Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

 De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Justitiele Informatiedienst (Justid) en de Justitiële ICT organisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

 Onder verwijzing naar artikel 4.1 van de Comptabiliteitswet 2016 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister voor Rechtsbescherming niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.247.474

15.273.901

1.570.467

     
 

Beleidsartikelen

   

31

Politie

6.674.646

6.695.742

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.868.858

1.868.858

198.130

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.466.556

1.470.556

1.280.049

34

Straffen en Beschermen

3.241.763

3.241.763

82.382

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

291.752

291.752

2.000

37

Migratie

1.202.839

1.202.839

3.000

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

91

Apparaat kerndepartement

460.130

461.461

4.406

92

Nog onverdeeld

37.817

37.817

0

93

Geheim

3.113

3.113

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.650.221

2.650.221

0

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

532.144

532.144

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

157.125

157.125

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

88.049

88.049

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

53.953

52.109

1.844

Justitiële Informatiedienst (Justid)

61.236

60.999

237

Justitiële ICT organisatie (JIO)

145.376

145.376

0

Totaal

3.688.104

3.686.023

2.081

    

Naam baten-lastenagentschap

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

 

15.000

39.000

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

 

7.810

810

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

 

10.806

6.365

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

 

8.667

4.900

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

 

0

0

Justitiële Informatiedienst (Justid)

 

5.000

4.000

Justitiële ICT organisatie (JIO)

 

76.794

63.372

Totaal

 

124.077

118.447

Licence