Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

11.727.676

2.507.972

‒ 1.011.481

12.441.333

13.937.824

      

Uitgaven

11.603.616

13.369.781

‒ 1.011.481

‒ 152.467

12.205.833

      

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

408.646

420.187

‒ 88.447

‒ 151.300

180.440

Subsidies

66.253

62.199

7.316

‒ 88

69.427

Toegang tot zorg en ondersteuning

13.780

8.592

226

0

8.818

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

29.448

25.586

5.087

‒ 132

30.541

Inclusieve samenleving

10.236

13.587

602

64

14.253

Kennis en informatiebeleid

10.974

10.649

1.179

0

11.828

Overige

1.815

3.785

222

‒ 20

3.987

Opdrachten

297.771

289.225

‒ 64.360

‒ 149.212

75.653

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.204

61.204

‒ 3.572

‒ 8.500

49.132

Toegang tot zorg en ondersteuning

1.780

1.780

19

0

1.799

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.005

4.487

‒ 69

‒ 32

4.386

Inclusiviteit

217.076

209.607

‒ 60.783

‒ 138.970

9.854

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.525

1.525

15

0

1.540

Aanbesteden Sociaal Domein

3.495

2.569

37

‒ 1.300

1.306

Overige

9.686

8.053

‒ 7

‒ 410

7.636

Bijdragen aan agentschappen

1.500

0

2.730

0

2.730

Overige

1.500

0

2.730

0

2.730

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.714

13.714

226

0

13.940

Overige

13.714

13.714

226

0

13.940

Bijdragen aan medeoverheden

300

8.921

‒ 675

‒ 2.000

6.246

Overige

300

8.921

‒ 675

‒ 2.000

6.246

Storting/onttrekking begrotingsreserve

29.108

42.628

‒ 33.684

0

8.944

Stimulerings regeling wonen en zorg

29.108

42.628

‒ 33.684

0

8.944

      

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

11.194.970

12.949.594

‒ 923.034

‒ 1.167

12.025.393

Subsidies

163.589

191.550

155

‒ 3.431

188.274

Zorg merkbaar beter maken

84.254

115.788

‒ 4.703

‒ 4.478

106.607

Kennis, informatie en innovatiebeleid

36.013

35.090

475

1.258

36.823

Palliatieve zorg en ondersteuning

43.322

40.672

4.383

‒ 211

44.844

Overige

0

0

0

0

0

Bekostiging

10.889.200

12.573.600

‒ 921.900

0

11.651.700

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.039.200

4.073.600

28.100

0

4.101.700

Bijdrage Wlz

6.850.000

8.500.000

‒ 950.000

0

7.550.000

Inkomensoverdrachten

0

 

0

0

0

Overige

0

 

0

0

0

Opdrachten

18.132

37.007

‒ 4.389

2.905

35.523

Zorgdragen voor langdurige zorg

18.132

37.007

‒ 4.389

2.905

35.523

Overige

0

 

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

0

441

0

‒ 14

427

Overige

0

441

0

‒ 14

427

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

124.049

146.996

3.100

‒ 1.751

148.345

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

32.296

43.596

732

‒ 1.673

42.655

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

91.753

103.400

2.368

‒ 78

105.690

Bijdragen aan medeoverheden

0

 

0

1.124

1.124

Overige

0

 

0

1.124

1.124

      

Ontvangsten

5.691

5.691

0

500

6.191

Overige

5.691

5.691

0

500

6.191

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

De mutatie bij Miljoenennota van € 5 miljoen betreft de toevoeging aan dit instrument van een deel uit het steunpakket voor sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl.

Opdrachten

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

De coronapandemie heeft effect op de uitgaven voor het Valysvervoer. Door achterblijvende vraag is de raming van de Valysuitgaven bij Miljoenennota incidenteel met € 3,5 miljoen naar beneden bijgesteld en bij de 2e suppletoire begroting opnieuw met € 4,5 miljoen. De overige € 4 miljoen betreft minder uitgaven aan het UWV voor doventolken (€ 2 miljoen) en overige opdrachten (€ 2 miljoen). In de Slotwet zullen deze laatste bijstellingen worden verwerkt op het instrument Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s en overige opdrachten.

Inclusiviteit

De afboeking bij Miljoenennota (ruim € 60 miljoen) betreft een technische overboeking naar andere artikelen en instrumenten. In de vierde incidentele suppletoire begroting zijn extra middelen voor het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl tijdelijk op dit instrument geboekt in afwachting van een definitieve verdeling over de begroting van VWS. De negatieve bijstelling van bijna € 139 miljoen betreft grotendeels een overboeking naar het Gemeentefonds voor meerkosten van gemeenten door de coronapandemie (€ 136,1 miljoen).

Bijdragen aan agentschappen

Overige

De bijstelling betreft een saldo tussen twee mutaties. Vanuit het instrument Storting begrotingsreserve zijn uitvoeringskosten van de RVO op het instrument Bijdragen aan agentschappen geplaatst waarvan een deel met een kasschuif is doorgeschoven (€ 4,5 miljoen) naar latere jaren.

Storting/ontrekking begrotingsreserve

Stimulerings regeling wonen en zorg

De negatieve bijstelling van ruim € 33 miljoen betreft een kasschuif van € 20,8 miljoen naar 2022 ten behoeve van het verstrekken van leningen voor de planontwikkelfase van woon-zorginitiatieven. Daarnaast is voor woonzorginitiatieven vanuit dit instrument € 13 miljoen overgeboekt naar de instrumenten subsidies inclusieve samenleving en Bijdrage aan agentschappen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg en de uitvoering daarvan.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter maken

De bijstelling betreft voornamelijk overboekingen naar andere artikelen van de VWS-begroting voor het programma KIK-V wat zich richt op de informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen in de sector verpleeghuiszorg (€ 3,9 miljoen) en het ZonMw onderzoeksprogramma Dementie 2021-2030 (€ 1,6 miljoen). Dit programma geeft invulling aan het thema «Dementie de wereld uit» van de Nationale dementiestrategie. Daarnaast leiden niet alle beschikbaar gestelde middelen voor het compensatiepakket Zeeland tot een besteding in 2021 (€ 1,8 miljoen), deze komen deze grotendeels via een kasschuif tot uiting in de latere jaren. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties (per saldo € 0,6 miljoen) en een onderuitputting (€ 1,3 miljoen).

Kennis, informatie en innovatiebeleid

Een deel van de uitgaven van de subsidieregeling voor het versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg (InZicht) vinden eerder plaats dan vooraf voorzien (€ 4,7 miljoen). Daarnaast zijn verschillende trajecten voor COVID-19 getemporiseerd en/of niet helemaal tot besteding gekomen (€ 1,8 miljoen). Tevens is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van het budget (€ 1,2 miljoen).

Palliatieve zorg en ondersteuning

Betreft grotendeels de effectuering van de netwerkzorgactiviteiten palliatieve zorg van IKNL en Fibula. Deze taak is per 1 juli 2020 reeds overgegaan naar Fibula maar was nog niet in het budget verwerkt (€ 3,7 miljoen). Daarnaast heeft binnen het budget een aantal budgettair neutrale mutaties van andere begrotingsinstrumenten plaatsgevonden (€ 0,5 miljoen).

Licence