Base description which applies to whole site

2.1.1. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten groter of gelijk aan € 10 mln.) worden in onderstaande tabellen weergegeven en onder de tabel toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2016

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2016

 

6.831.138

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1) Belasting- en invorderingsrente

1

– 76.300

2) Apparaatsmutaties belastingdienst

1

290.967

3) NLFI

3

15.729

4) Multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen

4

238.869

5) Loonbijstelling

10

46.570

Overige uitgaven (saldo)

 

38.017

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

7.384.990

Toelichting

 • 1. De ramingen van zowel de ontvangsten als de uitgaven worden (budgettair neutraal) meerjarig bijgesteld.

 • 2. De hogere apparaatuitgaven bij de Belastingdienst betreft een saldo van meerdere mutaties. Het grootste deel van de extra uitgaven is bestemd voor de uitvoering van de Investeringsagenda.

 • 3. Vanwege verschillende verkooptrajecten is de raming van NLFI naar boven bijgesteld.

 • 4. Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt een deel van de Nederlandse contributiebijdrage aan de Wereldbank voor 2017 vooruitbetaald in 2016.

 • 5. In 2016 is er voor het Ministerie van Financiën € 46,6 mln. aan loonbijstelling uitgekeerd.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1.000)
 

Art. nr.

Ontvangsten 2016

Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting 2016

 

121.473.987

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1) Belastingontvangsten

1

895.229

2) Belasting- en invorderingsrente

1

– 76.300

3) Apparaatsontvangsten belastingdienst

1

– 11.256

4) Boetes en dwangsommen DNB

2

21.500

5) NLFI

3

11.652

6) Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen

3

638.500

7) Winstafdracht DNB

3

– 491.000

Overige ontvangsten (saldo)

 

39.441

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

122.501.753

Toelichting

 • 1. In de Voorjaarsnota 2016 wordt de mutatie op de belastingontvangsten toegelicht.

 • 2. De ramingen van zowel de ontvangsten als de uitgaven worden (budgettair neutraal) meerjarig bijgesteld.

 • 3. De Belastingdienst verwacht dat er vanaf 2016 minder uitgaven aan derden worden doorbelast.

 • 4. Door een wetswijziging wordt verwacht dat er meer boeteopbrengsten van DNB toekomen aan de staat.

 • 5. Vanwege verschillende verkooptrajecten is de begroting van NLFI naar boven bijgesteld. Deze uitgaven worden doorbelast aan de financiële instellingen.

 • 6. De dividenden van staatsdeelnemingen zijn hoger dan verwacht, met name vanwege goede resultaten bij Tennet en de financiële deelnemingen.

 • 7. DNB treft een voorziening van jaarlijks € 500 mln. voor de risico’s van kwantitatieve verruiming. Het vormen van deze voorziening gaat ten koste van de winst van DNB en daarmee ten laste van de winstafdracht aan de Staat.

Licence