Base description which applies to whole site

1.1 De departementale begroting

In deze vierde Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2020 wordt de begroting voor het jaar 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de aanvullende maatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus.

Uitgaven en verplichtingen

  • De uitgaven van beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt worden voor de verlenging van de tijdelijke regeling NOW voor 2020 verhoogd met 2,2miljard.

  • Verder wordt op artikel 1 voor de verlenging van de tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland de uitgaven verhoogd met 6,6miljoen.

  • Op artikel 2 bijstand, participatiewet en toeslagenwet wordt voor de verlenging van de Tozo de uitgaven met 250,0miljoen verhoogd.

  • Verder worden op artikel 2 de uitgaven van de opdrachten verhoogd met 3,0miljoen voor versnellen brede schuldenaanpak.

  • Op artikel 7 Kinderopvang worden de uitgaven met 8,5miljoen verhoogd voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders die geen recht hebben op KOT en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen.

  • Op artikel 11 uitvoering worden de uitgaven met 7,0miljoen verhoogd voor de verlenging van de uitvoeringskosten NOW.

  • Op artikel 98 algemeen zijn de uitgaven met 0,2miljoen verhoogd voor arbeidsbemiddeling Caribisch Nederland.

  • De uitgaven op artikel 99 Nominaal en onvoorzien worden verhoogd met 82,5miljoen voor diverse uitgaven aan flankerend beleid.

Waar van toepassing lopen de uitgaven voor alle noodmaatregelen door in verdere jaren.

Ontvangsten

Bij de ontvangsten zijn artikel 7 kinderopvang en artikel 10 tegemoekoming ouders beiden verlaagd met 0,5miljoen voor de verlenging verlaging invorderingsrente bij de KOT en de WKB.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Licence