Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

50.070.352

48.215.904

260.364

21.152.938

210.065

879.701

 

Beleidsartikelen

      

1

Volksgezondheid

4.746.091

2.946.757

88.221

682.322

‒ 87.513

14.000

2

Curatieve zorg

3.857.046

3.799.484

76.612

3.303.347

‒ 32.496

15.419

3

Langdurige zorg en ondersteuning

29.974.307

29.765.243

10.051

16.290.971

‒ 96.668

0

4

Zorgbreed beleid

1.247.813

1.468.781

14.215

293.173

‒ 21.807

279.516

5

Jeugd

181.057

150.674

2.400

‒ 29.319

‒ 38.819

1.103

6

Sport en bewegen

713.212

708.771

52.024

11.669

‒ 79.031

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

213.102

218.069

3.339

4.391

3.491

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

8.439.949

8.439.949

0

595.000

595.000

570.000

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

9

Algemeen

36.386

39.979

1.500

28.282

2.942

0

10

Apparaatsuitgaven

633.975

651.105

12.002

167

‒ 7.969

‒ 337

11

Nog onverdeeld

27.414

27.092

0

‒ 27.065

‒ 27.065

0

Licence