Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de Rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister voor Medische Zorg,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000).

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.678.755

18.908.595

133.631

         
 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9.947.007

10.109.624

127.838

1

Volksgezondheid

841.380

1.039.958

13.903

3

Langdurige zorg en ondersteuning

7.423.429

7.259.805

5.691

4

Zorgbreed beleid

950.840

1.072.559

70.655

5

Jeugd

95.773

95.773

26.085

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

254.599

254.599

2.901

9

Algemeen

23.374

26.572

0

10

Apparaatsuitgaven

338.243

340.989

8.603

11

Nog onverdeeld

19.369

19.369

0

         
 

Medische Zorg

8.731.748

8.798.971

5.793

2

Curatieve Zorg

3.087.725

3.124.356

5.053

6

Sport en bewegen

405.574

436.166

740

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.238.449

5.238.449

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000).

Baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

51.642

51.642

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

84.551

84.551

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

375.900

375.900

0

Totaal

512.093

512.093

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000).

Baten-lastenagentschap

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

0

500

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

3.720

6.691

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

4.800

Totaal

3.720

11.991

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2020 (bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven 2020 (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten 2020 (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten 2020 (bedragen x € 1.000)
Licence