Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1.2.3 Plafondtoets Zorg

Tabel 1.2.3 Ontwikkelingen uitgaven plafond Zorg
 

(in miljoenen euro, min = onderschrijding)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1

Uitgavenplafond bij Voorjaarsnota 2022

82.140

88.273

93.397

97.978

  
 

Aanpassingen van het uitgavenplafond naar aanleiding van:

      

2

Overboekingen met Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Investeringen

‒ 5

‒ 324

‒ 275

‒ 272

‒ 270

‒ 125

3

Loon- en prijsontwikkeling

0

1.965

2.065

2.171

2.277

2.329

4

Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2023 (= 1 t/m 3)

82.135

89.913

95.187

99.876

  
        

5

Reguliere uitgaven bij Voorjaarsnota 2022

82.140

88.273

93.397

97.978

103.227

108.137

 

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond:

      

6

Overboekingen met Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Investeringen

‒ 5

‒ 324

‒ 275

‒ 272

‒ 270

‒ 125

7

Loon- en prijsontwikkeling

0

1.965

2.065

2.171

2.277

2.329

        
 

Uitgavenmutaties met beslag op budgettaire ruimte:

      

8

Actualisatie Wlz

‒ 125

139

22

22

22

22

9

Aanpassen basis Integraal Zorgakkoord

0

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

10

Actualisatie Zvw

‒ 722

‒ 110

‒ 110

‒ 110

‒ 110

‒ 110

11

Eigen risico Zvw

65

‒ 11

‒ 11

‒ 3

‒ 2

‒ 2

12

Eigen bijdragen Wlz

‒ 42

‒ 47

‒ 51

‒ 166

‒ 174

‒ 181

13

Kasschuiven

‒ 195

‒ 330

138

163

194

29

14

Diversen

5

35

35

5

5

5

15

Reguliere uitgaven bij Miljoenennota 2023 (= 5 t/m 15)

81.120

89.389

95.011

99.587

104.969

109.905

        

16

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Voorjaarsnota 2022 (= 5-1)

0

0

0

0

  

17

Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2023 (= 15-4)

‒ 1.015

‒ 524

‒ 177

‒ 289

  

18

Uitgavenniveau corona bij Miljoenennota 2023

274

43

0

0

0

0

19

Totale uitgaven bij Miljoenennota 2023 (= 15+18)

81.393

89.432

95.011

99.587

104.969

109.905

De toets op het uitgavenplafond Zorg laat een onderschrijding zien van 1 miljard euro in 2022. Deze onderschrijding is ontstaan sinds het definitief vaststellen van de plafonds bij Voorjaarsnota 2022. Een onderschrijding treedt ook op in 2023, 2024 en 2025, met respectievelijk 524 miljoen euro, 177 miljoen euro en 289 miljoen euro. De onderschrijdingen komen voornamelijk door de actualisaties in de Wlz en de Zvw en de aanpassing van de basis naar aanleiding van het Integraal Zorgakkoord.

Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond

6. Overboekingen met Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Investeringen

Het uitgavenplafond Zorg wordt verlaagd als gevolg van overboekingen naar het uitgavenplafond Rijksbegroting.

7. Loon- en prijsontwikkeling

De uitgavenraming voor de loon- en prijsontwikkeling is geactualiseerd op basis van de economische ramingen van het CPB.

Uitgavenmutaties met beslag op budgettaire ruimte

8. Actualisatie Wlz

Op basis van de brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de benutting van het Wlz-kader worden de uitgaven bijgesteld. Dit betreft onder meer een opwaartse bijstelling voor ggz-wonen van 173 miljoen euro structureel vanaf 2023 en een neerwaartse bijstelling van 117 miljoen euro structureel vanaf 2024 als gevolg van lagere rentes voor de normatieve huisvestingscomponent/normatieve inventarisatiecomponent (NHC/NIC).

9. Aanpassen basis Integraal Zorgakkoord

In het kader van het Integraal Zorgakkoord worden op basis van actuele inzichten over het uitgavenniveau in recente jaren de budgettaire kaders van de Integraal Zorgakkoord sectoren bijgesteld.

10. Actualisatie ZvwOp basis van de actuele cijfers van het Zorginstituut over het tweede kwartaal worden de uitgaven in de niet IZA-sectoren in de Zvw naar beneden bijgesteld. Voor alle sectoren zijn de actualisaties incidenteel in 2022 verwerkt. De grootste incidentele meevaller doet zich voor in de wijkverpleging (circa 1 miljard euro). Voor de sectoren die geen onderdeel zijn van het Integraal Zorgakkoord zijn de verwachte structurele effecten verwerkt. Dit betreft onder meer neerwaartse bijstellingen van 59 miljoen euro voor eerstelijn verblijf en 36 miljoen euro voor geriatrische revalidatiezorg. De structurele bijstellingen van de IZA-sectoren staan onder regel 9.

11. Eigen risico Zvw De geraamde opbrengst van het eigen risico in de Zvw wordt neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van de actualisaties op de Zvw-uitgaven (13,5 miljoen euro) en op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV)-raming van het CPB naar boven bijgesteld (15,9 miljoen euro structureel).

12. Eigen bijdragen WlzDe geraamde opbrengst van de eigen bijdragen in de Wlz wordt naar boven bijgesteld naar aanleiding van de actualisatie van het Wlz-kader (58,5 miljoen euro structureel) en op basis van de MEV-raming van het CPB (122 miljoen euro in 2027).

13. KasschuivenDiverse middelen onder het deelplafond Zorg worden geschoven naar latere jaren. Dit betreft middelen voor Valpreventie, Scheiden Wonen en Zorg, Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), Passende zorg als norm en het Integraal Zorgakkoord.

14. DiversenDit betreft onder meer het herstel van de loonbijstelling voor Caribisch Nederland van 5,2 miljoen euro structureel. Ook wordt in het kader van het Integraal Zorgakkoord voor zowel 2023 als 2024 30 miljoen euro gereserveerd voor het aanpakken van de wachtlijsten in de ggz.

18. Uitgavenniveau coronaHet kabinet heeft sinds de uitbraak van Covid-19 verschillende noodmaatregelen genomen. Het kabinet acht het niet wenselijk om voor deze noodmaatregelen andere uitgaven te verminderen. Daarom gaan deze maatregelen buiten het reguliere uitgavenplafond om. Voor 2022 is 274 miljoen euro beschikbaar, onder meer voor meerkosten in de Wlz.

Licence