Base description which applies to whole site

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 11.467,3 miljoen art. 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding 27,7%

Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 11.467,3 miljoen art. 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding 27,7%

Algemene doelstelling

Het bestrijden van criminaliteit door een doelmatige en effectieve preventie, rechtshandhaving en sanctietoepassing.

Doelbereiking en maatschappelijke effecten

De criminaliteit is de laatste tien jaren met meer dan een derde verminderd. Dat geldt zowel voor vermogenscriminaliteit als voor zware criminaliteit zoals moord en doodslag, verkrachting en beroving. In 2012 is sprake van een stabilisering van deze dalende trend. De politie registreerde drie procent minder verdachten dan een jaar eerder.

De aanpak van georganiseerde criminaliteit is verder verstevigd. Ook de aanpak van cybercrime, zogenaamde high-impact crimes (beroving, geweld, straatroof, woninginbraak), en financieel-economische criminaliteit heeft prioriteit gekregen. De rol van het openbaar bestuur in het tegengaan van criminaliteit heeft verder vorm gekregen. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar bij de Brabantse Taskforce B5 die zich richt op de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden.

Externe factoren

Duidelijk is dat de trend in criminaliteit niet alleen kan worden toegeschreven aan demografische en economische factoren of de inzet van handhaving. Van belang zijn bijvoorbeeld ook de investeringen van burgers en bedrijven in criminaliteitspreventieve maatregelen.

Realisatie meetbare gegevens bij de algemene doelstelling

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000
           

Realisatie

Begroting

Verschil

   

2008

2009

2010

2011

2012

2012

 

Verplichtingen

2.722.045

2.938.544

3.075.007

3.160.590

3.144.956

3.087.921

57.035

waarvan garanties

134

293

286

773

719

692

27

                 

Apparaatsuitgaven1

       

559.366

576.603

– 17.237

13.3.1 Rechtshandhaving

       

7.762

8.000

– 238

13.3.2 Openbaar Ministerie

       

551.604

568.603

– 16.999

                 

Programma-uitgaven

2.694.104

2.939.067

2.913.129

3.146.012

2.618.065

2.510.318

107.747

               

13.1

Preventieve maatregelen

15.322

19.315

27.793

33.959

36.341

33.186

3.155

13.1.1

Dienst Justis

4.313

4.537

9.501

14.944

17.190

10.230

6.960

13.1.2

Overig

11.009

14.778

18.292

19.015

19.151

22.956

– 3.805

                 

13.3

Handhaving en vervolging

716.149

794.078

811.137

836.973

266.267

278.169

– 11.902

13.3.1

Rechtshandhaving

82.941

115.972

129.084

120.580

110.776

116.276

– 5.500

13.3.2

Openbaar Ministerie

570.903

611.165

615.642

641.026

85.320

87.855

– 2.535

13.3.3

NFI

62.305

66.941

66.411

75.367

70.171

74.038

– 3.867

                 

13.4

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

1.886.853

2.055.808

2.000.713

2.072.595

2.121.441

2.001.147

120.294

13.4.1

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.043.547

1.164.888

1.035.610

1.089.129

1.070.044

991.802

78.242

13.4.2

DJI-Forensische zorg

532.803

577.162

672.255

675.146

706.947

717.742

– 10.795

13.4.3

Reclassering

211.715

236.982

241.569

241.589

250.832

278.830

– 27.998

13.4.5

CJIB

93.503

70.050

43.978

60.022

86.861

5.553

81.308

13.4.6

Overig

5.285

6.726

7.301

6.709

6.757

7.220

– 463

                 

13.5

Slachtofferzorg

32.331

33.996

33.072

48.147

42.519

46.758

– 4.239

13.5.1

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

14.706

15.407

17.384

32.222

22.948

22.619

329

13.5.2

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

17.625

18.589

15.688

15.925

19.571

24.139

– 4.568

                 

13.6

Terrorismebestrijding

43.449

35.870

40.414

0

0

0

0

13.6.1

NCTb

40.352

32.697

37.374

0

0

0

0

13.6.2

IND

3.097

3.173

3.040

0

0

0

0

                 

13.7

Vreemdelingenbewaring en uitzetten

203.288

185.782

167.128

154.338

151.497

151.058

439

13.7.1

Vreemdelingenbewaring

160.693

142.443

127.648

119.586

116.390

114.523

1.867

13.7.2

Uitzetcentra

42.595

43.339

39.480

34.752

35.107

36.535

– 1.428

                 

Ontvangsten

818.542

846.774

842.826

839.386

1.050.291

1.042.047

8.244

Waarvan Boeten en Transacties

731.143

763.625

746.106

732.241

898.031

971.324

– 73.293

Waarvan Pluk-ze

23.401

39.116

33.885

30.820

29.151

35.820

– 6.669

1

realisatie naar rato stand ontwerpbegroting

Toelichting

Uitgaven

Licence