Base description which applies to whole site
+

2. LEESWIJZER

Opbouw Jaarverslag

Het jaarverslag over 2010 bestaat conform de regelgeving uit de volgende delen:

  • A. het algemene deel met onder andere dechargeverlening;

  • B. de totaaltabel (IIA) budgettaire gevolgen van beleid;

  • C. de jaarrekening.

De paragraafindeling van de artikelen is als volgt:

  • 1. Algemeen;

  • 2. Speerpunten 2010;

  • 3. Budgettaire gevolgen van beleid;

  • 4. Operationele doelstellingen.

De bedrijfsvoeringsparagraaf is onder een aparte paragraaf opgenomen.

Wat betreft de budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij opmerkelijke verschillen (boven € 0,5 mln.) tussen de oorspronkelijke vastgestelde begroting 2010 en de realisatie 2010.

Rechtmatigheid

In 2010 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid op hoofdstukniveau niet overschreden en is er sprake van een getrouw beeld. Een toelichting op de rechtmatigheid per College is te vinden in de bedrijfsvoeringsparagraaf.

Groeiparagraaf

Er zijn dit jaar geen nieuwe ontwikkelingen voor de groeiparagraaf te melden.

Licence