Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

152.067

152.067

6.040

17.034

17.034

0

26.419

8.866

363

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Raad van State

75.728

75.728

1.950

656

656

0

1.342

1.342

0

2

Algemene Rekenkamer

35.098

35.098

1.017

1.745

1.745

0

2.100

1.100

0

3

De Nationale ombudsman

23.239

23.239

2.539

2.880

2.880

0

5.407

1.037

363

4

Kanselarij Nederlandse Orden

4.691

4.691

199

743

743

0

188

188

0

6

Kabinet Gouverneur Aruba

2.001

2.001

60

478

478

0

66

66

0

7

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.032

3.032

200

30

30

0

104

104

0

8

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.204

2.204

75

236

236

0

7.075

7.075

0

9

Kiesraad

6.074

6.074

0

5.486

5.486

0

14.917

2.734

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

10

Nog onverdeeld

0

0

0

4.780

4.780

0

‒ 4.780

‒ 4.780

0

Licence