Base description which applies to whole site

2.3 Financiële toelichting budgettaire gevolgen van beleid

Indien naast de uitkomsten in bovenstaande tabel rekening gehouden wordt met de mutaties die reeds in de eerste en tweede suppletoire begrotingswet zijn verwerkt, is er sprake van een onderschrijding van € 2,2 miljoen. De sobere uitvoering van de begroting en het naar voren halen van de invulling van taakstellingen hebben geleid tot een verdere onderuitputting van de begroting o.a. doordat projecten zijn getemporiseerd vooruitlopend op in de toekomst in te besteden bedrijfsvoeringstaken binnen AZ.

Bij de eerste en tweede suppletoire wet is er twee keer een miljoen teruggestort door het agentschap Dienst Publiek en Communicatie naar het moederdepartement en dit is de verklaring voor de meerontvangsten. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de budgettaire ontwikkelingen in 2012 wordt verwezen naar de eerste en tweede suppletoire begroting en naar de – separaat met dit jaarverslag aan de Tweede Kamer aan te bieden – Slotwet.

Licence