Base description which applies to whole site

5. Werkloosheid

Artikel

Algemene doelstelling

De overheid beschermt werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en stimuleert hen het werk te hervatten.

De overheid biedt werknemers die hun baan verliezen en geheel of gedeeltelijk werkloos worden, bescherming tegen het verlies aan loon als gevolg van werkloosheid. Zij kunnen een beroep doen op een uitkering die voorziet in een tijdelijk loonvervangend inkomen om de periode van werkloosheid te overbruggen. Hiervoor zijn werknemers verplicht verzekerd op grond van de Werkloosheidswet (WW). Door middel van instrumenten als bijvoorbeeld de sollicitatieplicht, het besluit passende arbeid en inkomensverrekening stimuleert de overheid een terugkeer naar werk.

Brug-WW is erop gericht om arbeidsmobiliteit te stimuleren en transities naar beroepen waar een tekort is aan personeel te bevorderen. Het actieplan perspectief voor 50-plussers is erop gericht de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te verbeteren en het risico op (langdurige) werkloosheid te beperken. Werklozen die bij instroom in de WW 60 jaar of ouder zijn, komen na afloop van hun WW-recht in aanmerking voor een uitkering op minimumniveau op grond van de Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW).

Als het totale inkomen van de uitkeringsgerechtigde WW of IOW en diens eventuele partner onder het sociaal minimum ligt, kan de uitkeringsgerechtigde een toeslag ontvangen tot het sociaal minimum op grond van de Toeslagenwet (TW), zie beleidsartikel 2.

Werknemers in Caribisch Nederland ontvangen bij beëindiging van de dienstbetrekking anders dan door de schuld van de werknemer op grond van de Cessantiawet een eenmalige uitkering, te betalen door de werkgever. Als de werkgever wegens faillissement of surseance van betaling niet in staat is om de uitkering (tijdig) te betalen, neemt de overheid deze verplichting over.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister financiert de inkomensondersteuning met begrotingsgefinancierde uitkeringsregelingen. Daarnaast stimuleert de Minister met financiële instrumenten initiatieven die bijdragen aan de werking van de arbeidsmarkt. Bij de premiegefinancierde uitkeringsregelingen regisseert de Minister. Hij is in deze rollen verantwoordelijk voor:

 • De vormgeving, het onderhoud en de werking van het stelsel van wet- en regelgeving;

 • De vaststelling van het niveau van de uitkeringen van de onderscheiden regelingen;

 • Het borgen van het activerend karakter van de regelingen en van hun bijdrage aan de werking van de arbeidsmarkt;

 • De sturing van en het toezicht op de rechtmatige, doeltreffende en doelmatige uitvoering door het UWV;

 • De organisatie van de eigen uitvoering binnen het verband van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Beleidswijzigingen

Per 1 januari 2018 wordt het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen aangepast waardoor het dagloon voor zogenoemde herlevers, de groep waarbij sprake is van twee WW-uitkeringen in dezelfde kalendermaand, hoger uitkomt. Daarnaast is beoogd dat herlevers in 2018 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Voor de groep WW-gerechtigden met een periode van ziekte in de referteperiode wordt nog onderzocht hoe reparatie van het Dagloonbesluit kan worden vormgegeven (Tweede Kamer, 2016–2017, 34 351, nr. 24).

Compensatieregeling oudere werknemers

De doelgroep van de compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen (no-riskpolis voor ouderen) wordt op 1 januari 2018 tijdelijk uitgebreid (Tweede Kamer, 2016–2017, 29 544, nr. 763). De regeling wordt toegangelijk voor mensen die zijn geboren voor 1 januari 1962 en in 2018 of 2019 vanuit de WW als werknemer gaan werken. Voor deze mensen kan de werkgever een Ziektewet-uitkering van het UWV krijgen als ze ziek worden. De maatregel is een uitwerking in het kader van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers.

Conversie naar nieuwe Wwz-systematiek

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is al de mogelijkheid gecreëerd dat op enig moment uitkeringsrechten waarop nog de oude WW-systematiek van toepassing is (weeksystematiek en urenverrekening) worden omgezet naar de Wwz-systematiek (kalendermaandsystematiek en inkomensverrekening). Per 1 oktober 2018 zal deze conversie plaatsvinden. De wijze waarop oude uitkeringen naar de nieuwe systematiek worden omgezet, wordt de komende tijd uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5.1 Begrotingsgefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 5 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Verplichtingen

57.069

174.828

152.392

101.511

114.223

142.783

137.636

Uitgaven

56.986

168.678

156.490

103.119

114.267

143.183

137.636

waarvan juridisch verplicht (%)

   

99,7%

       
               

Inkomensoverdrachten

40.297

159.393

137.742

94.511

114.223

142.783

137.636

IOW

40.280

64.291

67.640

94.409

114.121

142.681

137.534

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

17

102

102

102

102

102

102

Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit

0

95.000

70.000

0

0

0

0

               

Subsidies

16.189

7.900

18.098

8.608

44

400

0

               

Opdrachten

500

1.385

650

0

0

0

0

               

Ontvangsten

0

1.171

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten:

Budgetflexibiliteit

De inkomensoverdrachten zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en derhalve voor 100% juridisch verplicht. Het betreft uitkeringslasten IOW, uitkeringslasten Cessantiawet (Caribisch Nederland) en de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit.

Subsidies:

De subsidies zijn voor 100% juridisch verplicht. Het budget heeft betrekking op de subsidieregelingen voor het tweede loopbaanadvies, experimenten meer werk en ondersteuning van de Ambachtsacademie.

Opdrachten:

De opdrachten zijn voor 23% juridisch verplicht. Het betreft de evaluatie van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers.

Tabel 5.2 Premiegefinancierde uitgaven en ontvangsten artikel 5 (x € 1.000)

Artikelonderdeel

Realisatie 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Uitgaven

5.863.820

5.083.559

4.525.384

4.259.150

4.197.265

4.290.931

4.484.643

               

Inkomensoverdrachten

5.863.820

5.083.559

4.383.375

3.999.624

3.821.062

3.786.926

3.836.672

WW

5.863.820

5.083.559

4.383.375

3.999.624

3.821.062

3.786.926

3.836.672

               

Nominaal

0

0

142.009

259.526

376.203

504.005

647.971

               

Ontvangsten

386.000

375.026

369.891

381.677

393.847

406.404

419.362

Ufo

386.000

375.026

358.150

358.150

358.150

358.150

358.150

Nominaal

0

0

11.741

23.527

35.697

48.254

61.212

A. Inkomensoverdrachten

Toelichting op de financiële instrumenten

A1. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

De IOW geeft werklozen die bij aanvang van de WW-uitkering 60 jaar of ouder zijn, na afloop van hun WW-uitkering recht op een vervolguitkering. Ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten die bij aanvang van de loongerelateerde WGA-uitkering 60 jaar of ouder zijn, kunnen na afloop van hun loongerelateerde uitkering recht hebben op IOW. De IOW is een tijdelijke regeling. In het sociaal akkoord is afgesproken om de IOW tot 2020 te verlengen en daarna een evaluatie uit te voeren. In de Wwz is daartoe opgenomen dat oudere WW’ers en WGA’ers in aanmerking kunnen komen voor een IOW-uitkering als zij vóór 1 januari 2020 werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. De IOW wordt uitgevoerd door het UWV.

Wie komt er voor in aanmerking?

 • Werklozen die bij aanvang van de WW-uitkering 60 jaar of ouder zijn en die recht hebben op meer dan drie maanden WW-uitkering, komen bij beëindiging van hun WW-uitkering wegens het bereiken van de maximale duur in aanmerking voor een IOW-uitkering. De regeling is toegankelijk voor oudere werklozen die werkloos zijn geworden vanaf 1 oktober 2006;

 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikte ouderen hebben na hun loongerelateerde WGA-uitkering recht op IOW als de loongerelateerde WGA is toegekend op of na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. De regeling is toegankelijk als het recht op de loongerelateerde WGA-uitkering op of na 1 januari 2008 is ontstaan.

Hoe hoog is de IOW-uitkering?

Deze uitkering is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Dit is op 1 juli 2017 € 1.095,78 bruto per maand (exclusief vakantietoeslag). De uitkering kan lager zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon als:

 • de WW- of loongerelateerde WGA-uitkering, in de kalendermaand voor het einde van deze uitkering, lager was dan 70% van het minimumloon;

 • de betrokkene tijdens de IOW-uitkering andere inkomsten heeft, bijvoorbeeld loon of een andere uitkering.

Budgettaire ontwikkelingen

De uitgaven aan de IOW stijgen van 2017 op 2018 met ruim € 3 miljoen vanwege de stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd. In latere jaren nemen de IOW-uitgaven verder ook toe als gevolg van de duurverkorting in de WW. Doordat er in 2022 geen nieuwe instroom meer is nemen de IOW-uitgaven in dat jaar weer af.

Beleidsrelevante kerncijfers

Door de stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd verblijven mensen gemiddeld langer in de IOW. Hierdoor neemt het IOW-volume in 2017 en 2018 toe.

Tabel 5.3 Kerncijfers IOW
 

Realisatie 20161

Raming 2017

Raming 2018

Volume IOW (x 1.000 uitkeringsjaren)

3,6

5,2

5,8

1

UWV, jaarverslag.

A2. Cessantiawet (Caribisch Nederland)

Werknemers in Caribisch Nederland ontvangen bij beëindiging van de dienstbetrekking anders dan door de schuld van de werknemer op grond van de Cessantiawet een eenmalige uitkering, te betalen door de werkgever. Als de werkgever wegens faillissement of surseance van betaling niet in staat is om de uitkering (tijdig) te betalen, neemt de overheid deze verplichting over.

Budgettaire ontwikkelingen

Er wordt een in de tijd constant uitgavenpatroon verondersteld. De uitgaven kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren, afhankelijk van het aantal bedrijven dat failliet is gegaan en het aantal betrokken werknemers. Specifieke kenmerken van de betrokken werknemers, zoals gemiddeld dienstverband en gemiddeld loon, kunnen ook sterk fluctueren en de hoogte van de uitkeringslasten van jaar tot jaar beïnvloeden.

Beleidsrelevante kerncijfers

Het aantal uitkeringen dat op basis van de Cessantiawet wordt verstrekt is beperkt. Het volume wordt geraamd op minder dan 100 uitkeringen per jaar.

Tabel 5.4 Kerncijfers Cessantiawet (Caribisch Nederland)
 

Realisatie 20161

Raming 2017

Raming 2018

Volume Cessantiawet (x 1.000 uitkeringen)

<0,1

<0,1

<0,1

1

SZW-unit RCN.

A3. Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

De Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen voorziet in een eenmalige tegemoetkoming voor bepaalde groepen WW-gerechtigden voor wie het dagloon sinds de wijziging van het Dagloonbesluit in 2015 lager is uitgekomen dan beoogd. Het UWV voert de tijdelijke regeling uit sinds 1 april 2017.

Wie komt er voor in aanmerking?

Recht op een tegemoetkoming hebben:

 • Starters, herintreders en flexwerkers die recht hebben gehad op een WW-uitkering die is ontstaan op of na 1 juli 2015 en voor 1 december 2016;

 • Starters, herintreders en flexwerkers die tijdens deze periode werkloos zijn geworden maar geen recht hebben gekregen op een WW-uitkering vanwege hun inkomsten;

 • Werknemers die na de wachttijd voor de Wet WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt waren en die recht hebben gehad op een WW-uitkering die is ontstaan in de periode van 1 juli 2015 tot 1 december 2016;

 • WW-gerechtigden in bovengenoemde groepen, voor wie sprake was van samenloop met een ander WW-recht in de maand waarin een nieuw recht is of zou zijn ontstaan (de zogenoemde herlevers).

Een werknemer wordt als starter, herintreder of flexwerker aangemerkt als hij in de referteperiode geen loon heeft genoten in één of meer kalendermaanden.

Budgettaire ontwikkelingen

De tijdelijke regeling gaat in 2018 naar verwachting gepaard met € 70 miljoen aan uitkeringslasten. De gemiddelde tegemoetkoming komt in 2018 naar verwachting hoger uit dan in 2017, hoofdzakelijk omdat de duur van de WW-uitkering waarover de tegemoetkoming wordt berekend naar verwachting langer is voor de doelgroep in dit jaar.

Beleidsrelevante kerncijfers

De tijdelijke regeling is een eenmalige compensatie die in 2017 en 2018 voor verschillende groepen wordt verstrekt. Het aantal personen dat in aanmerking komt voor de compensatie wordt geraamd op 78.000 in 2017 en 30.000 in 2018.

Tabel 5.5 Kerncijfers tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit (x 1.000 personen)
 

Realisatie 20161

Raming 2017

Raming 2018

Volume tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit (x 1.000 personen)

78

30

1

De regeling is op 1 april 2017 van kracht geworden.

A4. Werkloosheidswet (WW)

De WW verzekert werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Het verlies aan inkomen kan voor een bepaalde periode gedeeltelijk opgevangen worden met een uitkering. De WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden. De maximale duur wordt vanaf 2016 stapsgewijs – één maand per kwartaal – teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Bovendien is de opbouw van WW-rechten vanaf 2016 aangepast. De maximale duur is daarbij afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt voordat hij werkloos werd. Per jaar arbeidsverleden bouwt een werknemer de eerste tien jaar één maand recht op een WW-uitkering op. Vanaf tien jaar arbeidsverleden bouwt een werknemer vanaf 2016 met elk extra gewerkt jaar een halve maand recht op WW-uitkering op. De WW wordt uitgevoerd door het UWV.

Wie komt er voor in aanmerking?

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet iemand in ieder geval:

 • de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en verzekerd zijn voor de WW;

 • minimaal vijf arbeidsuren per week kwijtraken (of voor wie minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de arbeidsuren);

 • geen recht meer hebben op loon over die verloren arbeidsuren;

 • beschikbaar zijn om te gaan werken;

 • voldoen aan de wekeneis: in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag in minimaal 26 weken in loondienst hebben gewerkt;

 • geen ZW-uitkering, WAO-uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid of IVA-uitkering ontvangen;

 • geen WGA-uitkering ontvangen (tenzij men naast de WGA-uitkering werkte, en die baan is kwijtgeraakt);

 • zich tijdig registreren als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf;

 • niet verwijtbaar werkloos zijn. Verwijtbaar werkloos is iemand die zelf ontslag heeft genomen of om een dringende reden is ontslagen. In dat geval krijgt de werknemer geen uitkering of een korting op de uitkering.

Hoe hoog is de WW-uitkering?

De eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75%, daarna 70% van het loonverlies (oude maandloon minus eventueel inkomen). Inkomsten uit arbeid worden gedeeltelijk verrekend, zodat het totale inkomen toeneemt naarmate de betrokkene meer werkt. De hoogte van het maandloon is gemaximeerd, waardoor de 75%-uitkering per 1 juli 2017 maximaal € 3.386,48 bruto per maand bedraagt en de 70%-uitkering maximaal € 3.160,71 (beide bedragen inclusief vakantietoeslag).

Budgettaire ontwikkelingen

Het herstel van de arbeidsmarkt zet de komende jaren naar verwachting door. De ramingen van het CPB geven voor 2017 en 2018 een daling van de werkloosheid aan. Daarnaast groeien de effecten van de Wwz geleidelijk in. Onder meer de aanpassing van het besluit passende arbeid en invoering van inkomensverrekening hebben daarbij in de komende jaren naar verwachting al een licht neerwaarts effect op de WW-uitgaven. Gezamenlijk leidt dit in 2017 tot een daling van de WW-uitgaven met circa € 780 miljoen en in 2018 tot een verdere daling met € 700 miljoen.

Beleidsrelevante kerncijfers

De werkloosheid zal in 2017 en 2018 naar verwachting verder dalen. Dit leidt tot een afname van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Het aantal beëindigde WW-uitkeringen komt door de aantrekkende arbeidsmarkt in beide jaren naar verwachting hoger uit dan het aantal nieuwe uitkeringen. Het WW-volume vertoont daarmee meerjarig een dalend verloop.

De invoering van de nieuwe WW-systematiek op basis van inkomensverrekening heeft een vertragend effect op de uitstroom uit de uitkering. Het recht op uitkering wordt pas administratief beëindigd nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de polisadministratie. Daarnaast valt de uitstroom mogelijk lager uit dan voorheen, omdat mensen die tegen een lager uurloon vanuit de WW gaan werken, een aanvulling uit de WW blijven behouden.

Tabel 5.6 Kerncijfers WW
 

Realisatie 20161

Raming 2017

Raming 2018

Volume WW (x 1.000 uitkeringsjaren)

333

288

251

Aantal lopende WW-uitkeringen (x 1.000, ultimo)

412

336

298

Aantal nieuwe WW-uitkeringen (x 1.000)

491

397

347

Aantal beëindigde WW-uitkeringen (x 1.000)

525

473

385

1

UWV, jaarverslag.

Het WW-volume in tabel 5.6 wordt weergegeven in uitkeringsjaren. Dit is het gemiddeld aantal WW-uitkeringen gedurende het kalenderjaar omgerekend naar voltijdsequivalenten. Daarnaast bevat tabel 5.6 het aantal lopende WW-uitkeringen per 31 december. De ontwikkeling van deze ultimostand kan via de onderste twee kerncijfers in de tabel worden verklaard uit de totale WW-instroom en de WW-uitstroom gedurende het kalenderjaar.

Handhaving

De kerncijfers preventie laten een stabiel en onveranderd hoog beeld zien. Door de inkomensverrekening van de Wwz, sinds 1 juli 2015, daalt het aantal geconstateerde overtredingen en het totale benadelingsbedrag. De automatische inkomstenopgave voorkomt in hoge mate dat mensen onterecht een WW-uitkering ontvangen.

De incassoratio’s laten een redelijk stabiel beeld zien.

Tabel 5.7 Kerncijfers WW (fraude en handhaving)
 

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Preventie1

     

Gepercipieerde detectiekans (%)

84

84

81

Kennis van de verplichtingen (%)

94

97

96

       

Opsporing2

     

Aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling (x 1.000)

43

27

13

Totaal benadelingbedrag (x € 1 mln)

63

40

22

       

Terugvordering2

     

Incassoratio 2014 (%)

23

49

60

Incassoratio 2015 (%)

3

34

59

Incassoratio 2016 (%)

3

3

29

1

Ipsos «Kennis der verplichtingen en detectiekans 2016».

2

UWV, jaarverslag.

3

Deze cijfers komen niet voor.

B. Subsidies

Het kabinet heeft in 2016 middelen beschikbaar gesteld voor het Actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Het plan is onder meer gericht op het voorkomen van werkloosheid door werkende 50-plussers meer wendbaar te maken. Het actieplan bevat de introductie van een tweede loopbaanadvies, training voor leidinggevenden en een centraal aanspreekpunt voor werkgevers. Ook is budget beschikbaar voor experimenten om kansen bij werkgevers te benutten die nu onbenut blijven, zoals in de techniek en de ambachten. In 2018 is voor deze subsidieregelingen € 18,1 miljoen beschikbaar.

C. Opdrachten

Het Actieplan Perspectief voor vijftigplussers wordt ondersteund door een campagne om de beeldvorming over 50-plussers te verbeteren. Oud-voetbalinternational John de Wolf speelt als boegbeeld van het actieplan hier een belangrijke rol in. Hiervoor is in 2018 € 0,5 miljoen beschikbaar. Aanvullend is budget beschikbaar voor de evaluatie van het actieplan (€ 0,15 miljoen).

D. Ontvangsten

De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Dit wordt als ontvangsten Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) op dit beleidsartikel van de begroting opgenomen. Als gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt nemen de ontvangsten Ufo in 2018 naar verwachting af.

Daarnaast zijn er in 2017 terugontvangsten (€ 1,2 miljoen) op de bevoorschotte middelen aan het UWV voor de subsidieregeling scholing en plaatsing van oudere werklozen (scholingsvouchers en plaatsingsfees).

Licence