Base description which applies to whole site

Automatische stabilisatoren uitsplitsing

Het verschil tussen de geraamde ontvangsten in de Miljoenennota 2020 en het Financieel Jaarverslag Rijk 2020 veroorzaakt door endogene effecten bedroeg 1,2 miljard. Hieronder wordt dit verder uitgesplitst naar belastingsoort.

 


Licence