Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. Inkomsten

De raming van de belasting- en premieontvangsten 2015 is ten opzichte van de stand Miljoenennota 2015 per saldo met 1,6 miljard euro opwaarts bijgesteld.

Tabel 7: Belasting- en premieontvangsten 2015 op EMU-basis

(in miljarden euro)

Stand MN 2015

Stand VJN 2015

Mutatie

Belastingen en premies volksverzekeringen

183,8

186,1

2,3

 

wv. belastingen

146,6

146,5

– 0,1

 

wv. premies volksverzekeringen

37,2

39,6

2,4

Premies werknemersverzekeringen

53,9

53,1

– 0,7

Totaal

237,7

239,3

1,6

Tabel 8 geeft een uitsplitsing van de oorsprong van de bijgestelde raming ten opzichte van de stand bij Miljoenennota 2015. De endogene ontwikkeling, dat is de ontwikkeling van de inkomsten die gerelateerd zijn aan de economische ontwikkeling, zorgt voor 2,5 miljard euro hogere ontvangsten. Deze bijstelling volgt uit het economisch beeld op basis van het CEP 2015. Deze meevaller van 2,5 miljard euro betreft met name de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting.

Tabel 8: Overzicht mutaties van de inkomsten sinds Miljoenennota 2015

(in miljarden euro)

Ontvangsten

Stand Miljoenennota 2015

237,7

     

Mutatie

1,6

 

wv. endogene groei

2,5

 

wv. Beleidsmaatregelen

– 0,9

     

Stand Voorjaarsnota 2015

239,3

De ontvangsten uit de vennootschapsbelasting zijn flink opwaarts bijgesteld op basis van de verbeterde winstgevendheid van bedrijven die volgt uit het CEP-beeld en wordt tevens bevestigd door de gerealiseerde kasontvangsten tot en met april 2015. Hetzelfde geldt voor de dividendbelasting, die ook met de bedrijfswinsten samenhangt. Daarnaast volgt uit CEP 2015 een gunstiger ontwikkeling van de werkgelegenheid in 2015, naast een lagere pensioenpremieontwikkeling en een lagere hypotheekrenteaftrek. Dit leidt per saldo tot een opwaartse bijstelling van de ontvangsten uit de loon- en inkomensheffing. Bij de btw-ontvangsten is ten opzichte van Miljoenennota 2015 sprake van een beperkte neerwaartse bijstelling. Deze volgt uit het CEP 2015 waarbij de verwachtingen over de ontwikkeling van de investeringen in woningen en de waardeontwikkeling van de particuliere consumptie licht neerwaarts zijn bijgesteld.

Ten slotte zorgen beleidsmaatregelen per saldo voor 0,9 miljard euro lagere ontvangsten. Deze mutatie betreft grotendeels lagere ontvangsten uit de zorgpremies vanwege een lagere gemiddelde nominale zorgpremie dan bij Miljoenennota 2015 nog werd verwacht. Daarnaast leidt onder meer het verruimen van het fiscale eenheid regime naar aanleiding van uitspraken van de Hoge Raad tot beleidsmatig lagere ontvangsten in 2015.

Licence