Base description which applies to whole site

Begrotingsstaten

Beschrijving dataset

De begrotingsstaten tonen de mutaties van de begrote bedragen (en bij uitzondering de indeling) per begrotingswet op artikelniveau. Per begroting zijn er vier wetten, waar telkens een bedrag wordt begroot en geautoriseerd door de Kamer, en de ontwerpbegroting (zoals gepresenteerd met Prinsjesdag).
·          Ontwerpbegroting: bedragen in t-1, voorstel voor de wet van het kabinet zoals behandeld in de Kamer. Dit wordt gepresenteerd op Prinsjesdag.
·          Begrotingswet: bedragen t-1. De bedragen uit de begrotingswetten zoals vastgesteld door de Kamer. Dit is de “beginstand” van de begroting en kan afwijken van de Ontwerpbegroting als gevolg van amendementen.
·          Eerste Suppletoire begroting: bedragen t –voorjaar/juni. Bij de eerste suppletoire begroting kunnen de bedragen in het lopende begrotingsjaar worden gewijzigd, door beleidswijzigingen of aanpassingen in de ramingen. De suppletoire begroting wordt in de regel in juni van het uitvoeringsjaar van de begroting aangenomen.
·          Tweede Suppletoire begroting: bedragen t – najaar/december. Bij de tweede suppletoire begrotingswet worden de laatste wijzigingen van het lopende begrotingsjaar aangebracht. In de praktijk zijn dit alleen nog technische wijziging omdat deze wet pas in November/December wordt aangenomen.
·          Slotwet/Realisatie. Na het begrotingsjaar worden de standen opgemaakt. Vervolgens controleert de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer de cijfers. Na eventuele correcties worden de realisatie cijfers bij wet vastgesteld in de Slotwet en verantwoord in de departementale jaarverslagen, aangeboden aan de Kamer op verantwoordingsdag.
In deze dataset worden deze vijf standen per artikel weergegeven, zodat de veranderingen op artikel niveau door de tijd gevolgd kunnen worden. Dit is een belangrijke toevoeging op de b-tabellen, omdat deze alleen realisatiecijfers van eerdere jaren laat zien. In de begrotingsstaten kan worden gevolgd hoe de standen veranderen gedurende het jaar heen.

Eigenaar
Licentie Publiek domein
Updated 05/02/2021 - 00:00
Status Beschikbaar
Language Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Omschrijving Download
Bekijk informatie over deze dataset op data.overheid.nl
Begrotingsstaten CSV
Licence