Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste mutaties

Door wijzigingen in beleid van verschillende departementen kan worden overgegaan tot het beleggen of juist weghalen van taken bij gemeenten. Soms gaat dit gepaard met een toevoeging aan of een uitname uit het gemeentefonds. In de tabel met belangrijkste mutaties worden de mutaties groter dan € 30 mln. weergegeven. Een uitgebreid overzicht met mutaties is opgenomen in de verdiepingsbijlage (bijlage 1).

Tabel 2 Belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties ten opzichte van vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand ontwerpbegroting 2023 (incl. NvW)1

39.977.613

37.558.506

37.362.228

36.056.886

35.024.107

0

       

Mutaties 1e suppletoire 2023

1.539.597

2.001.071

1.666.409

474.568

1.459.178

36.326.735

       

Nieuwe mutaties

379.891

3.314.143

3.230.273

1.882.143

1.797.567

1.770.717

waarvan

      

1) Accres tranche 2024

 

3.161.082

3.161.082

1.841.749

1.838.286

1.832.238

2) Ruimte onder plafond BCF 2023

359.367

     

3) Financieringssystematiek

    

‒ 76.000

‒ 76.000

4) Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg

 

45.174

27.092

   

5) Flankerend armoedebeleid

 

50.000

    

6) Overige mutaties

20.524

57.887

42.099

40.394

35.281

14.479

       

Stand ontwerpbegroting 2024

41.897.101

42.873.720

42.258.910

38.413.597

38.280.852

38.097.452

1

Inclusief NvW: Kamerstukken II 2022/23, 36200 B, nr. 5

Toelichting

1) Accres tranche 2024

De accres tranche 2024 wordt in deze begroting toegevoegd aan het gemeentefonds. De accrest ranche 2024 bestaat uit een volumedeel van € 1,1 mld. in 2024 en 2025, en een LPO-deel van € 2,0 mld. in 2024 en 2025 en van ca. € 1,8 mld. in 2026 en verder.

Vanaf 2027 zal indexatie plaats vinden op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product.

2) Ruimte onder plafond BCF 2023

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (BCF) en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2023 is vooralsnog sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 359 mln.

3) Financieringssystematiek

Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet vanaf 2027 structureel € 1 miljard beschikbaar gesteld aan gemeenten. Conform de bestaande afspraken dient van dit bedrag een deel te worden afgestort in het BCF. Het gaat om een bedrag van € 76 miljoen per jaar.

4) Loon- en prijsbijstelling jeugdzorg

Bij Voorjaarsnota 2023 is de loon- en prijsbijstelling 2023 voor jeugdzorg, voor zover betrekking hebbend op de reserveringen voor jeugdzorg op de AP, aan het gemeentefonds toegevoegd. In deze begroting worden alsnog toegekend de middelen voor de loon- en prijsbijstelling 2022 over de reserveringen jeugdzorg op de AP. Deze overboeking heeft alleen betrekking op 2024 en 2025, omdat voor die jaren de middelen van de AP zijn vrij gegeven.

5) Flankerend armoedebeleid

Zoals in 2023 ook het geval was wordt in 2024 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld zodat gemeenten extra kunnen inzetten op het gebied van vroegsignalering en bijzondere bijstand

Licence