Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. ... Begroting 2018 Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (bedragen in EUR 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

1.981.516

2.700.199

78.811

589.245

323.243

2.500

648.271

8.326

3.503

3.219.032

3.031.768

84.814

2.727.142

3.071.130

84.586

– 491.890

39.362

– 228

                                       
 

Beleidsartikelen

1.981.516

2.700.199

78.811

589.245

323.243

2.500

648.271

8.326

3.503

3.219.032

3.031.768

84.814

2.727.142

3.071.130

84.586

– 491.890

39.362

– 228

                                       

1

Duurzame handel en investeringen

354.944

508.830

4.119

96.207

35.071

2.500

346.977

– 5.696

0

798.128

538.205

6.619

614.842

537.160

11.447

– 183.286

– 1.045

4.828

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

475.744

666.496

 

159.450

41.060

 

154.286

6.574

 

789.480

714.130

 

690.998

710.799

 

– 98.482

– 3.331

 

3

Sociale vooruitgang

424.577

724.927

 

112.050

61.400

 

– 33.741

28.209

 

502.886

814.536

 

464.862

814.757

 

– 38.024

221

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

615.301

586.979

 

180.437

158.000

 

181.907

71.573

 

977.645

816.552

 

841.813

811.055

 

– 135.832

– 5.497

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

110.950

212.967

74.692

41.101

27.712

0

– 1.158

– 92.334

3.503

150.893

148.345

78.195

114.627

197.359

73.139

– 36.266

49.014

– 5.056

Licence