Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

133.782

133.782

5.890

13.693

14.578

350

‒ 548

‒ 1.048

‒ 410

           
 

Beleidsartikelen

133.782

133.782

5.890

9.575

10.460

350

3.570

3.070

‒ 410

1

Raad van State

67.034

67.034

1.950

5.334

5.334

0

1.436

1.436

‒ 650

2

Algemene Rekenkamer

33.140

33.140

1.217

250

250

0

1.537

1.037

0

3

De Nationale ombudsman

19.800

19.800

2.189

850

850

350

771

771

240

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.434

4.434

199

2.484

2.484

0

‒ 87

‒ 87

0

6

Kabinet Gouverneur Aruba

1.908

1.908

60

0

0

0

474

474

0

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

2.896

2.896

200

0

0

0

80

80

0

8

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.105

2.105

75

19

19

0

256

256

0

9

Kiesraad

2.465

2.465

0

638

1.523

0

‒ 897

‒ 897

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

4.118

4.118

0

‒ 4.118

‒ 4.118

0

10

Nog onverdeeld

0

0

0

4.118

4.118

0

‒ 4.118

‒ 4.118

0

Licence