Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: ProRail

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2022 (spoor);

B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2020–2026;

C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2020;

D. Balansposten ProRail 2020.

In bijlage 4: Instandhouding zijn de gegevens over het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.

In verband met de voorgenomen omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2023 blijft bestaan. De Kamer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.

A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2022 (spoor)

Figuur 9 Kasstroomoverzicht

B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2020–2026

Tabel 98 Staat van baten en lasten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)

Staat van baten en lasten ProRail 2020-2026

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Bedragen x EUR mln

       
        

Exploitatiebijdrage moederdepartement

869

813

782

811

835

851

822

Geactiveerde uren eigen productie

125

217

228

235

228

224

212

Gebruiksvergoeding en overige opbrengsten

374

399

407

396

395

406

402

Baten

1.368

1.429

1.417

1.442

1.458

1.481

1.436

        

Apparaatskosten

554

592

591

593

585

581

574

Kosten van uitbesteed werk

708

731

720

743

767

794

756

Kapitaallasten

116

106

106

106

106

106

106

Lasten

1.378

1.429

1.417

1.442

1.458

1.481

1.436

        

Saldo van baten en lasten

‒ 10

0

0

0

0

0

0

Bron: jaarrekening ProRail 2020 en subsidieaanvraag ProRail 2021

C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2020

Tabel 99 Kasstroomoverzicht ProRail 2020 (bedragen x € 1 miljoen)

Kasstroomoverzicht ProRail 2020

Operationele activiteiten

Investerings-activiteiten

Totaal

    

Bedragen x EUR mln

   
    

Ontvangsten uit Infrastructuurfonds1

1.034

1.026

2.060

Ontvangsten van vervoerders

332

0

332

Ontvangsten van derden

119

255

374

Ontvangsten totaal

1.485

1.281

2.766

    

Betalingen aan leveranciers

1.109

1.150

2.259

Betalingen aan werknemers

298

106

404

Betalingen aan banken (rente en aflossing)

7

75

82

Afdracht BTW aan fiscus

70

0

70

Betalingen totaal

1.484

1.331

2.815

    

Mutatie liquide middelen

1

‒ 50

‒ 49

    

Liquide middelen per 31-12-2020

371

  

Liquide middelen per 31-12-2019

420

  

Afname liquide middelen 2020

‒ 49

  
1

In het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2020 is € 2.059 miljoen voor betalingen aan ProRail opgenomen. Het verschil ad € 1 miljoen wordt veroorzaakt door (tussentijdse) afrondingen op miljoenen euros.

Bron: jaarrekening ProRail 2020

D. Balansposten ProRail 2020

Tabel 100 Balansposten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)

Liquide middelen ProRail 2020 (Bron: jaarrekening ProRail 2020)

EOV

Aanleg

Totaal

    

Bedragen x EUR mln

   
    

Vooruit ontvangen bijdragen van derden

188

58

246

Vooruit ontvangen bijdragen van IenW

‒ 14

12

‒ 2

Vooruit ontvangen bijdragen

174

70

244

    

Nog te egaliseren investeringsbijdragen

57

57

114

Nog te egaliseren exploitatiebijdragen

‒ 26

0

‒ 26

Nog te egaliseren bijdragen

31

57

88

    

Getroffen voorzieningen en overige reserves

  

56

Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten

  

‒ 17

Nog te betalen kosten

  

39

    

Liquide middelen per 31-12-2020

  

371

Bron: jaarrekening ProRail 2020

Licence