Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        

1

Investeren in waterveiligheid

847.847

519.176

164.879

600.913

113.083

‒ 70

2

Investeren in zoetwatervoorziening

16.160

19.302

 

24.812

30.938

0

3

Beheer, onderhoud en vervanging

146.299

154.524

 

36.434

31.693

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

29.166

42.699

 

7.399

46.981

 

51

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

351.329

352.173

 

‒ 14.685

‒ 14.956

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

1.053.739

  

159.454

7

Investeren in waterkwaliteit

120.090

130.801

57

51.037

‒ 53.159

431

        
 

Subtotaal

1.510.891

1.218.675

1.218.675

705.910

154.580

159.815

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

‒ 5.235

 

Subtotaal

1.510.891

1.218.675

1.218.675

705.910

154.580

154.580

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

0

  

0

 

Totaal

1.510.891

1.218.675

1.218.675

705.910

154.580

154.580

        

1 Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence