Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 en vastgesteld bij de wet van 16 december 2015, Kamerstuk 34 000 X, nr. 1.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 10 december 2014, Kamerstuk 34 000 X

Ministerie van Defensie (X)

Bedragen in EUR 1.000

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.267.606

8.233.930

268.595

390.107

57.835

– 8.313

8.657.713

8.291.765

260.282

                   

Beleidsartikelen

6.413.079

6.379.403

261.777

529.984

160.112

– 8.348

6.943.063

6.539.515

253.429

                   

1. Inzet

367.889

367.889

26.774

– 78.288

– 78.288

– 10.000

289.601

289.601

16.774

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

689.550

689.550

19.951

35.372

35.372

– 4.313

724.922

724.922

15.638

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.137.980

1.137.980

20.523

76.241

76.241

– 977

1.214.221

1.214.221

19.546

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

633.799

633.799

15.759

39.096

39.096

– 2.593

672.895

672.895

13.166

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

319.517

319.517

4.590

33.037

33.037

– 182

352.554

352.554

4.408

6. Investeringen krijgsmacht

1.479.879

1.446.203

77.636

269.268

– 109.404

295

1.749.147

1.336.799

77.931

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

743.894

743.894

42.933

38.018

38.018

– 24

781.912

781.912

42.909

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

1.040.571

1.040.571

53.611

117.240

126.040

9.446

1.157.811

1.166.611

63.057

                   

Niet-beleidsartikelen

1.854.527

1.854.527

6.818

– 139.877

– 102.277

35

1.714.650

1.752.250

6.853

                   

9 Algemeen

100.136

100.136

 

6.359

7.259

 

106.495

107.395

 

10 Centraal apparaat

1.595.554

1.595.554

6.818

– 43.430

– 6.730

35

1.552.124

1.588.824

6.853

11 Geheime uitgaven

5.353

5.353

 

37

37

 

5.390

5.390

 

12 Nominaal en onvoorzien

153.484

153.484

 

– 102.843

– 102.843

 

50.641

50.641

 

Bedragen in EUR 1.000

 

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

455.783

134.725

82.292

9.113.496

8.426.490

342.574

             

Beleidsartikelen

477.957

156.899

51.096

7.421.020

6.696.414

304.525

             

1. Inzet

21.028

21.028

22.728

310.629

310.629

39.502

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

10.903

10.903

 

735.825

735.825

15.638

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

4.246

4.246

– 13.500

1.218.467

1.218.467

6.046

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

22.231

22.231

 

695.126

695.126

13.166

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

4.369

4.369

912

356.923

356.923

5.320

6. Investeringen krijgsmacht

432.003

110.945

46.366

2.181.150

1.447.744

124.297

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

5.001

5.001

– 8.000

786.913

786.913

34.909

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

– 21.824

– 21.824

2.590

1.135.987

1.144.787

65.647

             

Niet-beleidsartikelen

– 22.174

– 22.174

31.196

1.692.476

1.730.076

38.049

             

9 Algemeen

1.747

1.747

 

108.242

109.142

 

10 Centraal apparaat

25.554

25.554

31.196

1.577.678

1.614.378

38.049

11 Geheime uitgaven

1.166

1.166

 

6.556

6.556

 

12 Nominaal en onvoorzien

– 50.641

– 50.641

       
Licence