Base description which applies to whole site

2.2 Uitgavenmutaties

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2023 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)

 

16.278.661

    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

‒ 726.369

    

1

Overheveling AP AV middelen

12

175.193

2

Overheveling AP Oekraine

1

560.000

3

Kasschuif AV middelen

12

‒ 296.393

4

Kasschuif Oekraine

1

‒ 665.568

5

Overige kasschuiven

12

‒ 48.800

6

Technische verwerking voedingsartikel DMF

13

‒ 1.075.517

7

Loonbijstelling Defensie

12

415.064

8

Prijsbijstelling Defensie

12

86.782

9

Eenmalige prijsbijstelling Defensie

12

14.734

10

Eindejaarsmarge Defensie

12

73.895

11

Eindejaarsmarge BIV/Srebrenica

1

12.700

12

Overige overboekingen

1, 2, 5, 9, 10, 12, 13

18.010

13

Overige mutaties

1,2,5, 12, 13

3.531

    
 

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

15.552.292

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

1. Overheveling AP AV middelen

Dit betreft het toevoegen van budget voor het arbeidsvoorwaardenpakket van Defensie vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor een nog in te voeren Individueel Keuzebudget (IKB) en een gemoderniseerd toelagenstelsel, conform afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023.

2. Overheveling AP Oekraïne

Dit betreft het toevoegen van budget voor uitgaven ten behoeve van Oekraïne voor geleverde en te leveren militaire steun vanuit aanvullende post van het ministerie van Financiën.

3. Kasschuif AV middelen

Het restant van € 296,4 miljoen aan arbeidsvoorwaardenmiddelen die vanuit het Coalitieakkoord aan het budget zijn toegevoegd, wordt doorgeschoven naar 2024 en 2025, omdat het de verwachting is dat dit budget in deze jaren uitgegeven zal worden. Hier maakt ook de overheveling vanuit de aanvullende post bij Financiën deel van uit. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor een nog verder uit te werken en in te voeren Individueel Keuzebudget (IKB) en een gemoderniseerd toelagenstelsel, conform afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Voordat deze hieraan uitgegeven kunnen worden dienen de sociale partners hier de komende tijd eerst overeenstemming over te bereiken.

4. Kasschuif Oekraïne

Een deel van de militaire steun aan Oekraïne leidt tot uitgaven in 2024. Daarom wordt € 665,7 miljoen vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024.

5. Overige kasschuiven

Dit betreffen kasschuiven voor het programma Defensie Open op Orde dat voornamelijk is vertraagd als gevolg van de achterblijvende werving en selectie van informatieadviseurs, en verscheidene mutaties om het budget gedurende de begrotingsperiode in het juiste ritme te plaatsen.

6. Technische verwerking voedingsartikel DMF

Vanwege de mutaties dit voorjaar op het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) dient een evenredige mutatie plaats te vinden op artikel 13 van deze Defensiebegroting (X). Deze is technisch van aard en de mutaties worden in de eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds toegelicht.

7. Loonbijstelling Defensie

De loonbijstelling tranche 2023 van € 415,1 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De loonbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12 Nog onverdeeld.

8. Prijsbijstelling Defensie

De prijsbijstelling tranche 2023 voor de defensiebegroting van €86,8 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting en vooralsnog geparkeerd op artikel 12 Nog onverdeeld.

9. Eenmalige prijsbijstelling Defensie

De eenmalige prijsbijstelling voortkomend uit de Najaarsnota 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36250, nr. 1) van €14,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De prijsbijstelling is vooralsnog geparkeerd op artikel 12 Nog onverdeeld.

10. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 van € 73,9 miljoen aan de begroting van Defensie.

11. Eindejaarsmarge BIV/Srebrenica

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 van € 12,7 miljoen vanuit de HGIS-middelen aan de begroting van Defensie.

12. Overige overboekingen

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 18,0 miljoen. Voornamelijk als gevolg van aanvullend budget voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 25,2 miljoen)

13. Overige mutaties

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de overige mutaties met € 3,5 miljoen.

Licence