Base description which applies to whole site

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

Personeelsbeheer bij het Bestuursdepartement

Het personeelsbeheer binnen het Bestuursdepartement is verbeterd ten opzicht van 2011, toen een onvolkomenheid werd gerapporteerd. Deze richtte zich op een gebrekkige implementatie van de mandaatregeling. In 2012 zijn maatregelen genomen om de mandaatregeling in personele en financiële systemen in te regelen, zodat binnen het ministerie op dezelfde eenduidige wijze mandaat wordt verleend. In 2013 worden deze mandaataanpassingen geformaliseerd.

Vertrouwensfuncties

VenJ kent veel vertrouwensfuncties. Er is een centrale administratie bij de beveiligingsautoriteit waarin de aanvragen voor een veiligheidsonderzoek, en de afgegeven c.q. geweigerde verklaring geen bezwaar worden geregistreerd. In 2013 wordt beoogd om hiervoor een verbeterd systeem te realiseren in samenwerking met DP&O, opdat de signalering voor het tijdig aanvragen voor een veiligheidsonderzoek geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast heeft de beveiligingsautoriteit een aparte administratie voor de lijsten met vertrouwensfuncties. Dit betreft het bijhouden van de wijzigingen in organisatieonderdelen, vertrouwensfuncties en andere wijzigingen. Dit loopt naar tevredenheid van alle betrokken partijen.

Open source en standaarden

De Instructie rijksdienst schrijft voor dat bij de aanschaf van ICT-diensten of ICT-producten in bepaalde gevallen gebruik moet worden gemaakt van open source en standaarden. Binnen VenJ wordt bij investeringen op het gebied van software standaard een bewuste afweging gemaakt omtrent het gebruik van open source software, een belangrijk aspect hierbij is dat de bedrijfsvoering niet in gevaar mag komen. De behoefte aan specifieke software die niet altijd als open source beschikbaar is, beveiligingsdoeleinden en samenwerking met partners zijn redenen om specifiek te kiezen voor closed source producten. Daarnaast wordt interoperabiliteit en koppelbaarheid van nieuwe software systemen aan de bestaande software meegenomen in de toetsing, hetgeen kan leiden tot de conclusie dat het gebruik van open source praktisch niet mogelijk is.

Licence