Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3

EXPERIMENT TOLERANTIEGRENZEN

Niveau Tolerantie % Omvangsbasis
  Oud Nieuw Oud Nieuw
Fouten Onzekerheden Fouten Onzekerheden    
Rijk(srekening)1 1% 1% – Totaal uitgaven Rijk – Totaal ontvangsten Rijk – Totale uitgaven Rijk – Totale ontvangsten Rijk
Begrotingshoofdstuk: 1% 3%     – Totaal verplichtingen – Totaal uitgaven + baten van derden2 – Totaal ontvangsten  
             
< € 100 mln     10% 10%   – Totaal verplichtingen – Totaal uitgaven + totaal ontvangsten + baten van derden
> € 100 mln en ≥ € 150 mln     10% 10%    
> € 150 mln en ≥ € 500 mln     15 mln 15 mln    
> € 500 mln en ≥ 1,5 mld     15 mln 3%    
> 1,5 mld     1% 3%    
Begrotingsartikel3: ≥            
= € 50 mln 10% 30%     – verplichtingen  
> € 50 mln en < € 500 mln € 5 mln € 15 mln     – uitgaven ≥  
= € 500 mln 1% 3%     – ontvangsten  
             
< € 100 mln 10% 10%     – verplichtingen  
> € 100 mln en = € 150 mln 10% 10%     – uitgaven + ontvangsten  
> € 150 mln en = € 500 mln 15 mln 15 mln        
> € 500 mln 3% 3%        
Baten-lastendiensten:         – totale baten  
≥ € 50 mln 10% 30%     – totale lasten  
> € 50 mln en < € 500 mln € 5 mln € 15 mln     – totale kapitaaluitgaven  
≥ € 500 mln 1% 3%     – totale kapitaalontvangsten  
             
< € 100 mln     10% 10%   Som van de totale baten van alle baten-lastendiensten
> € 100 mln en ≥ € 150 mln     10% 10%    
> € 150 mln en ≥ € 500 mln     15 mln 15 mln    
> € 500 mln en ≥ 1,5 mld     15 mln 3%    
> 1,5 mld     1% 3%    
Saldibalansposten4:            
≥ € 50 mln 10% 30%     Alle relevante posten in de saldibalans afzonderlijk  
> € 50 mln en < € 500 mln € 5 mln € 15 mln ≥ € 500 mln 1% 3%    
Saldibalans totaal 1% 3%     Totaal van de relevante5 saldibalansposten  
             
< € 100 mln     10% 10%   Totaal van de relevante saldibalansposten
> € 100 mln en = € 150 mln     10% 10%    
> € 150 mln en = € 500 mln     15 mln 15 mln    
> € 500 mln en = 1,5 mld     15 mln 3%    
> 1,5 mld     1% 3%    

1 Betreft de som van alle fouten én onzekerheden in de departementale jaarverslagen.

2 Dit is de som van de baten van alle baten-lastendiensten minus de bijdragen van het moederdepartement.

3 Op het niveau van de begrotingsartikelen telt de Algemene Rekenkamer fouten en onzekerheden bij elkaar, alvorens deze te toetsen aan de tolerantiegrenzen. Daarbij hanteert zij de tolerantiegrenzen zoals deze gelden voor fouten.

4 In de nieuwe situatie worden de fouten en onzekerheden niet meer op het niveau van de afzonderlijk posten van de saldibalans geëvalueerd.

5 De relevante saldibalansposten zijn: liquide middelen, intracomptabele vorderingen, intracomptabele schulden, extracomptabele vorderingen, extracomptabele schulden, voorschotten, openstaande rechten, openstaande verplichtingen (incl. garanties) en deelnemingen.

Licence