Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

B. Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 34

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x 1.000)

Stand Ontwerpbegroting 2021 (incl. NvW, amendementen en ISB1)

Mutaties ISB 2

Stand ontwerp begroting (incl ISB2)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.974.073

2.500

2.976.573

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

180.318

0

180.318

0

0

0

0

34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

Personele uitgaven

142.144

0

142.144

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

136.232

0

136.232

0

0

0

0

waarvan externe inhuur

4.591

0

4.591

0

0

0

0

waarvan overig personeel

1.321

0

1.321

0

0

0

0

Materiele uitgaven

38.174

0

38.174

0

0

0

0

waarvan ict

14.271

0

14.271

0

0

0

0

waarvan sso's

15.289

0

15.289

0

0

0

0

waarvan overig materieel

8.614

0

8.614

0

0

0

0

Programma-uitgaven

2.793.755

2.500

2.796.255

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdrage Agentschappen

Dienst Justis

4.094

0

4.094

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

Integriteit en kansspelen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

Integriteit en Kansspelen

23

0

23

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.883

0

2.883

0

0

0

0

Subsidies

Integriteit en kansspelen

1.050

0

1.050

0

0

0

0

Overige Subsidies

4.353

0

4.353

0

0

0

0

Opdrachten

Integriteit en kansspelen

1.860

0

1.860

0

0

0

0

Overige Opdrachten

2.490

0

2.490

0

0

0

0

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdrage Agentschappen

DJI-gevangeniswezen

1.131.850

0

1.131.850

0

0

0

0

DJI-Forensische zorg

970.211

0

970.211

0

0

0

0

CJIB

121.928

0

121.928

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

Reclassering Nederland

152.425

0

152.425

0

0

0

0

Leger des Heils

23.262

0

23.262

0

0

0

0

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

76.193

0

76.193

0

0

0

0

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

556

0

556

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

Terugdringen recidive

0

0

0

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.484

0

2.484

0

0

0

0

Subsidies

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.394

0

4.394

0

0

0

0

Terugdringen recidive

0

0

0

0

0

0

0

Toezicht en behandeling

537

0

537

0

0

0

0

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.636

0

1.636

0

0

0

0

Overige Subsidies

2.065

0

2.065

0

0

0

0

Opdrachten

Forensische zorg

4.632

0

4.632

0

0

0

0

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

9.987

0

9.987

0

0

0

0

Terugdringen recidive

6.132

0

6.132

0

0

0

0

Overige Opdrachten

4.073

0

4.073

0

0

0

0

34.4 Slachtofferzorg

Bijdrage ZBO's/RWT's

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

8.207

0

8.207

0

0

0

0

Slachtofferhulp Nederland

34.091

0

34.091

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

Overige bijdragen medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies

Perspectief Herstelbemiddeling

1.744

0

1.744

0

0

0

0

Overige subsidies

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

Slachtofferzorg

7.384

2.500

9.884

0

0

0

0

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.167

0

21.167

0

0

0

0

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.883

0

3.883

0

0

0

0

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdrage Agentschappen

DJI jeugd

154.074

0

154.074

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

LBIO

1.864

0

1.864

0

0

0

0

Halt

12.317

0

12.317

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

BES Voogdijraad

1.122

0

1.122

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.116

0

2.116

0

0

0

0

Subsidies

Subsidies jeugdbescherming

1.310

0

1.310

0

0

0

0

Subsidies jeugdaangelegenheden

794

0

794

0

0

0

0

Overige Subsidies

3.436

0

3.436

0

0

0

0

Opdrachten

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.661

0

1.661

0

0

0

0

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.901

0

3.901

0

0

0

0

Toezicht en behandeling jeugd

1.822

0

1.822

0

0

0

0

Overige Opdrachten

3.744

0

3.744

0

0

0

0

Ontvangsten

83.749

0

83.749

0

0

0

0

Toelichting

Opdrachten slachtofferzorg

Eind januari zijn meerdere Nederlandse steden geteisterd door ernstige rellen. Deze rellen betekenden niet alleen een ernstige verstoring van de openbare orde, maar hebben ook schade veroorzaakt aan winkels en bedrijven in deze steden. Het gaat hier vaak om ondernemers die al zwaar getroffen zijn als gevolg van de corona-maatregelen. Dat juist deze ondernemers hier bovenop extra schade ondervinden door deze rellen is zeer onrechtvaardig en vraagt om een gebaar van de overheid.

Invulling van dit gebaar vindt plaats met een regeling waar de getroffen ondernemers een beroep op kunnen doen voor de bedrijvenschade die zij niet vergoed krijgen van de verzekering.

De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris.

Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid in dit soort situaties bijspringt. Het gaat hier echter om een zeer uitzonderlijke situatie, in een uitzonderlijke tijd, die voor geen van de betrokkenen was te voorzien. Dat maakt dat ik in deze specifieke omstandigheden aanleiding zie ondernemers eenmalig tegemoet te komen.

Licence