Base description which applies to whole site

1. BELEIDSARTIKELEN

Beleidsartikel 1. Woningmarkt

In 2016 is € 66,1 mln. meer uitgegeven en zijn er voor € 60,5 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Tevens zijn er € 76,6 mln. minder ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Huurtoeslag

Voor de huurtoeslag vallen de uitgaven afgerond € 92 mln. hoger uit dan geraamd bij Voorjaarsnota. Hier tegenover staan hogere ontvangsten van afgerond € 79 mln. Per saldo is bij de huurtoeslag sprake van een overschrijding van € 13,5 mln. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat per 1 januari 2017 de uitgaven voor de huurtoeslag zijn verhoogd met € 10,50 per maand en betalingen voor de huurtoeslag over januari vooraf plaats vinden in december. Tevens is sprake van versneld definitief toekennen door de Belastingdienst. Dit leidt tot hogere uitgaven en hogere ontvangsten.

Huisvesting vergunninghouders

Naar aanleiding van de verhoogde asielinstroom in 2015 is een subsidieregeling ingesteld om gemeenten te ondersteunen bij de huisvesting van vergunninghouders. De regeling is per 1 februari 2016 opengesteld en heeft een looptijd tot 31 december 2018. Er zijn tot 1 januari jl. 547 investeringsprojecten aangemeld waarmee bijna 3.200 vergunninghouders kunnen worden gehuisvest. In totaal is in 2016 voor circa € 20 mln. aan budget gereserveerd, ongeveer 23% van het totaal beschikbare bedrag van € 87,5 mln. De realisatie van huisvestingsprojecten vergt echter doorlooptijd. In 2016 zijn de eerste vergunninghouders met behulp van de subsidieregeling gehuisvest. Voor 7 budgetreserveringen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een definitieve subsidieaanvraag ontvangen, 6 van de subsidieaanvragen zijn ook al beschikt. Vanwege de doorlooptijden zijn de voor 2016 beschikbare middelen (€ 25 mln.) nagenoeg geheel niet meer in 2016 tot besteding gekomen. Deze uitgaven schuiven door naar latere jaren.

Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw

In 2016 is € 106,8 mln. minder uitgegeven en zijn er voor € 80 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. Tevens zijn er € 0,8 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het fonds voor duurzaam funderingsherstel (€ 20 mln.) zou eind 2016 worden opgericht. Er bleek echter meer tijd nodig voor de oprichting van deze stichting waardoor het bedrag voor dit fonds niet meer in 2016 kon worden verstrekt.

Fonds Energiebesparing Huursector

Bij het Fonds Energiebesparing Huursector zijn in 2016 minder aanvragen gehonoreerd dan verwacht. Hierdoor zijn de beschikbare middelen en bijbehorende verplichtingen lager dan verwacht (€ 73,2 mln.).

Subsidie energiebesparing eigen huis

De subsidieregeling energiebesparing eigen huis is in de tweede helft van 2016 opengesteld. Omdat het tempo van aanvragen in de opstartfase achterbleef bij de raming is op deze subsidieregeling minder uitgegeven (€ 11,8 mln.).

Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst

In 2016 is € 1,3 mln. minder uitgegeven en zijn er voor € 0,9 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. Tevens zijn er € 0,6 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Bedrijfsvoering Rijk

Het budget voor bedrijfsvoering rijk is door minder opdrachten niet geheel tot besteding gekomen.

Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

In 2016 is € 2,9 mln. minder uitgegeven en zijn er voor € 0,5 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. Tevens zijn er € 12,3 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Voor huisvesting Hoge Colleges van Staat is minder uitgeven vanwege vertraging in projecten en overlopende facturen.

Meerontvangsten

Belangrijkste oorzaak zijn de hogere opbrengsten bij ingebruikgevingen, m.n. hogere pacht- en huuropbrengsten.

Licence