Base description which applies to whole site

nr. 1VOORSTEL VAN WET

20 mei 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Minis- terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI).

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De slotwetmutaties in de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt:

A. De departementale begrotingsstaat (bedragen x € 1 000)

Art.no.ArtikelomschrijvingSlotwet mutatiesSlotwet mutatiesSlotwet mutaties
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
01Optimalisering van de ruimtelijke afweging– 82– 9 915– 3 919
02Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur26 846– 5 892– 13 347
03Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging– 58 398– 31 735630
04Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem– 69 300– 8 915– 3 280
05Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving– 147 939– 75 262– 75 327
06Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s10 3844 918953
07Versterken van het (inter)nationale milieubeleid54 3803 026326
08Vergroten van de externe veiligheid43 383– 6 067– 132
09Handhaving en toezicht– 887–98999
91Algemeen80 10826 659– 3 575
92Nominaal en onvoorzien2371590

B. Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Nederlandse Emissieautoriteit (bedragen x € 1 000)

Baten-lastendienstSlotwetmutatiesSlotwetmutaties
 BatenKapitaal-ontvangsten
Nederlandse Emissieautoriteit– 578– 313
 LastenKapitaal-uitgaven
Nederlandse Emissieautoriteit– 981– 330
 Saldo 
Nederlandse Emissieautoriteit403 

C. Begrotingsstaat van het Waddenfonds (bedragen x € 1 000)

Art.no.ArtikelomschrijvingSlotwet mutatiesSlotwet mutatiesSlotwet mutaties
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
01Waddenfonds7 201– 29 4250

Artikel 2

1. In afwijking van artikel 54, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor het jaarverslag van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2008 dat het in dat artikellid bedoelde inzicht per beleidsartikel in de toelichting bij de verantwoordingsstaat beperkt kan blijven tot de onderdelen c tot en met f van dat artikellid.

2. In afwijking van artikel 54, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt in het jaarverslag van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2008 de informatie, bedoeld in dat artikellid, niet per beleidsartikel opgenomen. Deze informatie wordt in het jaarverslag gekoppeld aan door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen beleidsprioriteiten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Licence