvaart

23.341

0

23.889

5.473

– 4.781

692

24.581

17.01.01

Opdrachten

20.836

0

19.674

5.473

– 5.264

209

19.883

 

– Opdrachten GIS

14.312

0

14.312

330

– 1.827

– 1.497

12.815

 

– Overige opdrachten

6.524

0

5.362

5.143

– 3.437

1.706

7.068

17.01.02

Subsidies

1.277

0

2.971

0

100

100

3.071

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

48

0

64

0

0

0

64

 

– waarvan bijdrage aan RWS

48

0

48

0

0

0

48

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

16

0

0

0

16

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

0

1.180

0

383

383

1.563

 

Ontvangsten

42.751

0

42.751

2.588

– 7.194

– 4.606

38.145

De verhoging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast vindt er in 2013 een verhoging plaats van € 10 mln.

In de met het Schadeschap Schiphol afgesloten overeenkomst voor de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol is vastgelegd dat het Schadeschap de afhandeling verzorgt van verzoeken om schadevergoeding op grond van planschade en nadeelcompensatie in het kader van diverse infrastructurele werken rond Schiphol. De verhoging van de verplichtingenraming van € 10 mln. heeft dan ook betrekking op de in 2013 te betalen uitgaven regeling Schadeschap (in de begroting was al rekening gehouden met de uitgaven).

De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18

Scheepvaart en havens

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

6.113

0

6.440

– 989

– 403

– 1.392

5.048

Uitgaven:

6.464

0

6.890

623

– 503

120

7.010

Waarvan juridisch verplicht

           

84%

18.01

Scheepvaart en havens

6.464

0

6.890

623

– 503

120

7.010

18.01.01

Opdrachten

2.455

0

2.883

243

– 533

– 290

2.593

18.01.02

Subsidies

1.205

0

1.205

521

30

551

1.756

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.846

0

1.846

– 141

0

– 141

1.705

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.846

0

1.846

– 141

0

– 141

1.705

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

958

0

956

0

0

0

956

 

Ontvangsten

0

0

97

0

0

0

97

De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verplichtingen van een kasmutatie van € 1,264 mln. reeds in 2012 zijn aangegaan.

De kasmutatie in de Najaarsnota heeft een doorwerking in de verplichtingen alsmede zal er in 2013 een verplichting (Maritieme monitor) worden die in 2014 tot betaling komt.

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

19

Klimaat

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

29.252

0

28.909

3.465

– 3.160

305

29.214

Uitgaven:

92.943

0

98.771

– 2.136

– 6.248

– 8.384

90.387

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

19.01

Klimaat

18.319

0

15.808

– 610

– 2.400

– 3.010

12.798

19.01.01

Opdrachten

6.329

0

5.257

– 3.088

– 1.400

– 4.488

769

19.01.02

Subsidies

4.635

0

4.577

– 604

– 1.000

– 1.604

2.973

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

7.355

0

5.974

3.082

0

3.082

9.056

 

– Waarvan bijdrage aan Nea

7.355

0

5.974

– 787

0

– 787

5.187

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

3.608

0

3.608

3.608

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

0

261

0

261

261

19.02

Internationaal beleid, coordinatie en

       

   
 

samenwerking

74.624

0

82.963

– 1.526

– 3.848

– 5.374

77.589

19.02.01

Opdrachten

69.334

0

80.047

– 5.009

– 3.348

– 8.357

71.690

 

– Uitvoering CDM

31.686

0

31.686

0

– 2.500

– 2.500

29.186

 

– RIVM

26.640

0

28.796

– 187

65

– 122

28.674

 

– AgNL

5.438

0

12.447

– 2.560

87

– 2.473

9.974

 

– Overige opdrachten

5.570

0

7.118

– 2.262

– 1.000

– 3.262

3.856

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

3.258

0

3.258

3.258

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

3.258

0

3.258

3.258

 

– waarvan bijdrage aan AgNL

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

0

0

0

0

0

0

0

19.02.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

5.290

0

2.916

225

– 500

– 275

2.641

 

Ontvangsten

120.000

0

120.000

1.639

7.000

8.639

128.639

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging was met name noodzakelijk voor de overdracht van taken en de daarmee samenhangende reeds aangegane verplichtingen van AgentschapNL (Ministerie van Economische Zaken) naar Rijkswaterstaat/Unit Leefomgeving.

Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota is te verklaren doordat de onderuitputting op het Clean Development Mechanism alleen leid tot het uitgavenbudget (met € 2,5 mln.), aangezien al verplichtingen zijn aangegaan die nog tot uitgaven zullen leiden.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

20

Lucht en geluid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

25.259

0

24.680

62.087

3.075

65.162

89.842

Uitgaven:

78.823

0

77.943

10.436

– 500

9.936

87.879

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

78.823

0

77.943

10.436

– 500

9.936

87.879

20.01.01

Opdrachten

6.928

0

7.784

– 1.713

0

– 1.713

6.071

20.01.02

Subsidies

4.500

0

16.273

6.632

– 7.100

– 468

15.805

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

1.205

1.000

2.205

2.205

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

1.205

1.000

2.205

2.205

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

65.879

0

52.729

4.312

5.600

9.912

62.641

 

– NSL

48.261

0

35.111

5.000

2.000

7.000

42.111

 

– Wegverkeerlawaai

15.118

0

15.118

0

4.600

4.600

19.718

 

– Overige bijdrage medeoverheden

2.500

0

2.500

– 688

– 1.000

– 1.688

812

20.01.07

Bekostiging

1.516

0

1.157

0

0

0

1.157

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Deze verhoging betrof met name het uit latere jaren naar 2013 verschuiven van verplichtingenbudgetten voor de subsidieregelingen Euro-VI (vrachtwagens en bussen) en Euro-6 (taxi’s en bestelauto’s). Dit was noodzakelijk voor het als verplichting vastleggen van de gepubliceerde meerjarige subsidieplafonds van genoemde regelingen.

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft met name betrekking op de versnelling van de sanering wegverkeerslawaai. Hiervan is € 2 mln. afkomstig vanuit artikel 19. Daarnaast is sprake van een autonome verhoging van het budget als gevolg van de in eerdere jaren ontstane vrijval (technische mutatie).

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

19.754

0

18.024

– 4.133

202

– 3.931

14.093

Uitgaven:

44.601

0

40.275

– 29.741

2.202

– 27.539

12.736

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

21.01

Afval en duurzaamheidagenda

35.134

0

30.985

– 25.833

1.506

– 24.327

6.658

21.01.01

Opdrachten

9.022

0

4.873

– 3.421

1.257

– 2.164

2.709

 

– Uitvoering AgNL

6.427

0

1.833

– 1.833

0

– 1.833

0

 

– Overige opdrachten

2.595

0

3.040

– 1.588

1.257

– 331

2.709

21.01.02

Subsidies

26.112

0

26.112

– 25.053

0

– 25.053

1.059

 

– Afvalfonds

25.592

0

25.592

– 24.533

0

– 24.533

1.059

 

– Overige subsidies

520

0

520

– 520

0

– 520

0

21.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

2.641

249

2.890

2.890

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

2.641

249

2.890

2.890

21.02

Preventie en milieugebruiksruimte

2.751

0

2.751

– 737

515

– 222

2.529

21.02.01

Opdrachten

2.751

0

2.751

– 1.107

515

– 592

2.159

21.02.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

370

0

370

370

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

       

21.03

Ecosystemen en landbouw

6.716

0

6.539

– 3.171

181

– 2.990

3.549

21.03.01

Opdrachten

4.253

0

4.076

– 2.357

367

– 1.990

2.086

21.03.02

Subsidies

100

0

100

859

0

859

959

21.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

690

– 186

504

504

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

690

– 186

504

504

21.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.363

0

2.363

– 2.363

0

– 2.363

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota en het uitgavenbudget van € 25,6 mln. is te verklaren doordat met het verlagen van het subsidie(uitgaven)budget van het Afvalfonds de bijbehorende verplichtingen niet zijn verlaagd.

Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota en het uitgavenbudget van € 2 mln. betreft de overboeking van de verplichtingen naar artikel 22 ten behoeve van de betaling van de schadevergoeding aan Componenta BV. Het bijbehorende kasbudget komt uit de artikelen 13 en 19.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

12.122

0

12.507

20.106

5.900

26.006

38.513

Uitgaven:

17.233

0

16.375

14.517

4.740

19.257

35.632

Waarvan juridisch verplicht

           

71%

22.01

Veiligheid chemische stoffen

4.136

0

3.328

10.201

40

10.241

13.569

22.01.01

Opdrachten

3.736

0

2.928

4.560

40

4.600

7.528

22.01.02

Subsidies

0

0

0

4.862

0

4.862

4.862

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

779

0

779

779

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

779

0

779

779

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

400

0

400

0

0

0

400

22.02

Veiligheid GGO's

2.708

0

2.458

0

0

0

2.458

22.02.01

Opdrachten

2.608

0

2.358

0

0

0

2.358

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

100

0

0

0

100

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

10.389

0

10.589

4.316

4.700

9.016

19.605

22.03.01

Opdrachten

6.057

0

6.323

1.881

2.989

4.870

11.193

22.03.02

Subsidies

2.000

0

3.225

0

11

11

3.236

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

486

0

578

1.860

0

1.860

2.438

 

– waarvan bijdrage aan RWS

486

0

578

1.860

0

1.860

2.438

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

1.746

0

363

575

1.700

2.275

2.638

 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

575

0

575

575

 

– Bijdragen programma EV

3

0

363

0

0

0

363

 

– Overige bijdragen

1.743

0

0

0

1.700

1.700

1.700

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

100

0

0

0

100

 

Ontvangsten

0

0

450

15.337

0

15.337

15.787

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name betrekking op het volgende:

  • ten behoeve van het EU-project NANoREG (A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials) is het budget verhoogd met € 10 mln. Zie verder de toelichting in de verdiepingsbijlage.

  • Ten behoeve van het herstellen van het evenwicht in de meerjarige uitgavenreeksen, is het verplichtingenbudget verhoogd met € 11,6 mln. Deze mutatie is technisch van aard.

De verhoging van het verplichtingenbudget in de Najaarsnota heeft betrekking op:

  • Een verplichtingenschuif ad € 1,2 mln. vanuit latere jaren ten behoeve van de RWS-opdracht inzake Monitoring basisnetten weg en water.

  • Een overboeking van in totaal € 3 mln. vanuit de artikelen 13 en 19 ten behoeve van de toekenning van een schadevergoeding aan Componenta BV (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).

  • Een overboeking van € 1,7 mln. vanuit artikel 13 in het kader van de beheersing van veiligheidsrisico’s bij het tracé Roosendaal-Moerdijk (zie ook nadere toelichting in de verdiepingsbijlage).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

47.046

0

42.709

805

0

805

43.514

Uitgaven:

46.310

0

41.973

805

0

805

42.778

Waarvan juridisch verplicht

           

98%

23.01

Meteorologie en seismologie

30.396

0

25.883

805

0

805

26.688

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

29.660

0

25.147

805

0

805

25.952

 

– Meteorologie

28.118

0

23.598

765

0

765

24.363

 

– Seismologie

1.542

0

1.549

40

0

40

1.589

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie

736

0

736

0

0

0

736

 

– Contributie WMO (HGIS)

736

0

736

0

0

0

736

23.02

Aardobservatie

15.914

0

16.090

0

0

0

16.090

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

15.914

0

16.090

0

0

0

16.090

 

– Aardobservatie

15.914

0

16.090

0

0

0

16.090

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

136.654

0

135.317

418

– 5.530

– 5.112

130.205

Uitgaven:

136.654

0

135.317

418

– 5.530

– 5.112

130.205

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

24.01

Handhaving en toezicht

136.654

0

135.317

418

– 5.530

– 5.112

130.205

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

118.069

0

116.581

943

– 5.692

– 4.749

111.832

 

– Risicovolle bedrijven

20.088

0

13.971

0

– 4.692

– 4.692

9.485

 

– Rail en wegvervoer

28.971

0

29.206

410

– 286

124

29.330

 

– Scheepvaart

17.765

0

17.909

252

– 176

76

17.985

 

– Luchtvaart

16.262

0

16.291

– 363

– 154

– 517

15.774

 

– Risicovolle stoffen en producten

34.983

0

39.204

438

– 384

54

39.258

24.01.06

Bijdrage aan het agentschap ILT

18.585

0

18.736

– 525

162

– 363

18.373

 

– Water, bodem, bouwen

18.585

0

18.736

– 525

162

– 363

18.373

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutaties in de uitgaven.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

1.746.573

0

1.814.525

5.210

32.690

37.900

1.852.425

Uitgaven:

1.795.605

75.000

2.038.751

9.572

– 2.310

7.262

2.046.013

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

25.01

Brede doeluitkering

1.795.605

75.000

2.038.751

9.572

– 2.310

7.262

2.046.013

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen in de Miljoenennota wordt veroorzaakt:

  • 1) doordat er in 2013 een verplichting voor de Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven wordt vastgelegd waarvan de uitgaven in 2014 zullen plaatsvinden;

  • 2) door het reeds in 2012 vastleggen van de verplichtingen voor de forfaitaire index die in 2013 in de uitgaven is geregeld.

Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt door het aangaan van de verplichtingen voor de BDU-uitkering 2014 in verband met het beschikbaar stellen van de Rijksbijdrage van € 35 mln. voor aansluitingen van de N23 op de A7.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting:

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

6.761.720

0

6.754.509

– 60.406

– 862

– 61.268

6.693.241

Uitgaven:

6.761.720

0

6.754.509

– 60.406

– 862

– 61.268

6.693.241

Waarvan juridisch verplicht

           

100%

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.879.349

0

5.812.220

– 77.308

– 15.196

– 92.504

5.719.716

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

882.371

0

942.289

16.902

14.334

31.236

973.525

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.

Licence