Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), en van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA), beide voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

  

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

  

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17.436.223

10.851.155

156.109.288

‒ 578.549

1.374.108

11.506.445

‒ 24.339.794

‒ 1.442.698

‒ 519.823

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Belastingen

3.003.483

3.124.936

150.892.819

123.921

123.921

11.607.510

444.626

36.897

‒ 1.257.020

2

Financiële markten

26.053

26.053

10.255

7.912

7.912

50

‒ 969

‒ 969

100

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

692.928

692.928

815.850

‒ 2.980

719.937

‒ 183.332

‒ 52.740

‒ 238.340

846.074

4

Internationale financiële betrekkingen

‒ 2.082.075

79.362

136.298

‒ 1.098.425

34.315

‒ 9.422

‒ 11.010.490

‒ 19.040

0

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen

10.133.378

1.265.378

624.914

68.058

165.058

68.663

‒ 13.979.364

‒ 942.244

‒ 257.620

6

Btw-compensatiefonds

3.576.710

3.576.710

3.576.710

21.177

21.177

21.177

148.641

148.641

148.641

9

Douane

540.248

540.248

605

‒ 19.265

‒ 19.265

0

5.003

5.003

0

13

Toeslagen

747.934

747.934

0

355.281

355.281

0

566.947

28.844

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

8

Apparaat kerndepartement

283.512

283.512

51.837

9.885

9.885

1.799

8.491

8.491

2

10

Nog onverdeeld

514.052

514.094

0

‒ 44.113

‒ 44.113

0

‒ 469.939

‒ 469.981

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Financien (IXB) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

  

Realisatie (5)

  

Slotverschillen (6) = (5) - (4)

  
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

‒ 7.482.120

10.782.565

167.095.910

‒ 6.872.429

9.480.552

172.147.485

609.691

‒ 1.302.013

5.051.575

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Belastingen

3.572.030

3.285.754

161.243.309

3.306.919

3.187.437

166.431.153

‒ 265.111

‒ 98.317

5.187.844

2

Financiële markten

32.996

32.996

10.405

29.699

27.105

29.555

‒ 3.297

‒ 5.891

19.150

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

637.208

1.174.525

1.478.592

571.099

323.402

1.447.139

‒ 66.109

‒ 851.123

‒ 31.453

4

Internationale financiële betrekkingen

‒ 14.190.990

94.637

126.876

‒ 12.102.702

93.931

127.084

2.088.288

‒ 706

208

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen

‒ 3.777.928

488.192

435.957

‒ 4.483.155

400.212

382.566

‒ 705.227

‒ 87.980

‒ 53.391

6

Btw-compensatiefonds

3.746.528

3.746.528

3.746.528

3.666.793

3.666.793

3.666.793

‒ 79.735

‒ 79.735

‒ 79.735

9

Douane

525.986

525.986

605

518.330

520.489

750

‒ 7.656

‒ 5.497

145

13

Toeslagen

1.670.162

1.132.059

0

1.314.742

961.045

43

‒ 355.420

‒ 171.014

43

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

8

Apparaat kerndepartement

301.888

301.888

53.638

305.846

300.138

62.402

3.958

‒ 1.750

8.764

10

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Financien (IXA) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

22.457.577

22.457.577

65.873.342

‒ 9.000

‒ 9.000

19.449.811

3.930.000

3.930.000

‒ 8.382.044

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Financiering staatsschuld

20.926.321

20.926.321

56.731.000

‒ 9.000

‒ 9.000

17.266.000

3.626.000

3.626.000

‒ 12.437.000

12

Kasbeheer

1.531.256

1.531.256

9.142.342

0

0

2.183.811

304.000

304.000

4.054.956

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Financien (IXA) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6) = (5) - (4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

26.378.577

26.378.577

76.941.109

48.049.186

48.049.186

78.272.943

21.670.609

21.670.609

1.331.834

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Financiering Staatsschuld

24.543.321

24.543.321

61.560.000

46.538.410

46.538.410

60.641.287

21.995.089

21.995.089

‒ 918.713

12

Kasbeheer

1.835.256

1.835.256

15.381.109

1.510.776

1.510.776

17.631.656

‒ 324.480

‒ 324.480

2.250.547

Licence