Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van pm 2013, Stb. pm;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastentendiensten voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. .....

Begroting 2012

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting t/m incidentele suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

17.564.976

45.839

 

348.204

50.423

               
 

Beleidsartikelen

 

17.358.513

35.136

 

257.702

48.815

41

Volksgezondheid

618.733

630.570

9.710

13.001

13.404

1.193

42

Gezondheidszorg

8.139.946

8.163.594

22.926

293.069

294.294

22.285

43

Langdurige zorg

6.366.932

6.391.860

0

– 15.065

– 15.037

3.358

44

Maatschappelijke ondersteuning

209.355

212.152

0

– 922

– 922

1.883

45

Jeugd

1.482.355

1.488.585

1.630

– 5.266

– 3.936

18.325

46

Sport en bewegen

104.122

128.976

870

– 49.398

– 36.998

870

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

342.171

342.776

0

6.197

6.897

901

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

206.463

10.703

 

90.502

1.608

97

Algemeen

27.122

33.122

0

22.774

22.774

0

98

Apparaatsuitgaven

227.923

228.503

5.703

14.464

14.436

1.608

99

Nominaal en onvoorzien

– 44.332

– 55.162

5.000

53.292

53.292

0

   

(3)

(4)= (1)+(2)+(3)

Art.

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

222.606

67.599

 

18.135.786

163.861

               
 

Beleidsartikelen

 

190.207

34.921

 

17.806.422

118.872

41

Volksgezondheid

– 31.474

– 34.107

8.033

600.260

609.867

18.936

42

Gezondheidszorg

187.296

177.424

29.700

8.620.311

8.635.312

74.911

43

Langdurige zorg

74.172

69.518

0

6.426.039

6.446.341

3.358

44

Maatschappelijke ondersteuning

– 29.642

– 29.582

0

178.791

181.648

1.883

45

Jeugd

19.227

19.227

– 2.812

1.496.316

1.503.876

17.143

46

Sport en bewegen

– 10.571

– 10.571

0

44.153

81.407

1.740

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

– 1.702

– 1.702

0

346.666

347.971

901

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

32.399

32.678

 

329.364

44.989

97

Algemeen

25.841

25.841

32.078

75.737

81.737

32.078

98

Apparaatsuitgaven

3.887

4.447

600

246.274

247.386

7.911

99

Nominaal en onvoorzien

– 8.719

2.111

0

241

241

5.000

   

(5)

(6)

Art.

Omschrijving

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

18.813.772

900.822

 

677.986

736.961

               
 

Beleidsartikelen

 

18.485.649

852.294

 

679.227

733.422

41

Volksgezondheid

589.756

602.298

21.135

– 10.504

– 7.569

2.199

42

Gezondheidszorg

8.635.042

9.368.619

792.778

14.731

733.307

717.867

43

Langdurige zorg

6.443.138

6.414.519

7.629

17.099

– 31.822

4.271

44

Maatschappelijke ondersteuning

155.898

174.436

2.328

– 22.893

– 7.212

445

45

Jeugd

1.550.615

1.503.200

24.143

54.299

– 676

7.000

46

Sport en bewegen

42.713

79.557

3.238

– 1.440

– 1.850

1.498

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

340.290

343.020

1.043

– 6.376

– 4.951

142

               
 

Niet-beleidsartikelen

 

328.123

48.528

 

– 1.241

3.539

97

Algemeen

71.254

82.468

32.484

– 4.483

731

406

98

Apparaatsuitgaven

248.927

245.655

16.044

2.653

– 1.731

8.133

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

– 241

– 241

– 5.000

Departementale suppletoire begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten (Slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2012

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Baten-lastendiensten

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)

Naam Baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

           
             

Totale baten

41.905

0

0

41.905

40.099

– 1.806

Totale lasten

41.905

0

0

41.905

41.916

11

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 1.817

– 1.817

           

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

600

600

Totale kapitaaluitgaven

– 6.000

0

0

– 6.000

– 7.225

– 1.225

           

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

         

           

Totale baten

37.480

0

0

37.480

38.548

1.068

Totale lasten

37.480

0

0

37.480

38.440

960

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

108

108

           

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

– 371

– 371

Totale kapitaaluitgaven

– 2.630

0

0

– 2.630

– 2.049

581

           

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

         

           

Totale baten

392.109

0

0

392.109

370.762

– 21.347

Totale lasten

392.109

0

0

392.109

367.961

– 24.148

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

2.801

2.801

           

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 6.886

0

0

– 6.886

– 3.023

3.863

           

Nederlands Vaccin Instituut

         

           

Totale baten

0

0

0

0

16.994

16.994

Totale lasten

0

0

0

0

27.766

27.766

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 10.772

– 10.772

           

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

37.484

37.484

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0

– 1.778

– 1.778

           

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata

         

           

Totale baten

29.482

0

0

29.482

30.128

646

Totale lasten

29.482

0

0

29.482

29.916

434

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

212

212

           

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

431

431

Totale kapitaaluitgaven

– 850

0

0

– 850

– 480

370

           

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

         

           

Totale baten

10.094

0

0

10.094

10.194

100

Totale lasten

10.094

0

0

10.094

10.014

– 80

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

180

180

           

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 112

0

0

– 112

– 140

– 28

Licence