Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wetten van 26 januari 2012, Stb. 2012, nr. 51, respectievelijk 13 september 2012, Stb. 2012, nr. 435, laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari 2013, Stb. 2013, nr. 59;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister-president,minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012 (Slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ....

Begroting 2012

De Koning (I)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire wet

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

39.495

39.495

0

198

198

406

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

01

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

7.216

7.216

0

0

0

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

26.682

26.682

0

174

174

301

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.597

5.597

0

24

24

105

   

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire wet

Totaal geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

343

343

0

40.036

40.036

406

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

01

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

0

0

0

7.216

7.216

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

185

185

0

27.041

27.041

301

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

158

158

0

5.779

5.779

105

   

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

40.243

40.243

409

207

207

3

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

01

Uitkeringen aan de leden van het koninklijk huis

7.208

7.208

0

– 8

– 8

0

02

Functionele uitgaven van de Koning

27.041

27.041

301

0

0

0

03

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.994

5.994

108

215

215

3

Licence