Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

7.224.853

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Huurtoeslag

3

64.600

2) Woningbouwimpuls

3

200.000

3) Informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

6 + 7 + 11

70.300

4) Overdracht pachtboerderijen

9

31.100

5) Bestuursakkoord Groningen

10

385.588

6) Raming versterkingsoperatie Groningen

10 + 11

400.000

7) Overlopende middelen Groningen 2020

10

126.549

8) Batch 1588

10

57.000

9) Doc-Direkt

11

40.736

10) Loon- en prijsbijstelling

13

57.728

11) Overige mutaties

 

65.919

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

8.724.373

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Toelichting

1) Huurtoeslag

Op basis van de ramingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. De uitgaven voor de huurtoeslag vallen grotendeels als gevolg van de coronacrisis hoger uit. Dit komt vooral door een hogere werkloosheid en een lagere inkomensontwikkeling.

2) Woningbouwimpuls

Dit betreffen de middelen voor de derde tranche van de woningbouwimpuls. De middelen worden vanaf de Aanvullende Post overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van BZK en via een kasschuif in het juiste ritme gezet.

3) Informatiehuishouding en actieve openbaarmaking

De middelen die in de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn gereserveerd voor het structureel verbeteren van de informatiehuishouding en actieve openbaarmaking worden aan de BZK-begroting toegevoegd. De middelen zijn bestemd voor de implementatie van het generieke actieplan ‘Open op Orde’ binnen de Rijksoverheid (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291).

4) Overdracht pachtboerderijen

In 2021 worden de pachtboederijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en is de overnamesom uitgekomen op een bedrag van € 31,1 mln. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK het herstelprogramma van de pachtboederijen financieren en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.

5) Bestuursakkoord Groningen

Voor de uitvoering van het Bestuursakkoord Groningen in 2021 worden middelen overgeboekt van de Aanvullende Post naar de begroting van BZK. De middelen voor de jaren 2022 en verder zijn op de aanvullende post geboekt.

6) Raming versterkingsoperatie Groningen

Dit betreft de meerjarige raming voor de uitgaven in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Het gaat hier om zowel de kosten die direct gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting worden bijgesteld. In de Kamerbrief van 31 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 866) is de raming van de meerjarige versterkingskosten toegelicht. Dit is een schatting op basis van de huidige kennis van de verwachte kosten die worden verwerkt in de heffing op de NAM. De heffing wordt uiteindelijk achteraf, nadat de kosten gemaakt zijn, opgelegd aan de NAM en is gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Het betreft ook de btw-component van de uitgaven. Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen (Kamerstukken II 2017/18, 33529, nr. 493) is de btw-component voor rekening van de Staat, deze kosten kunnen dan ook niet worden doorbelast aan de NAM.

7) Overlopende middelen Groningen 2020

In 2020 is € 60 mln. aan middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) niet meer tot betaling gekomen. Het betreft middelen voor de projecten Toukomst (door en voor de Groningers zelf) en de programmaplannen van de gemeenten en de provincie. Daarnaast betreft het middelen die in 2020 niet tot besteding zijn gekomen voor onder andere de subsidie Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma, het woonbedrijf en projecten in Appingedam. De middelen worden daarom toegevoegd aan het budget voor 2021.

8) Batch 1588

Vanaf de Aanvullende Post worden middelen overgeboekt voor de tweede tranche van de versterking van 1588 adressen in Groningen.

9) Doc-Direkt

Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten die gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen.

10) Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt toegevoegd aan de BZK-begroting.

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

648.031

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Huurtoeslag

3

‒ 32.200

2) Overdracht pachtboerderijen

9

31.100

3) Ontvangsten versterkingsoperatie 2020

10 + 11

207.300

4) Raming versterkingsoperatie Groningen

10 + 11

220.715

5) Doc-Direkt

11

38.406

6) Overige mutaties

 

6.397

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

1.119.749

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Toelichting

1) Huurtoeslag

Op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Er zijn lagere ontvangsten bij de huurtoeslag. In verband met de coronacrisis is er een milder incassoregime. Daarnaast zijn er minder en lagere terugvorderingen als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.

2) Overdracht pachtboerderijen

In 2021 worden de pachtboederijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en is de overnamesom uitgekomen op een bedrag van € 31,1 mln. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK het herstelprogramma van de pachtboederijen financieren. en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.

3) Ontvangsten versterkingsoperatie 2020

Het betreft de nog te ontvangen bijdrage van de NAM voor de versterkingsoperatie uitgaven in het derde en vierde kwartaal van 2020. Doordat de uitgaven voor de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM gedeclareerd worden, loopt het ritme van de uitgaven en ontvangsten niet gelijk.

4) Raming versterkingsoperatie Groningen

Dit betreft de meerjarige ontvangsten voor uitgaven in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Het gaat hier om zowel de kosten die direct gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting worden bijgesteld. Doordat de uitgaven voor de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM gedeclareerd worden, loopt het ritme van de gedesaldeerde uitgaven en ontvangsten niet gelijk. Hiervoor is het kasritme van de meerjarige ontvangstenreeks aangepast middels een kasschuif.

5) Doc-Direkt

Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de uitgaven van Doc-Direkt.

Licence