Base description which applies to whole site

I Slagkracht voor onze professionals

Eén nationale politie: een toekomstbestendige politieorganisatie voor een veiliger Nederland

2013 staat in het teken van de opbouw van de nationale politie. Vanaf de oprichtingsdatum wordt de nationale politie in twee jaar tijd fasegewijs opgebouwd. Voor een aantal uit de reorganisatie voorvloeiende aanpassingen is tijd nodig. Zo vergt de doorwerking van de ingezette cultuurveranderingen, het optimaliseren van de nieuwe structuren en harmoniseren van werkwijzen en basissystemen nog enige tijd. De operationalisering van de bedrijfsvoering in het Politie Diensten Centrum (PDC)- en daarmee het realiseren van besparingen – zal, zoals aangegeven, starten in 2013 en doorlopen tot 2017. Echter, in 2013 worden al wel belangrijke stappen in de implementatie van de nieuwe politieorganisatie gezet. Vanzelfsprekend gaan de werkzaamheden van de politie gewoon door. Het doel van de vorming van een nationale politie is te komen tot een veiliger Nederland met meer ruimte voor de professionaliteit van de politie.

Actieprogramma Bureaucratie Politie: minder regels, meer op straat

Het presterend vermogen van de politie wordt vergroot door de uitvoering van het actieprogramma «Minder regels, meer op straat» in combinatie met het ICT-aanvalsprogramma. Ook versterking en herontwerp van de strafrechtketen ondersteunen het beoogde resultaat van het actieprogramma. Verbetering van de prestaties vindt enerzijds plaats via vermindering van de administratieve lasten, anderzijds via versterking van het vakmanschap en kwaliteitsverbetering en versnelling in de keten. Vanaf 2011 ontvangt de Tweede Kamer jaarlijks in december een voortgangsrapportage. De uitvoering ligt op schema, er zijn mooie resultaten geboekt en veel maatregelen zijn in gang gezet. In 2013 wordt landelijk een administratieve lastenverlichting van 15% behaald ten opzichte van het basisjaar 2011. In 2014 volgt de laatste 10%. Dit leidt tot een verhoging van het aantal direct inzetbare uren politiewerk die gelijk staan aan ongeveer 3 000 fte binnen de operationele sterkte van 49 500 fte. In 2014 stijgt dat naar ongeveer 5 000 fte. Deze lastenverlichting gaat gepaard met een versterking van de kwaliteit.

De belangrijkste winst in 2013 en 2014 wordt bereikt door een aantal grote trajecten zoals de aanpak van de bureaucratie rondom de bijzondere opsporingsbevoegdheden van de politie, de aanpassing van processen rondom forensische opsporing, de vereenvoudiging en verbetering van processen-verbaal, versterking van het vakmanschap door innovatieve aanpassingen, reductie van verplichte certificeringen, versterking van het operationeel leiderschap en invoering van het frontoffice-backoffice principe.

De rechtspleging kwalitatief hoogwaardig en doelmatiger: herziening gerechtelijke kaart

De rechterlijke macht staat voor grote uitdagingen. Het recht is in de afgelopen decennia aanzienlijk ingewikkelder geworden, onder meer als gevolg van mondialisering, de sterke opkomst van Europese regelgeving en de ontwikkeling van specialistische rechtsterreinen. De eisen die gesteld worden aan de rechterlijke macht zijn daardoor in de loop der tijd aanzienlijk verzwaard. Bovendien wordt ook van de rechterlijke macht een realistische bedrijfsvoering verwacht, waarbij de kosten opwegen tegen de baten. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, moet de rechterlijke macht zich blijven ontwikkelen. Het kabinet sluit aan bij deze ontwikkelingen met de herziening van de gerechtelijke kaart.

De implementatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart is gereed met de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2013. Hiermee ontstaat een wettelijk kader dat de beoogde kwaliteitsverbetering en de vergroting van de slagvaardigheid van de rechtspraak en het OM mogelijk maakt. Concreet betekent dit dat allereerst het aantal ressorten vermindert van 5 naar 4 en het aantal arrondissementen van 19 naar 11. Daarbinnen worden 32 zittingsplaatsen aangewezen waar veelvoorkomende zaken, inclusief kantonrechtspraak, zullen worden behandeld die burgers en het lokale bedrijfsleven direct betreffen, alsmede zaken die een lokale impact hebben. De nieuwe schaalgrootte stelt de rechterlijke macht in staat om zaken tijdig, met voldoende kwaliteit en tegen redelijke kosten te kunnen afhandelen, en om efficiënt te kunnen werken. Door het opheffen van het sectormodel zal het voor de gerechten per 1 januari 2013 ook mogelijk zijn om, waar nodig, processen rondom een bepaalde problematiek van de burger te organiseren. De herziening introduceert verder een nieuwe inrichting van het gerechtsbestuur. Deze versterkt de bestuurlijke professionaliteit door kleinere, sterkere en meer omgevingsgerichte besturen te benoemen bij de gerechten.

ICT bij de politie op orde

In de komende jaren blijft de belangrijkste opgave op het gebied van de informatievoorziening van de politie de uitvoering van het aanvalsprogramma ICT politie. De doelen van het aanvalsprogramma zijn: meer gemak en grotere bruikbaarheid van informatiesystemen, minder uitval van informatiesystemen en verlies van gegevens, meer en betere informatie-uitwisseling binnen de politie en tussen politie en de verschillende partners, meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatievoorziening en lagere kosten van de informatievoorziening, vooral op het terrein van beheer. De belangrijkste doelen voor 2013 zijn:

  • verder verbeteren en borgen van de continuïteit van de bestaande ICT-infrastructuur door het standaardiseren van het beheer van de bestaande informatiesystemen;

  • verder verbeteren van de bestaande systemen om te voldoen aan de behoeften van politiemensen door ontwikkelen en invoeren van nieuwe versies van de huidige Basisvoorzieningen Handhaving en Informatie;

  • harmoniseren en standaardiseren van de huidige bedrijfsvoeringsystemen;

  • verder voorbereiden van de vernieuwing en de vervanging van de huidige technische infrastructuren en informatiesystemen door verder saneren van bestaande systemen en infrastructuren;

  • voorbereiden van de realisatie van de toekomstige systemen en infrastructuren.

Naast de uitvoering van het aanvalsprogramma moeten de overige informatiesystemen worden verbeterd en vernieuwd ten gevolge van nieuwe wet- en regelgeving, afspraken met ketenpartners en operationele behoeften van politiemensen. Zo brengen ICT en vermindering van de bureaucratie de nationale politie op een groei- en verbeterpad waardoor over een breed front prestaties en resultaten worden verhoogd.

Licence